19 april 2019
fredag, 20 juli 2018 21:54

Stendörrens vinst steg till 175 Mkr

Skrivet av 
alt
Fredrik Brodin, vd för Stendörren Fastigheter.

 

Det går bra för Stendörren. För första halvåret ökade vinsten efter skatt till 175 Mkr (104). Under perioden steg hyresintäkterna till 249 Mkr (224) med ett förvaltningsresultat som ökade till 77 Mkr.

 

I rapporten säger vd Fredrik Brodin:
– Efter bytet till huvudlistan har omsättning i vår aktie mer än fördubblats. Våra finansiella mål för soliditet (35 procent), avkastning på eget kapital (12 procent) och räntetäckningsgrad (minst 2,0 gånger) överträffas samtliga med god marginal. I början på juni månad emitterade vi ett nytt obligationslån med en första emission om 350 Mkr. Trots den därmed ökade belåningen, vilken skapar ett förvärvsutrymme på cirka en miljard kronor, har vi fortfarande en stabil soliditet på 35 procent och övriga för bolaget viktiga nyckeltal intakta eller förbättrade. Avkastningen på eget kapital ligger stabilt kring 20 procent. Den höga avkastningen skapas genom ett starkt och ökande förvaltningsresultat och värdeökningar inom framför allt våra projektfastigheter.

 

I balansen ökade värdet på förvaltningsfastigheterna till 6.868 Mkr (5.880).

 

Stendörrens fastighetsbestånd bestod per 30 juni 2018 av 102 fastigheter. Samtliga fastigheter är belägna inom Stockholmsregionen och Mälardalen. De tio största hyresavtalen svarade för cirka en tredjedel av den samlade årshyran och bolagets största hyresavtal med Coop Sverige representerar cirka 11 procent av den samlade årshyran.

 

Fastighetsbeståndet omfattade totalt cirka 613.000 kvm lokalyta och ytslagen lager och logistik, lätt industri svarade för cirka 72 procent av den totala uthyrbara ytan.

 

Stendörren Fastigheter hade vid halvårsskiftet 21 fastigheter helt eller delvis bestående av byggrätter som vid full exploatering bedöms kunna tillskapa cirka 608.000 kvm BTA, huvudsakligen för lätt industri-, logistik och handelsändamål, men också bostäder.

 

Marknadsvärdet på byggrättsportföljen uppgick vid halvårsskiftet till cirka 877 Mkr.

 

Inom befintligt fastighetsbestånd arbetar bolaget med framtagande av nya detaljplaner för bostäder. De nya planerna, som är i olika stadier av planprocessen, beräknas vid färdigställande kunna ge byggrätter för upp till 1.500 nya bostäder.

 

De långfristiga skulderna steg till 4.110 Mkr (2.286) medan de kortfristiga skulderna sjönk till 600 Mkr (1.643) finansierade till en sänkt medelränta om 1,7 procent (2,6). Det innebar att det egna kapitalet steg till 2.534 Mkr (2.106) och till en oförändrad soliditet om 35 procent. SF