17 juli 2018
torsdag, 13 juli 2017 23:45

Länsstyrelsen säger ja till nya Sturegallerian

Skrivet av 
alt
Tunnelbanans entré för station Östermalmstorg flyttas från Birger Jarlsgatan 16 till Marmorhallarna, för att öka tillgängligheten. Tanken är också att kvarteret i framtiden ska innehålla fler passager genom byggnaderna.

 

alt

Kontorsbyggnaden på Humlegårdsgatan från 1990-talet samt garaget på Grev Turegatan kommer att rivas för att göra plats åt ett nytt hotell, kontor och fler bostäder. Nu har Stureplansgruppens tecknat ett avtal med Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) om ett nytt hotell i en ny byggnad på Humlegårdsgatan 17.

 

alt

I ett nytt plan under Marmorhallarna kommer en ny matmarknad att etableras.

 

alt

Ett nytt Sturebad ska byggas intill nya Curmans torg.

 

alt

En ny tunnelbanestation i Marmorhallarna.

 

alt

Översiktbild över nya Stureplan. Förslaget innebär att entrén till Sturegallerian med adressen Stureplan 1, mellan Hedengrens och Sturehof, försvinner och Stureplan 1 kommer få en ny entré för kontor. Den nya Sturegallerian får i stället sin stora entré genom Bångska Palatset.

 

Samrådet om detaljplaneförslaget för nya Stureplan och den nya Sturegallerian har kommit långt. Många fastighetsägare och butikshyresgäster är nu överens. Sturebadet har tecknat kontrakt med fastighetsägaren Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) om ett nytt bad. Stureplansgruppens ska driva ett nytt hotell i en ny byggnad på Humlegårdsgatan 17. Länsstyrelsen har lämnat samrådsyttrande över Stockholms stads detaljplaneförslag för kv. Sperlingens Backe med mera på Östermalm och Länsstyrelsen är positiv till den nya detaljplanen

Det nya detaljplaneförslaget gäller främst kvarteret Sperlingens Backe som ligger på Stureplan och omfattar bland annat Sturegallerian. Den nya detaljplanen som har tagits fram av SBK tillsammans med fastighetsägarna Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), Skandia Fastigheter och Vasakronan. Den nya detaljplanen syftar till att stärka områdets kommersiella och sociala betydelse och samtidigt skydda den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen.

 

Länsstyrelsen bedömer att förslaget, under nu kända förhållanden, inte strider mot de intressen som myndigheten ska bevaka. Det gäller dock under förutsättning att synpunkterna på förtydliganden och kompletteringar åtgärdas vad gäller kommunikation (flyg) samt miljökvalitetsnormerna för vatten, risk för översvämning, förorenad mark, vattenverksamhet och dagvattenhantering. I det fortsatta planarbetet behöver Stockholms stad ta hänsyn till Länsstyrelsens synpunkter och klargöra att detaljplanens genomförande blir lämplig med hänsyn till människors hälsa, säkerhet och risk för olyckor, översvämning och erosion.

 

I övrigt konstaterar Länsstyrelsen att Stockholms stad har tagit fram ett väl dokumenterat underlag för att göra en bedömning av detaljplanens påverkan på kulturhistoriska värden och riksintresset "Stockholms innerstad med Djurgården". Underlaget visar att lokala kulturhistoriska värden påverkas negativt, det är också Länsstyrelsens bedömning. Även riksintresset påverkas, men Länsstyrelsen bedömer att det inte medför påtaglig skada.

 

Enligt Stadsbyggnadskontoret är huvudsyftet med detaljplanen för kv. Sperlingens Backe och nya Sturegallerian att stärka innerstadens konkurrenskraft och det är därför angeläget att tillåta förändringar för att lyfta områdets kommersiella och sociala betydelse. Det nya förslaget innebär en blandning av bostäder, kontor, hotell och centrum med handel. Den befintliga gallerian är tänkt att bli större, med högresta torg med glastak. Även en undre handelsvåning finns med i planen. Planen syftar därmed till att öka exploateringen, möjliggöra riv­ning för delar av kvarteret och skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

 

Förslaget innebär att entrén till Sturegallerian med adressen Stureplan 1, mellan Hedengrens och Sturehof, försvinner och Stureplan 1 kommer få en ny entré för kontor. Den nya Sturegallerian får i stället sin stora entré genom Bångska Palatset.

 

1. Den totala bruttoarean i hela projektet ska ökas från befintliga cirka 111.100 kvm till 118.200 kvm. 2. Den totala befintliga bruttoaren för handel ökas från 21.700 kvm till 28.900 kvm. 3. Den befintliga kontorsytan minskas i detaljplaneförslaget från 60.200 kvm till 55.700 kvm. 4. Antalet bostäder utökas från dagens 38 lägenheter till 90 lägenheter. 5. Antalet nya hotellrum på Humlegårdsgatan 17 blir 120.

 

Den totala byggtiden för omvandlingen av kv. Sperlingens Backe med mera på Östermalm uppskattas till cirka 6 år.