17 juli 2018
söndag, 16 juli 2017 20:00

Akademiska Hus ökade vinsten till 2,74 Mdr

Skrivet av 
alt
Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus. Foto: Cina Stenson

 

Stora Akademiska Hus redovisade en vinst efter skatt om 2.744 Mkr (2.737) för första halvåret 2017, efter en skattebelastning om – 803 Mkr (767). I vinstresultatet ingick värdeförändringar på fastigheterna med 1.917 Mkr (2.058) och med –199 Mkr (–258) i värdeförändringar på finansiella instrument.

 

Efter förvaltningskostnader om – 934 Mkr (–925) och ett förbättrat räntenetto om –103 Mkr (153) steg driftöverskottet till 1.962 Mkr (1.905). Värdet på förvaltningsfastigheterna ökade till 78.521 Mkr (72.386).

 

Hyresintäkterna steg under perioden till 2.782 Mkr (2.740). Intäktsökningen berodde i huvudsak på driftsättningar och där den enskilt största posten avsåg Kungliga Musikhögskolan med 15 Mkr, som driftsattes under tredje kvartalet 2016. Övriga förvaltningsintäkter uppgick till 114 Mkr (90), vilket var en ökning med 24 Mkr och som avsåg en tilläggsköpeskilling från en försäljning som genomfördes 2010.

 

Akademiska Hus har förbättrat sitt räntenetto starkt. Finansieringskostnaden minskade till –103 Mkr (–153) på grund av en lägre genomsnittlig räntesats om 0,98 procent (1,43). Den minskade lånekostnaden påverkades även av att en betydande del av ränteswapportföljen, som hade negativa marknadsvärden, realiserades under 2016.

 

Den nuvarande ränteswapportföljen bidrog positivt till ett förbättrat räntenetto jämfört med samma period 2016. Bolagets räntebärande nettolåneskuld har ökat med 923 Mkr sedan årsskiftet och uppgick vid periodens slut till 27.885 Mkr.

 

Bolagets totala skulder steg under första halvåret till 50.533 Mkr (48.132 Mkr). Det innebar att det egna kapitalet ökade till 35.497 Mkr (31.739) med en soliditet som steg till 41,3 procent (39,7) och en räntetäckningsgrad som stärktes till 8,9 gånger (7,3).

 

Akademiska Hus har en mycket stor projektportfölj där beslutade och planerade projekt uppgår till cirka 17 Mdr kr. Bolaget har ett starkt kassaflöde, vilket möjliggör att genomföra denna stora projektvolym.

 

I rapporten säger vd Kerstin Lindberg Göransson:

– Kassaflödet är fortsatt starkt. Det möjliggör att vi kan ha en projektportfölj med beslutade och planerade projekt om 17.400 Mkr, varav redan upparbetade pågående projekt uppgick till 6.200 Mkr. LE