20 juli 2018
söndag, 16 juli 2017 20:03

Castellum visade toppresultat om 3,22 Mdr

Skrivet av 
alt
Henrik Saxborn, vd för Castellum.

 

Det är vind i seglen för Castellum. Bolaget ökade förvaltningsresultatet under första halvåret 2017, inklusive joint ventures, till 1.248 Mkr (820). Resultatet före skatt steg till hela 3.219 Mkr (1.106), vilket resulterade i en vinst efter skatt om 2.647 (844), efter en skattebelastning om – 572 Mkr (–262).

 

I vinstresultatet ingick värdeförändringar på fastigheterna med 1.824 Mkr (844) och på derivat med 152 Mkr (–233). I posten värdeförändringar avsåg 445 Mkr kassaflöde, 410 Mkr var projektvinst/byggrätter, 616 Mkr var sänkta avkastningskrav, 298 Mkr avsåg nyförvärv medan 55 Mkr var intäkter från försäljningar.

 

Hyresintäkterna ökade starkt under perioden till 2.563 Mkr (1.807) på grund av att den genomsnittliga hyresnivån ökade till 1.604 kr/kvm (1.532) i ett större bestånd samt framförallt för att uthyrningen slog rekord. I rapporten säger vd Henrik Saxborn:

– Under första halvan av året uppgick nettouthyrningen till 199 Mkr (47), vilket bådar gott för kommande år. Värt att notera är att nettouthyrningen i befintliga lokaler nu också tagit fart, 59 Mkr mot –1 Mkr föregående år.

 

I balansen ökade värdet på förvaltningsfastigheter till totalt 76.490 Mkr (72.109) samtidigt som de räntebärande skulderna sjönk till 37.123 Mkr (39.356), vilket ledde till att det egna kapitalet steg till 30.544 Mkr (25.089), med en räntetäckningsgrad som stärktes till 3,8 gånger (3,51).

 

Henrik Saxborn manar i rapporten till försiktighet när det gäller belåning bland annat på grund av de nya skatteförslagen. Han säger:

– Men helheten med allt högre fastighetspriser och sjunkande yielder, en förväntad stigande räntetrend och eventuellt ökad beskattning uppmuntrar till finansiell försiktighet. Därför är det glädjande att Castellum trots hög investeringsvolym lyckats bibehålla belåningsgraden. Den är fortsatt 48 procent efter att halva utdelningen utbetalats till aktieägarna. TM