19 juli 2018
måndag, 17 juli 2017 21:37

SSM i joint venture om 7,6 Mdr med Partners Group

Skrivet av 
alt
Tellus Towers planeras att bli två av de högsta bostadshusen i Europa, 78 respektive 58 våningar höga. Totalt ska skraporna innehålla cirka 1.200 lägenheter med en BOA om cirka 52.000 kvm.

alt
Projektet Metronomen vid Telefonplan består av 188 bostadsrätter med en BOA om cirka 7.600 kvm. Inflyttning förväntas kunna ske med start från och med andra kvartalet 2019.

 

 

alt

Projektet Järla Station i Nacka ska omfatta 319 bostadsrätter med en BOA om cirka 15.300 kvm.

 

SSM Holding har etablerat ett JV-samarbete med den globala förvaltaren Partners Group. Samarbetet omfattar projekten Tellus Towers, Järla Station samt Metronomen. Projektens sammanlagda värde efter färdigställande skattas till cirka 7,6 Mdr kr med en planerad genomförandetid om fem år från avtalsdatum. Samarbetet bekräftar SSM:s uttalade JV-strategi samtidigt som SSM-koncernens finansieringskapacitet förstärks.


JV-samarbetet har etablerats genom ett nybildat holdingbolag som ägs till 50 procent vardera av SSM och Partners Group. Transaktionen beräknas för SSM:s del ge en positiv likviditetsmässig nettoeffekt om cirka 108 Mkr och en resultateffekt om cirka 106 Mkr för tredje kvartalet 2017.

 

JV-bolaget och dess helägda dotterbolag har ingått avtal med SSM om att förvärva samtliga aktier i de av SSM helägda dotterbolagen som äger projekten Tellus Towers och Järla Station. Partnerna har även avtalat om totalentreprenaden och de upparbetade entreprenadintäkterna för projekten samt överlåta reverser med fodringar på Brf Metronomen direkt till Partners Group.

 

Totalt omfattar JV-samarbetet cirka 1.700 byggrätter vars värde skattas till cirka 7,6 Mdr kr efter färdigställande med en planerad genomförandetid om fem år per avtalsdatum.

 

Dotterbolagen och den pågående totalentreprenaden i projektet Metronomen kommer att överlåtas mot en köpeskilling om 85 Mkr, vilket motsvarar eget kapital, nedlagda projektutvecklingskostnader samt upparbetade entreprenadintäkter.

 

Överlåtelsen av reverser avseende fodringar på Brf Metronomen till Partners Group sker till en köpeskilling om 258 Mkr. Därutöver kan en tilläggsköpeskilling aktualiseras om maximalt 550 Mkr när detaljplanen för projektet Tellus Towers vunnit laga kraft och vissa milstolpar inom projektet uppfyllts.

 

Den positiva nettoeffekten likviditetsmässigt för SSM-koncernen uppgår totalt till cirka 108 Mkr på tillträdesdagen. SSM:s resultateffekt under tredje kvartalet 2017 uppgår till cirka 106 Mkr.

 

Tillträdesdag beräknas ske inom tio bankdagar efter avtalsdagen.

 

– Vi är mycket nöjda över att ha slutit ett långsiktigt samarbetsavtal med Partners Group. JV-samarbetet med Partners Group innebär att vi säkerställer den finansiella kapaciteten för genomförandet av Tellus Towers – samtidigt som vi fortsätter att realisera vår uttalade JV-strategi om att driva hälften av våra pågående projekt inom ramen för olika samarbeten, säger Mattias Roos, vd för SSM.

 

SSM bedriver en aktiv JV-strategi där en jämn fördelning av omsättningen mellan JV-samarbeten och projekt i egen regi eftersträvas. JV-samarbeten används även i syfte att förvärva byggrätter samt att upprätthålla en önskad risknivå inom koncernen. Utöver JV-samarbetet med Partners Group finns för närvarande även JV-samarbeten med Alecta, Profi Fastigheter, Studentbacken samt Libu Invest. Efter transaktionen med Partners Group omfattas cirka 3.350 byggrätter av SSM:s nuvarande cirka 6.100 byggrätter av JV-samarbeten.

 

I en kommentar kan sägas att det är klokt av SSM att ingå ett JV med Partner Group som förvaltar 66 miljarder dollar, cirka 556 Mdr kr, globalt åt 900 institutionella investerare. Det behövs verkligen kapital för att bygga två skyskarpor vid Telefonplan om 78 respektive 58 våningar, ett kapital som SSM ej hade tillräckligt av. SSM Holdings egna kapital var endast cirka 318 Mkr, enligt delårsrapporten för Q1 2017. TM

 


De avtalade projekten

 

Metronomen
Projektet Metronomen (Telefonplan) består av 188 bostadsrätter med en BOA om cirka 7.600 kvm. Merparten av bostäderna är yteffektiva och funktionella ettor och tvåor utrustade med egen balkong. Gemensamhetsyta finns i form av en gemensam takterrass. Projektet är beläget i ett livfullt och urbant område under stark utveckling, där bland annat högskolan Konstfack och det digitala utbildningsföretaget Hyper Island tillför innovation och kreativitet till omgivningen. Projektet har en försäljningsgrad om 97,3 procent och produktionstartades tredje kvartalet 2016. Inflyttning förväntas kunna ske med start från och med andra kvartalet 2019.

 

Järla Station
Projektet Järla Station (Nacka) planeras till 319 bostadsrätter med en BOA om cirka 15.300 kvm. Huvuddelen av bostäderna kommer att bestå av yteffektiva och funktionella ettor och tvåor, där cirka hälften av bostäderna planeras för att bli utrustade med egna balkonger. Projektet planerar för gemensamhetsytor i form av takterrasser och uteplatser och cykelverkstad med mera. Projektet är attraktivt beläget med en fantastisk utsikt över Järla Sjö, med närhet till både handel, service och omfattande rekreationsområden i kombination med goda kommunikationer via Saltsjöbanan. Genom den beslutade utbyggnationen av tunnelbanan till Nacka kommer området även att nås via tunnelbana i framtiden. Försäljningsstart planeras till hösten 2017 och produktionsstart till 2018. Inflyttning förväntas kunna ske med start från och med 2020.

 

Tellus Towers
Projektet Tellus Towers (Telefonplan) planeras till att bli bland de högsta bostadshusen i norra Europa och bestå av två skyskrapor, 78 respektive 58 våningar höga, med över 1.200 bostäder, varav cirka 370 hyre­srätter, motsvarande en BOA om cirka 52.000 kvm. Byggnaderna, som även in­kluderar ett lamellhus i sju våningar, är ritade av den prisbelönta arkitekten Gert Wingårdh och utformade enligt den kinesiska arkitekten Gary Changs koncept för att maximera och använda mindre utrymmen. Utöver butiker, kaféer och mataffärer kommer skyskraporna att innehålla restaurang, en skybar, ett spa samt varsin swim­mingpool högst upp. Projektet inväntar för när­varande samråd, försäljnings- och produktionsstart planeras till 2018 med förväntad inflyttning med början under 2021. Projektet kommer att drivas via flera olika samarbeten.