20 juli 2018
torsdag, 20 juli 2017 18:38

Hemfosas förvaltningsresultat ökade starkt

Skrivet av 
alt
Jens Engwall, vd för Hemfosa Fastigheter.

 

Hemfosa fördubblade nära nog sitt förvaltningsresultat till 1.146 Mkr (693) för första halvåret 2017. Orsaken var att hyresintäkterna ökade med 22 procent till 1.580 Mkr (1.292) på grund av ett större fastighetsbestånd samt av omförhandlingar, nyuthyrningar och indexuppräkning enligt hyreskontrakt.

 

För hyresintäkterna ingick även övriga fastighetsintäkter av engångskaraktär som för perioden uppgick till 170 Mkr (9). Den uthyrningsbara ytan för Hemfosas fastighetsportfölj ökade vid periodens slut till totalt 2,79 miljoner kvm (2.540).

 

Det totala värdet på bolagets 74 fastigheter (64) ökade under perioden till 38.153 Mkr (31.928). Andelen samhällsfastigheter ökade till 64 procent (63) samtidigt som bolagets uthyrningsgrad steg till 92,2 procent (91,2).

 

Den större fastighetsportföljen fick till följd att vinsten för första halvåret steg till 1.860 Mkr (1.357) efter en skattebelastning om –367 Mkr (–239). I vinsten ingick värdeförändringar av fastigheter med 1.060 Mkr (930), efter att det vägda direktavkastningskravet minskats till 6,1 procent (6,4).

 

Hemfosas andelar i joint ventures, Söderport Holding tillsammans med Sagax och Gardermoen Campus Utvikling tillsammans med Aspelin Ramm Eiendom, ökade starkt sitt resultat till 333 Mkr (101).

 

I balansen steg de totala räntebärande skulderna 22.724 Mkr (18.551), finansierade till en sänkt genomsnittsränta om 1,99 procent (2,05), vilket fick till följd att det egna kapitalet steg till 16.517 Mkr (15.570 vid årsskiftet). Det betydde att soliditeten stärktes till 39,7 procent (38,7) med en räntetäckningsgrad som steg till 4,5 gånger (3,7).

 

I rapporten säger vd Jens Engwall:

– Hemfosa levererar nu på det långsiktiga förvärvsarbete som vi bedrivit alltsedan nyemissionen 2016. Under det andra kvartalet tecknade vi avtal om fastighetsförvärv till ett värde om cirka 3 miljarder kronor, merparten samhällsfastigheter i bra lägen i expansiva mellanstora och större städer i Sverige. Det här är typiska Hemfosaaffärer; större och komplexa portföljtransaktioner som vi har arbetat med under en längre period. LE