20 juli 2018
torsdag, 20 juli 2017 18:43

Ett stabilt Kungsleden

Skrivet av 
alt
Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.

 

Trots ett mindre fastighetsbestånd och en mindre orealiserad värdehöjning av fastigheterna, ökade Kungsleden vinsten efter skatt till 924 Mkr (769), efter en skattebelastning om –254 Mkr (170) för första halvåret 2017. I rapporten säger Kungsleden att lägre finanskostnader kompenserade delvis för bortfallet från sålda fastigheter.

 

Förvaltningsresultatet för andra kvartalet isolerat var oförändrat jämfört med föregående års andra kvartal trots att den uthyrningsbara ytan var klart mindre. Detta har uppnåtts genom lägre fastighetskostnader och lägre räntekostnader, som helt har uppvägt nedgången i hyresintäkter. Under perioden såldes 18 fastigheter för totalt 882 Mkr och därmed uppnådde Kungsleden målet att under 2016–2017 avyttra icke-strategiska fastigheter för 2 Mdr kr.

 

För första halvåret sjönk hyresintäkterna till 1.181 Mkr (1.221), medan fastighetskostnaderna minskade till –429 Mkr (–438). Finansnetto stärktes till –234 Mkr (–247), efter att snitträntan sänktes till 2,6 procent (2,7).

 

De orealiserade värdeförändringar på fastigheterna sjönk till 648 Mkr (912) samtidigt som de orealiserade värdeförändringarna på finansiella instrument förbättrades starkt till 65 Mkr (–486).

 

I balansen ökade värdet på bolagets 243 fastigheter, omfattande 2,45 miljoner kvm, till 30.217 Mkr (28.268), medan de långfristiga skulderna minskade till 16.320 Mkr (16.448) liksom de kortfristiga skulderna som sjönk till 1.740 Mkr (3.350). Det innebar att det egna kapitalet stärktes till 12.926 Mkr (9.739) med en soliditet som ökade starkt till 41,7 procent (33,0) och en oförändrad räntetäckningsgrad om 3,0 gånger.

 

I rapporten säger vd Biljana Pehrsson:

– Under andra kvartalet nådde Kungsleden flera av de mål vi satt upp tidigare för att skapa ett attraktivt fastighetsbestånd. Vi har sålt icke-strategiska fastigheter för 2 miljarder kronor samt koncentrerat 80 procent av beståndet till fyra prioriterade tillväxtmarknader. Marknaden är fortsatt stark och vi kan rapportera god uthyrning och ett gott resultat trots ett mindre fastighetsbestånd. Nu går vi in i nästa fas. LE