19 juli 2018
torsdag, 20 juli 2017 18:46

En större orderbok för Skanska

Skrivet av 
alt
Johan Karlström, vd för Skanska, ser ljust på marknaden, trots nedskrivningar.

 

Trots att Skanska en knapp vecka före halvårsrapporten rapporterade om nedskrivningar på 420 Mkr i anläggningsverksamheten i USA och 360 Mkr i verksamheten i Storbritannien under det andra kvartalet 2017, ökade vinsten efter en skattebelastning om –313 Mkr (–755) till 3.017 Mkr (2.837).

 

Sämst under halvåret gick Byggrörelsen som minskade intäkterna till 508 Mkr (1.340) följt av Kommersiell Fastighetsutveckling vars intäkter sjönk till 1.257 Mkr (1.812). Däremot steg intäkterna kraftigt för Bostadsutveckling till 1.103 Mkr (675) liksom för Infrastruktur vars intäkter stärktes till 910 Mkr (217).

 

Generellt menar Skanska att marknadsutsikterna är goda då orderstocken ökade vid periodens slut till 202,2 Mdr kr (200,8 Mdr kr 31/3 2017).

 

Osäkrast är marknaden för byggverksamhet i Storbritannien som fortsätter att präglas av osäkerhet efter valet och EU-folkomröstningen, medan den övergripande marknaden i Centraleuropa är relativt stabil, med en mindre förbättring på den polska anläggningsmarknaden. I USA är den övergripande marknaden stark. Anläggningsmarknaden är fortsatt god även om konkurrensen är hög. Inom Husbyggnad är marknaderna för flygplatser, utbildning, datacenter, samt sjukvård och life science starka.

 

Då det gäller Bostadsutveckling är den fortsatt stark i Sverige. De nya amorteringskraven har tillsammans med lägre tillgång till kredit lett till en mer balanserad marknad. Den norska marknaden är stabil men påverkas negativt av de låga oljepriserna i vissa regioner som är beroende av energisektorn. Den finska marknaden visar tecken på förbättring. I Centraleuropa är marknaden god med höga transaktionsvolymer och ökade försäljningspriser. Gemensamt för alla hemmamarknader är svårigheten att förvärva och utveckla mark till följd av stigande priser och långa planprocesser.

 

Då det gäller den Kommersiella Fastighetsutvecklingen menar Skanska att vakansgraden på kontorslokaler i merparten av de nordiska och centraleuropeiska städer där verksamheten bedrivs är stabil. Vakansgraden är låg i Sverige och hyrorna ökar. Efterfrågan på kontorsyta är stark i Polen och förbättras i andra delar av Centraleuropa. I USA fortsätter efterfrågan från hyresgäster att öka i Washington D.C. och är fortsatt god i Boston och Seattle medan efterfrågan i Houstons ”Energy corridor” är svagare i och med låga oljepriser. I Norden, framförallt i Sverige, USA och Centraleuropa finns ett stort intresse från investerare.

 

Detsamma gäller Kommersiell fastighetsutveckling som för Bostadsutveckling att det är svårt att förvärva och utveckla mark till följd av stigande priser och långa planprocesser.

 

Då det gäller Infrastrukturutveckling säger Skanska att marknaden för OPS-projekt är stark i USA, men konkurrensen är betydande. I de övriga marknaderna är nya möjligheterna för nya OPS-projekt få, även om det finns möjligheter på den norska marknaden.

 

Koncernens egna kapital uppgick till 24,4 (21,9) miljarder kronor, vilket betydde att soliditeten steg till 23,0 (22,7) procent med en nettoskuldsättningsgrad som uppgick till 0,2 (–0,0).

 

I rapporten säger vd Johan Karlström:

­– Fördelarna med att vara en diversifierad koncern med verksamheter inom både bygg och projektutveckling blir tydliga under dessa första sex månader, där vi trots besvikelsen inom Byggverksamheten visar upp en tillväxt i vinst per aktie tack vare Projektutveckling. Självklart behöver Byggverksamheten prestera mycket bättre, och med en Byggverksamhet som levererar i enlighet med dess fulla potential kan vi öka lönsamheten ännu mer – något vi är fast beslutna om att uppnå. TM