20 juli 2018
lördag, 22 juli 2017 18:37

Stendörren ökade förvaltningsresultat till 69 Mkr

Skrivet av 
alt
– Investeringar i organisationen och humankapitalet ser vi som en nödvändighet för en i framtiden stark intjäning och lönsamhet, Fredrik Brodin, vd för Stendörren.

 

För första halvåret 2017 ökade Stendörren hyresintäkterna till 224 Mkr (210) med ett driftnetto som steg till 150 Mkr (141). Den ekonomiska uthyrningsgraden steg till 91 procent (90). Det innebar att förvaltningsresultatet ökade till 69 Mkr (63).

 

Värdeförändring av förvaltningsfastigheter minskade för perioden till 76 Mkr (464), varav –3 Mkr (26) avsåg en realiserad värde­förändring vid försäljning. Värdeförändringen av räntederivat stärktes till 12 Mkr (– 68).

 

Det innebar att vinsten för första halvåret minskade till 104 Mkr (363), efter en skattebelastning om –51 Mkr (–96).

 

Resultat per aktie uppgick till 3,78 kronor (13,15) och kassaflöde per aktie var till 3,94 kr (–5,59).

 

Under perioden ökade värdet på bolagets 86 (87) fastigheterna, omfattande 0,59 miljoner kvm (0,58), till 5.880 Mkr (5.381), samtidigt som de långfristiga skulderna minskade till 2.039 Mkr (2.658), medan de kortfristiga skulderna ökade till 1.643 Mkr (1.073). Den genomsnittliga räntan sänktes till 2,4 procent (3,0).

 

Det innebar att det egna kapitalet steg till 2.106 Mkr (1.808) med en soliditeten som ökade till 35 procent (32) och en räntetäckningsgrad som förbättrades till 2,4 gånger (2,2).

 

Under perioden förvärvade Stendörren tre fastigheter i Stockholm och i Upplands-Bro i separata transaktioner med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 135 Mkr medan två fastigheter i Rosersberg såldes för totalt 135 Mkr.

 

Den 5 juli emitterade Stendörren ett icke-säkerställt obligationslån om 360 Mkr inom ett rambelopp om 1 miljard kronor. Obligationslånet har en löptid om 3 år och löper med en rörlig ränta om Stibor 90 plus 400 räntepunkter. Av emissionens 360 Mkr används 320 Mkr för återköp av befintliga obligationer i Stendörrens äldre obligation, vilken uppgår till totalt 750 Mkr och förfaller till lösen i februari 2018. Därmed har Stendörren löst cirka 43 procent av den äldre obligationens förfall i förtid.

 

Efter periodens utgång har en revolverande kreditfacilitet säkerställd med pantbrev i ett antal av bolagets fastigheter, uppgående till totalt 250 Mkr, beviljats från en av Stendörrens huvudbanker.

 

– Stendörren avslutar ännu ett stabilt kvartal med god lönsamhet. Efterfrågan på lokaler i den region som vi verkar i är fortsatt stark och marknadshyrorna är stigande. Sverige visar finansiell stabilitet samtidigt som de historiskt låga räntorna verkar bestå, säger bolagets vd Fredrik Bodin i rapporten. LE