18 november 2018
torsdag, 09 november 2017 18:56

Förbättrad marginal för Peab

Skrivet av 
alt
Jesper Göransson, vd för Peab.

 

Peab ökade sin niomånadersvinst till efter skatt till 1.386 Mkr (1.166), motsvarande 4,70 kr (3,95) per aktie. Den operativa nettoomsättningen steg till 35.473 Mkr (32.694),  medan det operativa rörelseresultatet ökade till 1.651 Mkr (1.434) och med en marginal som förbättrades till 4,7 procent (4,4). Fördelat på de olika affärsområdena var marginalen 2,2 procent (2,3) för Bygg, 3,0 procent (3,2) inom Anläggning, 6,2 procent (6,0) för Industri samt 8,7 procent (7,4) för Bostads- och Fastighetsutveckling.

 

Periodens orderingång ökade till 33.187 Mkr (31.078) och den 30 september  uppgick orderstocken till 38.445 Mkr, jämfört med 33.572 Mkr vid årsskiftet. Av total orderstock förväntas 76 procent (75) produceras efter 2017 (2016). Den svenska verksamheten svarade för 84 procent (83) av orderstocken.

 

– Utgångsläget är positivt med en välfylld orderstock, en bra projektmix, en väldimensionerad byggrättsportfölj, fortsatt positiva marknadsutsikter samt en stark finansiell ställning. Våra fyra samverkande affärsområden samt våra duktiga medarbetare gör att jag ser med tillförsikt på framtiden, säger vd Jesper Göransson.

 

I balansomslutningen om 32.309 Mkr (31.609 vid årsskiftet) ingick projekt och exploateringsfastigheter om 6.528 Mkr (7.007). Antalet produktionsstartade bostäder i egen regi ökade till 1.980 (1.648), medan antalet sålda bostäder steg till 1.797 (1.469). Vid periodens slut hade Peab 5.327 (3.968) bostäder i produktion, varav 71 procent (77) var sålda.

 

Den räntebärande nettoskulden ökade till 2.347 Mkr (1.862 Mkr vid årsskiftet) och den genomsnittliga räntan var oförändrat 2,3 procent. Det egna kapitalet ökade till 9.794 Mkr (9.380) motsvarande en soliditet 30,3 procent (29,7). LE