18 november 2018
fredag, 10 november 2017 17:52

Stendörren tecknade miljardkontrakt

Skrivet av 
alt
Fredrik Brodin, vd för Stendörren.

 

Värdeförändringar på förvaltningsfastigheter om 182 Mkr (546) medverkade till att Stendörren niomånadersvinst efter skatt minskade till 240 Mkr (454), motsvarande 8,68 kr (16,44) per aktie. Värdeförändringen på räntederivat uppgick till 10 Mkr (-73). Hyresintäkterna ökade till 337 Mkr (317), medan driftnettot steg till 231 Mkr (219) med ett förvaltningsresultatet som förbättrades med starka 20 procent till 122 Mkr (102). Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 206 Mkr (–46), per aktie 7,47 kr (–1,67).

 

Under perioden köpte Stendörren bland annat ett markområde om cirka 530.000 kvm i direkt anslutning till bolagets befintliga fastigheter i GreenHub Bro i Upplands-Bro kommun. Och efter periodens utgång har ett 20-årigt hyresavtal värt cirka 1 Mdr kr tecknats med Dahl Sverige i området för ett nytt centrallager om cirka 57.000 kvm som ska stå färdigt vid årsskiftet 2020/21.

 

De totala investeringarna under perioden uppgick till 380 Mkr, varav 217 Mkr var förvärv, medan fastigheter för 347 Mkr avyttrades. Med tillägg av värdeökningar om 189 Mkr steg portföljens värde till 6.039 Mkr (5.817 vid årsskiftet).
 

Det redovisade värdet av koncernens räntebärande skulder uppgick vid rapportperiodens utgång till 3.503 Mkr (3 424), motsvarande en belåningsgrad om 56 procent (59). Den genomsnittliga räntan på samtliga räntebärande skulder uppgick till 2,37 procent. Det egna kapitalet ökade till 2.242 Mkr (1.899), motsvarande en soliditet som steg till 36 procent (33).

 

Marknaden gillade rapporten då aktien steg med nära 2 procent till 68 kronor som senast betalt. LE