24 mars 2019
måndag, 16 juli 2018 04:23

Wihlborgs ökade vinsten till 923 Mkr

Skrivet av 
alt
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.

 

Under första halvåret ökade Wihlborgs hyresintäkterna med 20 procent till 1.330 Mkr (1.106). Driftsöverskottet steg med 18 procent till 957 Mkr (810), vilket resulterade i att förvaltningsresultatet ökade med 23 procent till 679 Mkr (551).

 

Periodens resultat ökade till 923 Mkr (892), motsvarande ett resultat per aktie om 6,00 kr (5,80). I resultatet ingick värdeförändringar av fastigheter med 284 Mkr (552) och värdeförändring av derivat med 17 Mkr (42).

 

Under perioden steg Wihlborgs värde på fastighetsportfölj till 39.856 Mkr (34.019) samtidigt som koncernens totala tillgångar ökade till 40.549 Mkr (34.604).     

 

Låneskulden steg till 21.513 Mkr (18.073) medan derivat minskade till 926 Mkr (1.102). Det innebar att det egna kapitalet stärktes till 14.058 Mkr (11.916). Soliditeten blev oförändrat 34,7 procent med en räntetäckningsgrad som ökade till 3,7 gånger (3,3).

 

Koncernens räntebärande skulder finansierades till en sänkt genomsnittsränta inklusive kostnad för kreditavtal om 2,40 procent (2,53). Lånens genomsnittliga räntebindningstid, inklusive effekter av derivatinstrument, uppgick 30 juni 2018 till 3,8 år (4,0). Genomsnittlig kapitalbindningstid inklusive lånelöften uppgick till 6,0 år (6,2)

 

I rapporten säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.
– Som ny vd är jag glad att kunna summera ett mycket starkt kvartal för Wihlborgs, där vår goda tillväxt fortsätter. Tack vare en region i stark utveckling, ett attraktivt erbjudande och engagerade medarbetare kan vi under andra kvartalet redovisa en mycket god nettouthyrning på 46 Mkr, totalt 64 Mkr under första halvåret. Detta är en viktig faktor för att vi ska kunna fortsätta öka vår intjäning, Att vi kvartal efter kvartal levererar starka siffror och god tillväxt bekräftar att vår strategi och affärsmodell är rätt på både kort och lång sikt. Vår balansräkning är fortsatt stark, vilket ger oss goda möjligheter att fortsätta investera i nya projekt som skapar långsiktig lönsamhet för Wihlborgs, hjälper våra hyresgäster att växa och bidrar till att utveckla Wihlborgs och regionen även framöver. LE