24 mars 2019
måndag, 16 juli 2018 04:33

Kungsledens resultat steg till 1.165 Mkr

Skrivet av 
alt
Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.

 

Under första halvåret ökade Kungsleden förvaltningsresultatet till 505 Mkr (466). Ökningen förklaras främst av ett förbättrat finansnetto samt hyres- och driftnettoökningar i jämförbart bestånd som uppvägde minskning av driftnettot från nettot av köpta och sålda fastigheter.

 

Nyuthyrningen ökade under perioden till 130 Mkr (91) med en nettouthyrningen som uppgick till 39 Mkr (45).

 

De orealiserade värdeökningar i fastighetsportföljen steg till 985 Mkr (665). Värdeuppgången är ett resultat av förbättrade hyresintäkter och driftnetton samt en nedgång i det genomsnittliga avkastningskravet med 8 punkter exklusive effekter av köpta och sålda fastigheter.

 

Periodens resultat ökade till 1.165 Mkr (932), motsvarande 5,33 kr per aktie (4,57). 4,82 kr per aktie.

 

I balansen ökade värde på samtliga tillgångar till 34.411 Mkr (31.360), varav värdet på fastigheterna steg till 33.692 Mkr (30.592).  De långfristiga skulderna steg till 17.306 Mkr (16.402) liksom de kortfristiga skulderna vilka ökade till 2.228 Mkr (1.740). Det innebar att det egna kapitalet ökade till 14.877 Mkr (13.218). Det innebar att soliditeten steg till 43,2 procent (42,1) med en räntetäckningsgrad som ökade till 3,6 gånger (3,0).

 

Kungsleden nu sex projekt i genomförandeskede med ett  investeringsprogram om drygt 3 Mdr kr som  utvecklas enligt plan under 2017–2019.

 

Vd Biljana Pehrsson tror på ett högre förvaltningsresultat. Hon säger:
    –  Den goda utvecklingen på hyresmarknaden drivs på av den underliggande goda tillväxten i ekonomin. Inget varar för evigt, men jag ser ännu inga tecken på minskande efterfrågan på kommersiella lokaler. Prognoserna för Sveriges ekonomi fortsätter visa på god tillväxt även för resterande del av 2018 med en viss avmattning först 2019. Detta i kombination med våra stabilt goda uthyrningsutfall, framgångar i projektutvecklingen och tillskotten från nyligen förvärvade kvalitetsfastigheter gör att jag bedömer att redan år 2019 kommer att kunna nå det mål om 1,2 Mdr kr i förvaltningsresultat som vi satt upp för år 2020. SF