30 mars 2020
måndag, 16 juli 2018 05:09

Värdet på Vasakronan steg till 140 Mdr kr

Skrivet av 
alt
Fredrik Wirdenius, vd för Vasakronan.

 

Värdet på Vasakronan ökar starkt varje år. För första halvåret steg värdet på bolagets förvaltningsfastigheter till 133.566 Mkr (121.454). Detta värde tillsammans med finansiella anläggningstillgångar om 1.061 Mkr (991) samt omsättningstillgångar jämte likvida medel om totalt 3.387 Mkr medförde att bolagets totala tillgångar steg till mäktiga 140.123 Mkr (128.394). Hyresintäkterna ökade under perioden till 3.333 Mkr (3.246).

 

I ett jämförbart bestånd var ökningen 6 procent och förklaras främst av högre bruttohyra från genomförda nyuthyrningar och omförhandlingar. Nyuthyrningar har gjorts av 73.000 kvm (93.000) med en årshyra på 269 Mkr (302), varav 33 procent (31) var intäktspåverkande under 2018. Under perioden har hyreskontrakt motsvarande en årshyra om 209 Mkr (270) sagts upp, varigenom nettouthyrningen uppgick till 60 Mkr (32).

 

Under första halvåret steg driftnettot till 2.396 Mkr (2.331) med ett resultat före skatt om 7.573 Mkr (6.806) och resultat efter skatt som ökade till 7.275 Mkr (5.321). i detta resultat ingick värdeförändringar av förvaltningsfastigheterna med 5.792 Mkr (4.705), medan värdet på finansiella instrument sjönk till 8 Mkr (403).

 

Värdeförändringen under perioden uppgick till 5.792 Mkr (4.705) och resterande förändring av marknadsvärdet utgjordes av nettoinvesteringar. En förändring i direktavkastningskraven med +/–0,25 procentenheter skulle påverka värdet på nuvarande fastighetsbestånd med –5,2/5,9 procent.

 

Bolagets pågående fastighetsprojekt hade en total investeringsvolym om 9.967 Mkr (7.299), varav 3.331 Mkr (1.673) var upparbetat per 30 juni. Uthyrningsgraden i de större projekten uppgick tlill 42 procent (37) vid utgången av perioden. Under kvartalet togs beslut om att uppföra projektet Platinan i en etapp i stället för två. Den totala investeringen för projektet utökades därigenom till totalt 2.600 Mkr.

 

Enligt Vasakronan har marknadens direktavkastningskrav har stabiliserats i CBD i Stockholm och övriga innerstaden med 3,5 procent respektive 3,9 procent. I närförorterna har direktavkastningen sjunkit sedan årsskiftet till en nivå kring 4,3 procent.

   

Direktavkastningskravet för de bästa kontorsobjekten i Göteborg CBD bedöms ha sjunkit sedan årsskiftet och uppgick till 3,8 procent.

 

Direktavkastningskraven för de bästa objekten i Malmö CBD och med A-läge i Lund har enligt Vasakronan legat stabilt under halvåret och uppgick till 4,2 procent respektive 5,0 procent. procent. Medan direktavkastningskravet för centrala kontorsfastigheter och butiksfastigheter uppgick till 4,9 procent, vilket är något lägre än vid årsskiftet.

 

I balansen ökade det egna kapitalet till 54.652 Mkr (47.438) medan de totala långfristiga skulderna steg till 67.854 (62.967) medan de totala kortfristiga skulderna minskade till 17.617 Mkr (17.989). Det innebar att soliditeten steg till 39 procent (37) och att räntetäckningsgraden ökade till 4,4 gånger (3,9).

 

I rapporten säger vd Fredrik Wirdenius:
    – Försäljningarna i Gårda ger utrymme för ökat fokus på projekt. Därför ökar vi nu takten och investeringsvolymen i projekt Platinan som med sina 60.000 kvm kontor och hotell spelar en viktig roll i utvecklingen av Nya Centralen-området i Göteborg. SF