25 februari 2020
fredag, 20 juli 2018 21:50

NP3 ökade förvaltningsresultatet till 159 Mkr

Skrivet av 
alt
Andreas Nelvig, vd för NP3 Fastigheter.

 

För första halvåret ökade NP3 Fastigheter intäkterna med 20 procent till 390 Mkr (324), vilket medförde att driftöverskottet steg med 15 procent till 258 Mkr (225). Resultatet efter skatt minskade till 193 Mkr (231), beroende på att värdeförändringen för fastighetsportföljen minskade till 77 Mkr (130).

 

I rapporten säger vd Andreas Nelvig:
– Kvartalets förvaltningsresultat är det hittills högsta resultat som NP3 levererat för ett kvartal. Förvaltningsresultatet uppgick till 90,5 Mkr vilket är 14 procent högre än motsvarande kvartal föregående år. För första halvåret uppgick förvaltningsresultatet till 159,5 Mkr vilket är drygt sex procent högre än för samma period i fjol. Ökningen i kvartals- och halvårsresultaten beror till största del på ett större fastighetsbestånd men även på en något bättre uthyrningsgrad. Förvaltningsresultatet per stamaktie uppgick till 1,57 kr (1,46) för kvartalet och 2,73 kr (2,76) för halvåret. Uthyrningsmarknaden är fortsatt stark och trots att vi köpt vakans har uthyrningsgraden stärkts till 92 procent. Nettouthyrningen är positiv vilket visar på en gynnsam marknad.

 

Vid periodens utgång ägde NP3 273 (234) förvaltningsfastigheter med en total uthyrningsbar area 1,062 miljoner kvm (934.000) fördelat på sex geografiska affärsområden.  Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick vid halvårsskiftet 8.697 Mkr (7.732). I intjäningsförmågan kommande tolv månader uppgick direktavkastningen till 6,7 procent (6,7) vid nuvarande värde på fastighetsbeståndet.

 

De räntebärande skulderna ökade till 5.800 Mkr (4.869), varav bankfinansiering uppgick till 4.527 Mkr (4 013), obligation 1.172 Mkr (853) medan övriga räntebärande skulder uppgick till 102 Mkr (3).

 

Det innebar att säkerställda lån i bank utgjorde 78 procent och icke-säkerställda obligations- och reverslån 22 procent av totala räntebärande skulder. Bolaget har under perioden upptagit en ny obligationsram om 800 Mkr varav 375 Mkr nyttjades.

 

Under perioden minskade det egna kapitalet till 2.888 Mkr (2.943), liksom soliditeten som sjönk till 31,4 procent (32,1), även räntetäckningsgraden minskade och då till 3,1 gånger (3,7).

 

Under fredagen var kursuppgången för aktien 2,28 procent till 58,30 kr som senast betalt. LE