17 augusti 2019
fredag, 17 augusti 2018 17:17

Veidekke sålde färre bostäder

Skrivet av 
alt
Jimmy Bengtsson, koncernchef Veidekke Sverige.

 

Under Q2 2018 ökade omsättningen i Veidekkes svenska verksamhet till 3.034 Mkr (2.731). Kvartalets resultat minskade till 122 Mkr (156). Orderstocken stärktes till 11.627 Mkr (10.174), trots att antalet sålda bostäder, brutto, minskade till 75 (283). Vid kvartalet slut hade Veidekke Sverige totalt 1.762 bostäder (2.405) i produktion.

 

I ett pressmeddelande säger Veidekke: ”För affärsområdet entreprenad – bostäder innebär den minskade efterfrågan på bostäder att verksamheten i större utsträckning riktas mot externa kunder som bygger hyresrätt, studentbostäder samt olika typer av vårdboende.”

 

Under maj månad tillträdes förvärvet av entreprenadbolaget BRA AB i Göteborg som omsätter 1,4 Mdr kr med 200 anställda. Förvärvet stärker Veidekkes position för kommersiella lokaler i Väst. Dessutom tillträdes under april förvärvet av en täkt och ett asfaltverk i Göteborgstrakten, vilket långsiktigt stärker industri- och anläggningsverksamheten i Väst.

 

Entreprenadverksamheten redovisade för Q2 en omsättning om 2.701 Mkr (2.295), en ökning med 18 procent. Resultatet före skatt ökade till 68 Mkr från 46 Mkr, motsvarande period föregående år. Marginalen i kvartalet ökade till 2,5 procent (2,0), vilket gav en förbättring för nionde kvartalet i rad.

 

Av större kontrakt som blivit ingångna under Q2 kan nämnas:

1. Sickla avloppsreningsanläggning, Stockholm, tunnelarbeten, beställare Stockholm Vatten och Avfall, kontraktssumma 599 Mkr. 2. Sisjödal äldreboende, Göteborg, nybyggnation offentliga lokaler, beställare Dawasta, 250 Mkr. 3. Norvik MoK, Nynäshamn, anläggningsarbeten, beställare Stockholms hamnar, kontraktssumma 187 Mkr. 4. Kv. Brädstapeln, Stockholm, kommersiella lokaler, beställare Areim, kontraktssumma 126 Mkr.

 

Orderstocken vid utgången under Q2 var 11,6 Mdr kr, vilket kan jämföras med 10,2 Mdr kr vid årsskiftet.

 

Bostäder

Bostadsverksamheten redovisade för Q2 ett resultat om 59 Mkr (116). Det lägre resultatet förklaras både av minskad försäljningsvolym och av färre bostäder i produktion jämfört med föregående år. Avkastningen på sysselsatt kapital, rullande 12 månader, blev 29,2 procent (55,3 procent).

 

Under Q2 såldes 75 bostäder (Veidekkes andel 67) att jämföras med 283 (259) under samma period 2017. Per sista juni hade Veidekke 1.762 bostäder i produktion, varav Veidekkes andel var 1.578 (2.405 respektive 2.229 Q2 2017.) Under kvartalet färdigställdes 8 projekt med 549 bostäder.

 

Försäljningen av bostäder i produktion var 81 procent (85). Vid utgången av perioden innehöll Veidekke Sveriges ”tomtbank” cirka 10.900 enheter, varav Veidekkes andel var 9.800 enheter fördelade på cirka 100 projekt.

 

Jämfört med föregående kvartal 2018 återhämtade sig försäljningen något, säger Veidekke i ett pressmeddelande. Nu följer Veidekke utvecklingen av bostadsförsäljningen i stort, med ett större tapp i Stockholm/Uppsala, medan marknaden i Göteborg och Malmö/ Skåne är mer stabil.

 

Veidekkes bedömning är att priserna har stabiliserats men de kan komma att påverkas på vissa lokala marknader med ett momentant stort utbud. Den serie kreditrestriktioner som genomförts under senare år i kombination med ett ändrat agerande från bankerna gör att kapitalsvaga hushåll har svårare att finansiera ett bostadsköp och påverkar för närvarande också kunderna psykologiskt. Veidekke väljer att inta en försiktig hållning i en allmänt sett avvaktande marknad.