17 augusti 2019
torsdag, 13 september 2018 12:14

NP3 köper för 1,18 Mdr

Skrivet av 
alt
Andreas Nelvig, vd för NP3 Fastigheter.


NP3 Fastigheter har avtalat om att köpa 53 fastigheter med en uthyrningsbar area om 150.000 kvm med tillhörande markareal om 680.000 kvm. Köpeskillingen uppgår till 1.180 Mkr och tillträde sker den 1 oktober. Förvärvet ska ske i bolagsform genom att NP3 köper samtliga aktier i Sveavalvet AB från majoritetsägaren Kvalitena AB och Peritas AB.
    

För att delfinansiera förvärvet föreslår styrelsen i NP3 att en extra bolagsstämma beslutar om nyemission om 304 Mkr genom emission av preferensaktier med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Förslaget innebär att var sjätte aktie, oavsett aktieslag, ger rätt att teckna en ny preferensaktie för 28,00 kr. Preferensutdelningen motsvarar 7,1 procent i förhållande till teckningskursen.
    

NP3s tre största aktieägare – Poularde AB (ägt av NP3s huvudägare och styrelseledamot Lars Göran Bäckvall), Satrap Kapitalförvaltning AB (dotterbolag till Sagax) och Fjärde AP-fonden – med tillsammans 44 procent av aktierna, har åtagit sig att rösta för förslaget och har lämnat garantiåtaganden för hela nyemissionen. Sagax har därutöver åtagit sig att tillhandhålla ett kortfristigt lån till NP3 om 300 Mkr för att möjliggöra tillträdet innan emissionslikviden kommit bolaget tillhanda.
    

Genom affären får NP3 ytterligare lokaler för industriändamål, B2B- respektive bygghandel. Det årliga hyresvärdet uppgår till 110 Mkr vid nuvarande uthyrningsgrad om 97 procent. Hyresintäkterna fördelas på 124 hyresavtal och 82 hyresgäster. Den genomsnittliga återstående hyresperioden uppgår till 5,8 år. Driftnettot beräknas initialt uppgå till 86 Mkr motsvarande en direktavkastning om 7,3 procent.
    

Av de totalt 53 fastigheterna ligger 34 fastigheter omfattande 91.000 kvm inom NP3s huvudmarknader i norra Sverige. Merparten av övriga 19 fastigheter om 59.000 kvm ligger i Värmland och Småland där NP3 sedan tidigare äger fastigheter.
    

– Förvärvet stärker NP3 i bolagets kärnmarknad, norra Sverige. Vi bedömer att övriga fastigheter är lättförvaltade och kan medföra nya intressanta affärsmöjligheter. Ur ett finansiellt perspektiv innebär förvärvet att NP3s intjäning stärks och att exponeringen mot såväl enskilda fastigheter som hyresavtal minskar. Nyemissionen av preferensaktier medför att bolagets soliditet är oförändrad samtidigt som utspädningseffekten begränsas för aktieägarna, säger Andreas Nelvig, vd NP3 Fastigheter.