5 april 2020
måndag, 01 oktober 2018 15:05

Apples butik i Kungsträdgården kan inte byggas

Skrivet av 
alt
Apples förslag på butik i Kungsträdgården får ej byggas enligt ett protokoll från Norrmams stadsdelsförvaltning den 27 september. Illustration: Norman Foster.

 

I torsdags den 27 september, hölls ett samrådsmöte på Norrmalms stadsdelsförvaltning om Apples så kallade flaggskeppsbutik i Kungsträdgården där restaurang Thank God It ́s Friday nu finns. Totalt har staden fått in över 100 synpunkter under samrådstiden som påbörjades den 4 juli. Nu sågar stadsdelsförvaltningen helt Norman Fosters förslag på en ny Apple butik.

 

Tomträtten såldes sommaren 2015 av Stockholms Handelskammare och finansborgarrådet Karin Wanngård och dåvarande stadsbyggnadsrådet Roger Mogert var då mycket positiva till affären. Vid försäljningen var köpeskillingen inte publik, förmodligen för att Handelskammaren hade fått tomträtten gratis av Stockholms stad. Men nu har flera medier rapporterat att priset var 129 Mkr.

 

Nu är tonerna helt annorlunda efter den starka opinionen mot Apples butik, för i ett protokoll säger Norrmalms stadsdelsförvaltning:

 

”Förvaltningen anser att en ny byggnad på platsen ska underordna sig parken vad gäller storlek och skala samt berika det offentliga rummet. Förvaltningen förespråkar en lägre, mindre och nättare byggnad. Enligt förvaltningen ska detaljplanen ange att en servering mot parken ska inrymmas i byggnaden, vilket skaparförutsättningar för att platsen blir mer livfull samt att det knyter an till platsens historia. Enligt förvaltningen är en servering på platsen mer lämplig än en butik. Förvaltningen anser att försäljning av varor inte ska få dominera i parken då det riskerar att urholka miljön som park och offentlig plats.”

 

I protokollet säger Norrmalms stadsdelsförvaltning även att Apples planförslag innebär att cirka 375 kvm mark som i dag är parkmark övergår i kvartersmark. Förslaget innefattar åtgärder avseende trappor och träd utanför fastigheten. Enligt aktuellt förslag tas en trädrad bort utmed Hamngatan och nya träd föreslås utmed övriga sidor om byggnaden. Föreslagen byggnad är en våning över mark, cirka 5,7 meter hög (exklusive sockel). För att ta upp gatans lutning har byggnaden i samrådsförslaget lagts på en sockel avvarierande höjd. Sockeln är som högst i östra delen och där är förslaget totalt cirka 6,8 meter över befintlig mark. Sockeln blir 1,1 m på sina högsta ställen. Befintlig byggnad är generellt cirka 4,3 m hög över befintlig mark.

 

Stadsdelsförvaltningen skriver att:

1. Byggnadens möte med parken ska vara icke kommersiellt.

2. Byggnaden ska bidra till att stärka de kulturhistoriska värdena.

3. Byggnaden ska ha hög arkitektonisk kvalitet.

4. Byggnaden ska ha en lätt karaktär som har en samhörighet med

paviljongerna i Birgit Nilssons allé.

5. Utformningen mot Hamngatan ska vara ett tillskott i gaturummet och stärka befintliga kvaliteter.

 

Tidplan för detaljplanen är:

A. Samråd: 4 juli – 12 september 2018

B. Granskning: kvartal 1–2, 2019

C. Godkännande/antagande: kvartal 4, 2019.

 

I en kommentar kan sägas att det är föga troligt att Apple får uppföra sin butik efter besluten den 27 september i Norrmalms stadsdelsförvaltning. Avgörandet sker i kommunfullmäktige, men det är inte enligt min mening sannolikt att fullmäktige går emot Norrmalms Stadsdelsförvaltning och framförallt den opinion mot Apples butik som det rapporteras om i ett flertal medier.

 

Det är inte bara i Stockholm som Apple stöter på patrull, även Apples flaggskepp på Federation Square i Melbourne har väckt starka känslor med 20.000 protester, eftersom butiken innebär att ett aboriginalt kulturcentrum måste rivas i Melbourne om Apples butik ska byggas. SF