Skriv ut denna sida
måndag, 08 oktober 2018 17:33

Exploateringsnämnden beviljade flera anvisningar

Skrivet av 
alt
Exploateringsnämnden har godkänt en avsiktsförklaring för Söderstaden Slakthusområdet mellan Exploateringsnämnden, Fastighetsnämnden, S:t Erik Markutveckling AB och Atrium Ljungberg AB.

 

Vid Exploateringsnämndens möte under måndagen den 8 oktober beviljades ett större antal markanvisningar.

 

1. Exploateringsnämnden godkänner slutredovisningen av utbyggnad för bostäder inom fastigheten Glädjen 13 i Stadshagen med PEAB Bostad AB. Projektet Glädjen ingår i utvecklingsområdet Västra Kungsholmen. Projektet innefattar cirka 110 bostadsrätter längs Hornsbergs strand i Stadshagen. Stadens arbeten har omfattat gatu- och ledningsarbeten och anläggande av nya kolonilotter.

 

Bakgrunden till anvisningen är att genomförandebeslut togs i mars 2006 och omfattade investeringsutgifter om 18 Mkr och investeringsinkomster om 29 Mkr. Investeringsutgifterna kalkyleras nu till 36,5 Mkr. Budgeten överskreds främst på grund av högre utgifter för anläggning av gata, park, flytt av ledningar och VA som till viss del beror på tidsfaktorn.

 

AB Familjebostäder erhöll i september 2002 en markanvisning på platsen för lägenheter med hyresrätt. Därefter kom staden och Familjebostäder överens om att markanvisningen skulle övertas av Fabege Storstockholm AB. Familjebostäder fick istället en markanvisning i Årstadal. Detaljplanearbetet resulterade i cirka 110 lägenheter och nybyggnad av kolonilotter. Överenskommelse om exploatering och tomträttsupplåtelse med Fabege godkändes i marknämnden i mars 2006. Tomträttsinnehavaren fick välja dels att bygga hyresrätter eller bostadsrätter, dels när bostadsbyggnationen skulle påbörjas.

 

Fabege överlät senare tomträtten och projektet till Peab Bostad AB.

 

2. Exploateringsnämnden har beviljat en markanvisning för handel, kontor och bostäder inom fastigheten Stubinen 2 och del av Liljeholmen 1:1 i Liljeholmen till Citycon Liljeholmstorget Galleria AB och Citycon Liljeholmen bostad AB. Inriktningsbeslut: Anvisningen omfattar totalt 200 bostäder, 20.000 kvm BTA samt 24.000 kvm för kommersiella projekt.

 

3. Exploateringsnämnden har godkänt en avsiktsförklaring för Söderstaden Slakthusområdet mellan Exploateringsnämnden, Fastighetsnämnden, S:t Erik Markutveckling AB och Atrium Ljungberg AB.

 

Söderstaden och Slakthusområdet ska bli Stockholms evenemangs- och nöjesknutpunkt och erbjuda nya etableringar inom bostäder, handel, kontor och service. För att kunna erbjuda ett varierat innehåll i det framtida Slakthusområdet, behöver ett samarbete etableras med en stark, engagerad och erfaren stadsutvecklare som får rådighet över en större del av området.

 

Atrium Ljungberg har presenterat ett idé-koncept i linje med stadens vision, program och inriktningsbeslut. Bolaget avser ta ansvar för att finna lösningar för de hyresgäster som inte kan vara kvar i området på grund av verksamheternas omgivningspåverkan. Bolaget är långsiktig fastighetsägare, förvaltare och stadsutvecklare och är väl förankrat i söderort.

 

Avtalet planeras att slutligen föreläggas kommunfullmäktige för godkännande våren 2019.

 

4. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Skärholmen 2:1 till Mecon Bostad AB. Anvisningen omfattar en markanvisning motsvarande cirka 9.000 kvm ljus BTA inom Fokusområdet Vårbergsvägen. Fokusområdet ligger inom del av fastigheten Skärholmen 2:1 i Vårberg.

 

5. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheterna Älvsjö 3:2-12 i Älvsjö till AB Familjebostäder. Planen är att uppföra 100 hyresrätter i form av Stockholmshus. Anvisningen kräver ny detaljplan.

 

6. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder, kontor och industri inom fastigheten Påsen 7 i Södra Hammarbyhamnen till KB Påsen 7. Ännu finns inget publicerat beslut om omfattning av markanvisningen, eftersom Exploateringsnämnden nu begär att Stadsbyggnadsnämnden upprättar detaljplan för området.

 

7. Exploateringsnämnden anvisar mark bostäder inom fastigheten Grimsta 1:2 i Hässelby Gård till AB Svenska Bostäder. Ännu finns inget publicerat beslut om omfattning av markanvisningen, eftersom Exploateringsnämnden nu begär att Stadsbyggnadsnämnden upprättar detaljplan för området.

Senaste från Redaktionen