13 november 2019
måndag, 29 oktober 2018 18:46

Ny styrelse i problemtyngda Prime Living

Skrivet av 
alt
Prime Living bygger med prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, som sedan transporteras och monteras på plats i Sverige.

 

Det har varit en hel del problem i Prime Livings entreprenader med kostnadsökningar och tvister kring ersättningar och entreprenadkvalité.

 

Prime Livings idé är att utveckla lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1.178 lägenheter på fem orter och har ytterligare cirka 3.000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg samt på Irland.

 

Nyligen i oktober valdes en ny styrelse i Prime Living. Nya ledamöter blev Jonas Andersson, Peter Gustafson, Tobias Lennér och Mikael Wandt. Peter Gustafson valdes till ny styrelseordförande. Harald Bengtsson, Håkan Nyberg, Michael Persson, Jan Severa och Ola Wengberg avgick som ledamöter. Ny inhyrd koncernchef blir Hans Sandén, med lång erfarenhet av ledande positioner på olika teknik- och fastighetsbolag, Vd Jan Severa, som haft ett tidsbestämt uppdrag, lämnade över posten till Sandén den 31 augusti.

 

Enligt den senaste niomånadersrapporten minskade Prime Livings resultat kraftigt. Under perioden sjönk koncernens intäkter till 27,5 Mkr (23,5), med ett rörelseresultat som minskade till 45,8 Mkr (133,2). I resultatet ingick värdeförändring av fastigheter med 107,1 Mkr (131,4). Det medförde att resultatet före skatt blev 23,7 Mkr (107,5).

 

Vid årsskiftet var Primelivings tillgångar totalt cirka 2,34 Mdr kr (1,76) med en soliditet om 34,4 procent (39,09).

 

Bolaget har flera problem:

A. I dotterbolaget Prime Living Entreprenad har kostnader i projektet Ferdinand Spånga överskridits med 13-20 Mkr i en entreprenad om totalt cirka 200 Mkr. Prime Living Entreprenad har blivit stämda av tidigare totalentreprenör, MTVB, på i första hand cirka 24 Mkr och i andra hand på cirka 21 Mkr. Prime Living kommer sammanställa uppkomna merkostnader och lämna in totalentreprenadsrelaterade motkrav. I en stämningsansökan anklagar entreprenören även Prime living Entreprenad AB för att ha förfalskat en namnteckning på en överenskommelse. Entreprenören menar också att de ska ha tagit emot hot från tre misstänkt kriminella personer, för att de ska "ge upp tanken att driva några krav mot Prime", skriver MTVB i stämningsansökan. Dessa händelser är polisanmälda och utreds fortfarande.

 

B. Domen i Mark- och Miljödomstolen om tidsbegränsat bygglov för 410 bostäder på arrendefastigheterna Rambergsstaden 68:1 och 733:401, på Hisingen i Göteborg, har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt, som har beviljat prövningstillstånd.

 

C. Prime Living har inte lyckats hålla kostnader och tidplaner i Spångaprojektet etapp 1, beroende på brister hos underleverantörer. Totalt väntas nu kostnaderna överstiga budget med cirka 58 Mkr, vilket motsvarar en ökning om cirka 23 procent jämfört med den initialt bedömda produktionskostnaden. Media har rapporterat om att Spångaprojektet, som färdigställt ska omfatta 1.100 bostäder att då studenterna har flyttat in i bostäderna har det varit en ovanligt bullrig byggarbetsplats, där el och vatten har stängts av med jämna mellanrum

 

D. En restriktivare hållning från kreditgivarna avseende bostadsrättsutvecklare har även påverkat Prime Living som hyresrättsutvecklare. Bolaget måste nu skapa ytterligare likviditetsbuffert. Bolaget vidtar därför åtgärder för att förbättra situationen och säkerställa tillräckliga kreditramar för den fortsatta utvecklingen av bolaget. Det tillsammans med en översyn av kostnader generellt ska säkerställa att Prime Living genererar ett positivt kassaflöde i förvaltningen och ha produktionen av nya lägenheter fullt finansierade, skriver Prime Living i ett pressmeddelande.