24 mars 2019
tisdag, 06 november 2018 16:44

Balders vinst steg till 7,27 Mdr kr

Skrivet av 
alt
Erik Selin, vd för Fastighets AB Balder.

 

Balder fortsätter sin framgångssaga. Förvaltningsresultatet för årets första nio månader steg till 2.428 Mkr (2.056), vilket motsvarade en ökning per aktie med 27 procent till 13,49 kr (10,59).

 

Hyresintäkterna steg till 4.926 Mkr (4.357), varav effekten av förändrade valutakurser uppgick till 169 Mkr.

 

Resultatet efter skatt steg kraftigt till 7.269 Mkr (4.971), motsvarande 40,38 kr per aktie (26,78). Resultatet före skatt har påverkats stort av värdeförändringar avseende fastigheter med 6.351 Mkr (3.582), värdeförändringar avseende räntederivat med 24 Mkr (160) samt med resultat från andelar i intressebolag om 590 Mkr (741).

 

I balansen ökade värdet på förvaltningsfastigheterna till 114.548 Mkr (92.833), medan andelarna i intressebolagen minskade till 6.556 Mkr (7.017). Bolagets totala tillgångar steg till 124.055 Mkr (106.949).

 

Koncernens räntebärande skulder steg till 65.462 Mkr (55.826), liksom den uppskjutna skatteskulden, vilken ökade till 8.322 Mkr (6.678). Det innebar att det egna kapitalet steg till 46.533 Mkr (38.003).

 

Bolagets soliditet blev 37,5 procent, med en räntetäckningsgrad som ökade till 4,7 gånger (4,4). Den genomsnittliga räntesatsen blev 1,7 procent. Kreditratingen från Standard & Poor’s var oförändrat BBB Stable outlook. Under perioden minskade direktavkastningen till 4,8 procent (5,0).

 

I rapporten säger vd Erik Selin:

– Fastighetsmarknaden är som helhet stark på våra marknader men vi ser stora skillnader mellan olika segment och delmarknader. Min känsla är att vi även framgent trots en stark fastighetsmarknad har goda förutsättningar att finna rimligt brainvesteringsmöjligheter. En positiv faktor att ha med i bedömningen är att Balder utvecklas genom närvaro på fler ställen/marknader samt att vi som bolag med tiden blir bättre.

 

På börsen steg aktien under stor omsättning med 6,82 procent till 243,80 kr som senast betalt. SF