21 februari 2020
torsdag, 08 november 2018 14:38

Vasakronans vinst steg till 8,9 Mdr kr

Skrivet av 
alt
Fredrik Wirdenius, vd för Vasakronan.

 

För årets första nio månader gör Vasakronan åter ett starkt resultat om 8.902 Mkr (6.833). I resultatet ingick värdeförändringar på fastigheter med 6.692 Mkr (5.662), vilket motsvarar en värdeökning om 5,4 procent (4,9), främst till följd av stigande marknadshyror i Stockholm. Hög efterfrågan på kontorslokaler samt låga vakanser i centrala lägen resulterade i stigande hyror, vilket innebar att hyresintäkterna ökade totalt till 5.006 Mkr (4.836). Driftnettot i ett jämförbart bestånd ökade med sex procent. I ett jämförbart bestånd var ökningen 5 procent främst förklarat av en positiv effekt från nyuthyrningar och omförhandlingar av kontrakt Uthyrningsgraden uppgick till 92,8 procent (92,7) vid periodens utgång.

 

Fastighetskostnaderna uppgick totalt till –1.390 Mkr (–1.337). I ett jämförbart bestånd var ökningen 5 procent framförallt på grund av ökade kostnader för el och fjärrkyla. Driftnettot steg totalt till 3.616 Mkr (3 499). I ett jämförbart bestånd var ökningen 6 procent förklarat av ökade hyresintäkter.

 

Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 2.731 Mkr (2.554), vilket motsvarar en ökning om 7 procent.

 

Vasakronas fastighetsvärde ökade vid periodens utgång till 134.303 Mkr (122.999).

 

I balansen ökade de långfristiga skulderna till 65.510 Mkr (65.338), liksom de kortfristiga skulderna vilka steg till 18.680 Mkr (15.907). Lånen finansierades till en sänkt genomsnittliga ränta om 1,7 procent (1,8). Det innebar att det egna kapitalet steg till 56.279 Mkr (48.960). Soliditeten ökade till 40 procent, liksom räntetäckningsgraden vilken steg till 4,4 gånger (3,9).

 

Andelen miljöcertifierade fastigheter ökade till 85 procent (83) vid periodens utgång med en energiprestanda som uppgick till 104 (103) kWh/kvm.

 

Under kvartalet genomfördes nyuthyrningar motsvarande 26.000 kvm (27.000) med en årshyra om 69 Mkr (105). Dessutom genomfördes omförhandlingar eller förlängningar motsvarande 68.000 kvm (49.000) med en årshyra om 214 mkr (187), som resulterade i en ny utgående hyra som överstiger den tidigare med 11,9 procent (11,5).

 

Vasakronan har under perioden gett ut världens första gröna företagscertifikat, vilka noterats på Nasdaq Stockholms nya lista för gröna certifikat. Samtidigt har bolaget rankats som det mest hållbara fastighetsbolaget i Europa inom segmentet kontor och det nionde i världen av samtliga segment i den årliga undersökningen Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB).

 

– GRESB-resultatet är ett kvitto på att vårt hållbarhetsarbete står sig väl i en internationell jämförelse. Vi ser också en generellt ökad efterfrågan på gröna finansieringsalternativ. Våra gröna obligationer har vi därför följt upp med gröna certifikat vilket mottagits väldigt positivt av marknaden, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

 

Efter periodens slut har Vasakronan etablerat ett så kallat Euro Medium Term Note-program (EMTN-program). Programmet ger Vasakronan möjlighet att emittera obligationer på flera marknader och i olika valutor, något som breddar finanseringsbasen ytterligare. Programmet har ett rambelopp på 6 miljarder EUR. SF