20 februari 2020
torsdag, 08 november 2018 16:15

Halverad vinst i Skanska

Skrivet av 
alt
Anders Danielsson, koncernchef Skanska.

 

Trots att Skanskas intäkter ökade till 120,8 Mdr kr (117,2) för årets första nio månader, minskade rörelseresultatet med 50 procent till 2,4 Mdr kr (4,8). Resultatet per aktie sjönk med 52 procent till 5,07 (10,58) kronor. Det var dels rörelseresultatet i Byggverksamheten som minskade starkt till 0,2 Mdr kr (1,4), dels rörelseresultatet i Projektutveckling (Bostads-, Kommersiell fastighets- och Infrastrukturutveckling) som sjönk med 29 procent till 2,9 Mdr kr.

 

Dessa lägre rörelseresultat berodde på omstruktureringskostnader, projektnedskrivningar och nedskrivningar av goodwill.

 

Två större projekt med nedskrivningar var flygplatsbygget La Guardia i New York samt vägbygget I-4 Ultimate i Florida. Dessa projekt har ordervärden om 6 Mdr kr respektive 23 Mdr kr, och projekten ska färdigställas 2021-2022.

 

Orderingången i Byggverksamheten minskade under perioden med 13 procent till 102,6 Mdr kr (118,6). Orderstocken var 186,3 Mdr kr. (30 juni 2018; 197,6).

 

Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling sjönk till 13,9 (16,3) procent.

 

Koncernens egna kapital stärktes till 28,0 Mdr kr (25,3). Soliditeten ökade till 24,0 (23,6) procent och nettoskuldsättningsgraden sänktes till 0,1 (0,2).

 

Påverkan av omvärderingar av pensioner ökade till 421 (–782) Mkr, främst till följd av högre diskonteringsränta i Norge och Storbritannien.

 

De orealiserade övervärdena med avdrag för schablonmäsig skatt i Projektutveckling minskade till 13,2 Mdr kr (30 juni 2018; 14,2), varav 1,2 Mdr kr var realiserade enligt segmentsredovisning.

 

Inom Bostadsutveckling menar vd Anders Danielsson att Skanska bibehåller en stark lönsamhet även om resultatet påverkas väsentligt av vinster från försäljning av mark samt upplösning av reserver. Den svenska marknaden, särskilt Stockholm, fortsätter att vara avvaktande eftersom dagens överutbud måste absorberas samt kunders vilja att köpa bostad tidigt i byggfasen har minskat. Tack vare Skanskas diversifiering av marknader och segment kan nu bolaget anpassa sitt portföljutbud. Och Skanska har finansiell styrka samt kapacitet att fånga de möjligheter som uppstår i nuvarande marknadssituation. På lång sikt bedömer Skanska att efterfrågan på bostäder kommer att vara god på de flesta av bolagets marknader.

 

I en kommentar till rapporten säger vd Anders Danielsson:

– Under mina första nio månader som Skanskas vd har mycket tid ägnats åt att granska enheterna med låg lönsamhet inom vår Byggverksamhet. Jag är övertygad om att de förändringar och åtgärder som genomförs, vilket inkluderar reduceringar i vissa marknader samt en lägre riskprofil, kommer att leda till de lönsamhetsförbättringar som behövs och vi kommer att fortsätta genomföra de strategiska besluten. Tillsammans med alla fantastiska medarbetare inom Skanska är jag övertygad om att vi bygger ett starkare och mer lönsamt bygg- och projektutvecklingsföretag.

 

På börsen steg aktien med 0,17 procent, vilket kan tolkas som att Skanska, trots problemen med nedskrivningar, kommer även i fortsättning att vara ett världsledande och lönsamt byggföretag. SF