10 april 2020
måndag, 14 januari 2019 15:27

Godkänt program för Spångadalens 1.700 bostäder

Skrivet av 

Illustration som visar Rinkebysvängen när den byggts om och flyttats i sidled. I bilden syns den nya skolan i Rinkebydalen. Illustration: White arkitekter

 Flygperspektiv sett från öster med Ulvsundavägen i förgrunden och Rinkeby till höger. Rissne skog och den nya skolan syns centralt i bilden. Illustration: White arkitekter

 

 

 

Programförslaget för Spångadalen, gällande del av Akalla 4:1 och Bromsten 9:2, godkändes av stadsbyggnadsnämnden i december. Förslaget kopplar samman Tensta, Rinkeby och Bromsten, både socialt och fysiskt.

 

Programmet innehåller en ny grundskola, årskurs F-9 för 900 elever med tillhörande idrottshall, en mindre idrottshall, fyra nya parker, två nya förskolor, 1.500-1.700 nya bostäder i både flerbostadshus och radhus, ett regionalt cykelstråk och en ny gång- och cykelbro till Rissne. Detta stora förslag kommer att genomföras i etapper under de närmaste 10-15 åren. Just nu är arbetet i början av processen, i det skede som kallas program.

 

 

Områdena Tensta, Rinkeby och Bromsten kommer att kopplas samman med nya gator och ny bebyggelse. Det gör att det blir lättare och ta sig mellan de olika stadsdelarna och använda kollektiv­trafik och service där. Bebyggelsen ska möta upp gaturum och parker med entréer och fönster för att bidra till mänsklig närvaro och ge ett tydligare möte mellan privat och offentligt. Nya gemensamma mötesplatser skapas mellan områdena och barn och ungas platser ska prioriteras.

 

Tre nya gator föreslås för att koppla samman befintliga gator inom de olika stadsdelarna. Kopplingarna föreslås på strategiska platser för att stärka viktiga stråk där de gör mest nytta.

 

I utvecklingen av området ska hänsyn tas till platsens kulturvärden och befintlig bebyggelse. Den nya bebyg­gelsen varierar i 2-6 våningar och anpassas till landskapets höjder.