10 april 2020
torsdag, 28 mars 2019 14:35

ETTELVA Arkitekter lanserar nya index

Skrivet av 

 

Från vänster: Emma Östlund, hållbarhetschef, Emma Ångström, kommunikationschef och Anders Lindh, vd, i ETTELVAS Bio Beskow.

 


Under ett antal filmkvällar väljer ETTELVA Arkitekter ett tema med anknytning till arkitektur. I tisdags var temat Hållbarhet då Emma Östlund, hållbarhetschef, bland annat berättade om ETTELVAS två nya verktyg för mätning av hållbarhet som är Cirkularitetsindex (CIX) och Omtankesindex.

 

Framtagandet av CIX innebär en utveckling av ett nytt, innovativt verktyg för minskad klimat- och miljöpåverkan i projekt och indexet är ett steg för att skapa förutsättningar för mer cirkulära bostadsprojekt i designskedet. Projektet är initierat och drivs av ETTELVA i samarbete med Riksbyggen, Bengt Dahlgren samt Lokalförvaltningen i Göteborg.

 

Omtankesindex ska vara ett enkelt, grafiskt och användbart verktyg för att i tidigt skede bedöma hållbarhetspotentialen i ett projekt och för att under arbetets gång kunna följa upp och förbättra förutsättningarna för att skapa ett hållbart slutresultat.

 

Emma Östlund har verkat på ETTELVA i cirka 1,5 år och före ETTELVA arbetade hon på Täby kommun. Något som lockade Emma Östlund att komma till ETTELVA var arkitektkontorets vision om att bygga med omtanke med hållbarhet i alla led, från vision till projekt och färdiga arkitektarbeten.

 

I hållbarhetsarbetet är de globala målen en kraftsamling internationellt med mål som vi ska arbeta tillsammans med och de ger ett gemensamt hållbarhetsspråk i olika branscher.

 

I ETTELVAS affärsplan för 2019 finns tankar om flertal om de globala målen och dess koppling till ETTELVAs verksamhet och projekt.

 

Det var självklart för ETTELVA att under förra året skriva under Färdplan för fossilfri konkurrenskraft i Bygg och anläggningssektor som tydliggör hur branschen, tillsammans med politiker och andra beslutsfattare, kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige.

 

ETTELVA har beviljats ekonomiska medel av Boverket för att utveckla ett Omtankesindex som ska ta fram hållbara lösningar och värdera dessa i olika projekt. Det har lett till att arkitektkontoret har påbörjat en hållbarhetsbedömning av stadsbyggnadsprojekt. Bedömningen görs i tidigt skede för att utvärdera hållbarheten i ett område idag, men även värdera hållbarhetspotentialen och hållbarhetsrisken i projektet. Därefter betygssätts ett antal fokusområden från 0 till 5 poäng för att få fram en basnivå men även för att definiera viktiga områden. I det här arbetet har ETTELVA utgått från Sweden Green Building Council och dess handledning och certifiering för hållbar stadsutveckling i planeringsskedet som heter: Citylab Action Guide. I den här handledningen har ETTELVA justerat en del faktorer för bättre förståelse.

 

Under kvällen fick åhörarna rösta om vad som är viktigt för ett hållbarhetsverktyg i bostadsprojekt genom att använda mobiltelefoner i programmet Kahoot.

 

Första frågan var vilket hållbarhetsdimension tycker du är viktigast? Svar: Alla dimensioner. Fråga 2: Vem har störst ansvar i ett hållbarhetsprojekt? Svar: Beställaren. Fråga 3: Vem kan påverka hållbarheten mest i ett stadsutvecklingsprojekt? Svar: Kommunen. Fråga 4: Vad är viktigast i en hållbarhetsbedömning och hållbarhetsuppföljning av ett projekt? Svar: Genomförbarhet. Fråga 5: Vilket är det viktigaste verktyget för hållbarhet i branschen just nu? Svar: Lagkrav. Fråga 6: Vilket är det största hindret för ett hållbart byggande? Svar: Ekonomin. Fråga 7: Vad kan vi göra för att öka hållbarheten i branschen? Svar: Att ha gemensamma verktyg. Fråga 8: Vad är viktigast att mäta i ett hållbarhetsverktyg? Svar: Genomförbarhet.

 

Det är önskvärt att med ett Omtankesindex mäta klimatpåverkan per kvadratmeter, men även LCA (A+K) +Giftfria material, Cirkularitetsindex, Anpassning till terräng och natur, Grönytefaktor+EST+Klimatanspassning, Flexibilitet + Samutnyttjande, Socialt värdeskapande, Gestaltningsutrymme, Beständighet, Dagsljus, solvärmelast, lokal produktion av energi samt Delande. Men i arbetet ingår även att hitta en balans mellan genomförbarhet och trovärdighet för att indexet ska kunna användas i de flesta av ETTELVAs projekt.

 

Ett krav från Boverket är att ETTELVA ska dela med sig om kunskapen kring de nya indexen för att erfarenheterna från projekten ska kunna spridas till andra.

 

I Cirkularitetsindex, CIX, har nu ETTELVA i ett bostadsprojekt tillsammans med Riksbyggen, Bengt Dahlgren och Lokalförvaltning i Göteborg samlat in data för omvärldsbevakning och begreppsdefinition för att öka cirkulära material och metoder. Syftet är att titta på tre varianter av ett av Riksbyggens hus för att undersöka hur det kan göras mer cirkulärt.

 

Emma Östlund räknar med att efter sommaren ta fram ett embryo till ett Cirkularitetsindex och då ETTELVA/Bengt Dahlgren även ska kontrollräkna data från de tre framtagna alternativen av Riksbyggens testbädd för att se huruvida cirkulariteten och låg klimatpåverkan samverkar. Redan nu står det klart att röda betongpannor skulle kunna bytas ut mot återbrukade tegelpannor, gipsskivor och isolering även i hög grad finnas med återvunnet material, parketten kan vara demonterbar. Även för fönster och träpanel för fasad går det även att finna återbrukat material. Detta gäller mindre projekt och för större projekt att det svårare att finna återbrukat material i stor skala.

 

Emma Östlund påminde även om att Earth Hour Challenge, som infaller den 30 mars, och som är samarbete mellan Världsnaturfonden WWF och klimatappen Deedster som mäter en personlig klimatpåverkan. Nu har ETTELVA skapat ett lag, Bio Beskow, för att delta i denna tävling om Earth Hour Challenge.

 

Kvällen avslutades på Bio Beskow med långfilmen Before the Flood som är producerad av Leonardo DiCaprio med flera. Filmen, som har har väckt uppmärksamhet världen över, tar upp hur klimatförändringarna påverkar vår miljö och vad samhället kan göra för att rädda utrotningshotade arter, ekosystem och ursprungsbefolkningar på jorden. Leonardo Di Caprio reser till olika platser och möter olika politiker och människor för att lyfta de pågående klimatförändringarnas frågor. SF