Skriv ut denna sida
torsdag, 11 april 2019 16:49

Nära krasch för Oscar Properties

Skrivet av 

 

I Oscar Properties årsredovisning för 2018 skriver bolagets revisor Ingemar Rindstig: ” … koncernens fortsatta verksamhet är beroende av förlängningen av det obligationslån som förfaller i september 2019 eller annan form av finansiering. Skulle inte medel erhållas i den omfattning som styrelsen förväntar sig kan detta innebära en betydande risk för bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.”

 


Oscar Properties Holding AB har idag offentliggjort sin årsredovisning för 2018. Årsredovisningen innehåller en särskild revisorsupplysning om väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift samt en nedjustering med 140 Mkr av koncernens nettoomsättning och produktionskostnader för 2018, utan resultatpåverkan.

 

Bolagets revisor, Ingemar Rindstig, varnar i sin revisionsberättelse att Oscar Properties är beroende av ett obligationslån om 450 Mkr som förfaller i september 2019. Bolaget meddelar också att förhandlingar pågår om en förlängning av detta obligationslån.

 

Redovisningen av nettoomsättningen och produktionskostnader för 2018 har ändrats i årsredovisningen jämfört med bokslutskommunikén. Bakgrunden är att koncerninterna intäkter och kostnader om 140 Mkr tidigare har bruttoredovisats och att de nu i årsredovisningen har eliminerats. Ändringen har ingen resultatpåverkan.

 

Bolagets revisor Ingemar Rindstig lämnar en särskild upplysning i sin revisionsberättelse om väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift. Den särskilda upplysningen återges nedan i sin helhet:

”Vi vill fästa uppmärksamheten på den information som lämnas i förvaltningsberättelsen och not 1 under avsnittet Verksamhetens art, omfattning och risker av vilka det framgår att koncernens fortsatta verksamhet är beroende av förlängningen av det obligationslån som förfaller i september 2019 eller annan form av finansiering. Skulle inte medel erhållas i den omfattning som styrelsen förväntar sig kan detta innebära en betydande risk för bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vårt uttalande är inte modifierat i detta avseende.”

 

Avsnittet ”Verksamhetens art, omfattning och risker” i förvaltningsberättelsen och not 1 lyder:

”Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet måste bibehållas i syfte att bolaget skall kunna fortsätta sin verksamhet och därmed kan förväntas att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

 

Av årsredovisningen framgår vidare en fortsatt minskning av risken i projektportföljen genom nya partnerskap i projekten Veddesta och Kraus samt frånträdande av markanvisningen Umbra i Värmdö.

 

Senaste från Redaktionen