Skriv ut denna sida
fredag, 12 april 2019 15:02

Atrium Ljungberg ökade hyresintäkterna

Skrivet av 

 

Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg.Under det första kvartalet 2019 ökade Atrium Ljungberg hyresintäkterna med drygt 30 Mkr till 633 Mkr (601). Det innebar att hyresintäkterna steg i jämförbart bestånd med 5,6 procent. Driftnettot ökade med nästan 11 Mkr efter en positiv nettoförsäljning av fastigheter. Det medförde att resultatet före värdeförändringar blev nära nog oförändrat med 306 Mkr (309). Men, efter mindre orealiserade värdeförändringar om 148 Mkr (499) och realiserade värdeförändringar om 17 Mkr (5), sjönk resultatet för första kvartalet 2019 till 223 Mkr (621).

 

Bolaget säger i en prognos för helåret 2019 att resultatet före värdeförändringar om 1.200 Mkr (1.214) står oförändrat fast.

 

Atrium Ljungberg är ett spännande bolag med en osedvanligt stor projektportfölj. Totalt finns hela 17 Mdr kr i möjliga projekt för bostäder, kontor och handel i Barkaby, Järfälla om 19.000 kvm; kontor på Lindholmen, Göteborg om 6.000 kvm; kontor och handel i Hagastaden, Stockholm om 17.000 kvm; kontor och handel i Mobilia och i Malmö om 22.000 kvm; utbildning kontor, bostäder och handel i Sickla, Nacka om 77.000 kvm; kontor i Sundbyberg om 39.000 kvm; kontor och handel på Södermalm, Stockholm om 75.000 kvm samt bostäder, kontor och handel i Uppsala om 87.000 kvm. Det innebär att Atrium Ljungberg har 190.000 kvm i projekt med detaljplan och 273.000 kvm i projekt med framtida detaljplaner.

 

Utöver dessa 17 Mdr kr i möjliga projekt finns även cirka 7 Mdr för cirka 167.000 kvm i kommande projekt i Slakthusområdet i avtal med Stockholms stad fram till år 2030.

 

Under första kvartalet 2019 ökade Atrium Ljungbergs investeringar i egna fastigheter till 398 Mkr (364), varav 202 Mkr (253) i projektfastigheter och 15 Mkr (6) i exploateringsfastigheter.

 

Investeringar i projektfastigheter avsåg främst Sickla, Mobilia och Gränbystaden. Övriga investeringar var huvudsakligen hyresgästanpassningar i fastigheter i Sickla, på Södermalm, i Sundbyberg och i Liljeholmen.


Den kvarstående investeringsvolymen för beslutade projekt var vid första kvartalets slut 3.730 Mkr.


I balansen ökade fastighetsvärdet och anläggningstillgångarna till 45.259 Mkr (41.145) samtidigt som omsättningstillgångarna steg till 47.009 Mkr (42.834).

 

Vid periodens slut utgjorde bankfinansiering 43 procent (48) av total lånevolym. De räntebärande skulderna uppgick vid periodens slut till 18.727 Mkr (.7 473). Under första kvartalet ökade de räntebärande skulderna med 221 Mkr främst kopplat till pågående investeringar i egna fastig­heter. Utestående obligationer under MTN­ programmet ökade till 7.958 Mkr (6.300). Den genomsnittliga räntan var vid periodens slut till oförändrat 1,7 procent och inklusive outnyttjade lånelöften var den genom­snittliga räntan oförändrat 1,8 procent med en genomsnittlig räntebind­ningstid om 4,1 år (4,4).

 

Derivatportföljen bestod vid periodens slut av 9.796 Mkr (9.296) i ränteswappar och valutaswappar med förfall mellan 2021 och 2029.

 

Det innebar att det egna kapitalet steg under perioden till 20.240 Mkr (18.844).

 

Bolaget hade vid periodens slut outnyttjade lånelöften utöver lånelöften som täcker utestående företagscertifikat cirka 3.260 Mkr (2.150), exklusive outnyttjad check­kredit om 300 Mkr (300).

 

Bolaget redovisade fortsatt starka nyckeltal med en soliditet om 44,1 procent (44,0), en räntetäckningsgrad om 4,6 gånger (5,0) och en justerad belåningsgrad om 41,8 procent (42,3).

 

I rapporten anger bolaget fyra skäl till att investera i aktien.

1. Stabil direktavkastning. Under de senaste fem åren har direktavkastningen uppgått till i genomsnitt 3,1 procent per år. Sedan börsintroduktionen 1994 har utdelningen i kronor per aktie aldrig sänkts.

2. Låg finansiell risk. Bolaget har en stark finansiell ställning med solida nyckeltal som låg belåningsgrad och hög räntetäckningsgrad samt en investment graderating hos Moody’s med betyget Baa2 med stabil utsikt.

3. Möjlighet till god värdetillväxt. Med en planerad investeringstakt på två miljarder kronor per år och en målsättning om en projektvinst om 20 procent på ny- och tillbyggnationer, har Atrium Ljungberg – och därmed aktien – en möjlighet till god värdetillväxt över tid. Under de senaste fem åren har total avkastningen uppgått till i genomsnitt tolv procent per år.

4. Hållbar stadsutveckling. Atrium Ljungbergs hållbarhetsarbete är integrerat i affärsmodellen där bolaget kontinuerligt utvecklar sina områden i en hållbar riktning. Bolaget är en långsiktig aktör som tar ansvar för verksamhetens påverkan på människor och miljö.

 

Atrium Ljungberg har stora och säkra projekt som kommer att kontinuerligt öka värdet i fastighetsportföljen och därmed i aktien och därför rekommenderar Fastighetsaktien ett långsiktigt innehav.

 

I en kommentar till kvartalsrapporten säger vd Annica Ånäs:

– Jag är stolt över att vi har utvecklat vår framtida projektportfölj och därmed kunna höja vårt investerings mål till två miljarder kronor i egna fastigheter per år. SF


 

 


Senaste från Redaktionen