25 januari 2020
tisdag, 16 april 2019 10:40

Amasten förvärvar i Köping för 216 Mkr

Skrivet av 

 

Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten.

 


Amasten Fastighets AB har avtalat om att köpa elva bostadsfastigheter och en tomt i Köping. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 216 Mkr. Tillträde ska ske den 2 september och säljare är Sterner Stenhus Fastigheter, som har 18 procent av rösterna i Amasten, vilket gör att transaktionen är villkorad av bolagsstämmans godkännande.

De elva fastigheterna innehåller 220 lägenheter och 17.381 kvm med hyresintäkter om 16,9 Mkr per år. Fastigheternas uthyrningsgrad uppgår till 98,6 procent och den viktade direktavkastningen bedöms uppgå till 4,7 procent. Samtliga villkor för transaktionen kommer presenteras i samband med kallelse till ordinarie bolagsstämma vilken kommer offentliggöras inom kort.

Den preliminära köpeskillingen för aktierna i de fastighetsägande bolagen uppgår till 107 Mkr. Utöver bankfinansiering ska Amasten erlägga 103 Mkr i form av nyemitterade stamaktier till en överenskommen teckningskurs om 5,15 kr per stamaktie, medan resterande del erläggs kontant. Avdrag för latent skatt uppgår till 5 Mkr.

Den slutgiltiga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.