27 maj 2020
onsdag, 10 juli 2019 10:13

Söderport säljer för 2,3 Mdr kr i Torslanda

Skrivet av 

 

Från vänster Jens Engwall vd för Nyfosa och till höger David Mindus vd för Sagax.

 

 


Nyfosas joint venture Söderport Holding AB, som ägs till lika delar av Nyfosa och Sagax, har via dotterbolag avtalat om att överlåta sex fastigheter i Torslanda till det noterade bolaget Torslanda Property Investment, TPI, som äger en fastighet. Transaktionen sker i bolagsform och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 2,3 Mdr kr, vilket motsvarar externt bedömt marknadsvärde.

 

TPI erlägger 965 Mkr av köpeskillingen i form av nyemitterade TPI-aktier. Emissionskursen uppgår till 195,46 kronor per aktie, vilket motsvarar TPI:s substansvärde. Genom emissionen kommer Söderports ägarandel i TPI att öka från 28,6 procent till 78,4 procent. Söderport har ansökt om och beviljats dispens från budplikt av Aktiemarknadsnämnden.

 

De fastigheter som avyttras till TPI utgörs huvudsakligen av kontorsfastigheter och omfattar en uthyrningsbar area om 194.000 kvm. Hyresvärdet uppgår till 170 Mkr. Fastigheterna är belägna i anslutning till TPI:s befintliga fastighet och har samma huvudsakliga hyresgäst.

 

Genom transaktionen skapas förutsättningar för ett aktivt och självständigt fastighetsbolag som kan bygga en egen förvaltningsorganisation i syfte att skapa en effektiv förvaltning med hög kundservice.

 

Transaktionen är villkorad av godkännande av extra bolagsstämma i TPI, varvid styrelsen och aktieägare som representerar cirka 21 procent av de rösträttsberättigade aktierna har aviserat att de är positiva till transaktionen. Den extra bolagsstämman beräknas äga rum den 22 augusti 2019. Förutsatt att bolagsstämman tillstyrker transaktionen beräknas tillträde ske den 1 oktober 2019.

 

Nyfosas förvaltningsresultat och finansiella ställning påverkas endast marginellt av transaktionen.

 

– Genom transaktionen skapar Söderport ett spännande fastighetsbolag med tillväxtmöjligheter. Avsikten är att rekrytera medarbetare som kan utveckla bolaget och skapa värden för våra aktieägare och hyresgäster, säger Jens Engwall, vd för Nyfosa.

 

Sagax förvaltningsresultat och finansiella ställning påverkas endast marginellt av transaktionen.

I en kommentar säger David Mindus, vd för Sagax:
– Genom transaktionen skapar Söderport ett fastighetsbolag med inriktning mot den typ av kontorsfastigheter som TPI äger. Lyckas bolaget attrahera skickliga medarbetare finns förutsättningar för att TPI på sikt ska bli en god affär för våra aktieägare.