26 januari 2020
fredag, 12 juli 2019 11:54

NP3 ökade vinsten till 230 Mkr

Skrivet av 

 

Andreas Nelvig, vd för NP3 Fastigheter.


NP3 Fastigheter fortsätter att växa med allt starkare resultat. Intäkterna ökade under första halvåret med 26 procent till 493 Mkr (390), med ett driftöverskott som steg med 31 procent till 338 Mkr (258). Förvaltningsresultatet förbättrades med hela 41 procent till 225 Mkr (159), motsvarande 3,71 kr/stamaktie (2,73). Periodens resultat efter skatt stärktes till 230 Mkr (193), motsvarande 3,79 kr/stamaktie (3,35). I resultatet ingick värdeförändringar på fastigheter med 99 Mkr (77) och värdeförändringar på derivat med –57 Mkr (–21).

 

I balansen ökade värdet på bolagets 344 förvaltningsfastigheterna, om 1,27 miljoner kvm, till 10.309 Mkr (8.697). De långfristiga skulderna steg till 6.106 Mkr medan de kortfristiga räntebärande skulderna minskade till 314 Mkr (392), finansierade till en genomsnittlig ränta 2,72 procent (2,60). Det innebar att det egna kapitalet steg till 3.576 Mkr (2.888) med en soliditet som förbättrades till 33,0 procent (31,4) och en räntetäckningsgrad som ökade till 3,5 gånger.

 

I rapporten säger vd Andreas Nelvig:

– Som ett led i bolagets optimering och renodling av fastighetsbeståndet har två större försäljningar skett under perioden vilket medfört att fastighetsbeståndet minskat. Totalt uppgick försäljningar under halvåret till 668 miljoner kronor och förvärv till 262 miljoner kronor. Därtill har vi investerat 120 miljoner kronor i befintligt fastighetsbestånd och nybyggnationer. Kvartalets största försäljning, på 272 miljoner kronor, genomfördes per 15 juni då samtliga fastigheter i Småland avyttrades. Som en del i affären blev NP3 aktieägare i ett lokalt småländskt fastighetsbolag som jag tror har bättre möjlighet än NP3 att växa förvaltningsresultatet samt hantera den småländska marknadens utmaningar. Fastighetsvärdet uppgick till 10,3 miljarder kronor på balansdagen vilket är en ökning från föregående år med 19 procent. Då renodlingen av vårt bestånd i all väsentlighet nu är genomförd ligger fokus framgent på tillväxt via förvärv och projektverksamhet. SF