26 januari 2020
fredag, 12 juli 2019 12:31

Vasakronans vinst minskade till 5.030 Mkr

Skrivet av 

 

Fredrik Wirdenius meddelade Vasakronans styrelse i april i år att han önskade lämna sitt uppdrag som vd. Rekryteringen av en ny vd har påbörjats.


För första halvåret ökade Vasakronan hyresintäkterna till totalt 3.439 Mkr (3.333). I ett jämförbart bestånd var ökningen 5 procent (6). Nyuthyrningarna ökade till 129.000 kvm (73.000), med en årshyra om 473 Mkr (269), varav nettouthyrningen steg till 171 Mkr (60). Uthyrningsgraden ökade till 93,1 procent (92,9) vid periodens utgång. Vakansen förklaras till 2,6 procentenheter (3,0) av vakans i pågående projekt och utvecklingsfastigheter. Resultat efter skatt minskade till 5.030 Mkr (7.275) på grund av att värdeförändring på fastigheter minskade till 4.626 Mkr (5.792), motsvarande en värdeökning om 3,4 procent (4,6). Värdeförändring på derivat försämrades till –1.268 Mkr (8) till följd av sjunkande långa marknadsräntor.

 

I balansen steg värde på förvaltningsfastigheterna till 144.215 Mkr (133.566). De totala investeringarna i projekt uppgick vid periodens slut till 12.905 Mkr, varav 5.457 Mkr var upparbetat.

 

 

Under perioden ökade de långfristiga skulderna till 79.882 Mkr (67.854), medan de kortfristiga skulderna minskade till 17.082 Mkr (17.617), finansierade till en snittränta om 1,8 procent (1,7). Det innebar att det egna kapitalet steg till 61.302 Mkr (54.652) med en oförändrad soliditet om 39 procent och en oförändrad räntetäckningsgrad om 4,4 gånger.

 

Vasakronan fortsätter att utöka sin upplåning i nya valutor och intresset för bolagets obligationer är stort, framförallt från centraleuropeiska och asiatiska investerare. I maj bekräftade Moody´s den rating som bolaget erhöll våren 2018 med betyget A3, stabila utsikter.

 

I rapporten säger vd Fredrik Wirdenius:

– Vasakronans projektportfölj är mycket väl positionerad i marknaden både vad gäller läge och kvalitet. Det finns en tydlig efterfrågan på kontor på de orter där Vasakronan finns och utformningen av våra projekt möter väl de krav många hyresgäster ställer på sina lokallösningar idag. SF