10 april 2020
onsdag, 21 augusti 2019 10:29

Fastators bolag växer

Skrivet av 

 

Joachim Kuylenstierna, vd för Fastator.

 


I rapporten för första halvåret 2019 säger Joachim Kuylenstierna, vd för Fastator, att bolagets intresseföretag växer:

– Våra innehavsbolag går starkt och nya förvärv i dessa bolag har förstärkt kassaflödet ytterligare, vilket kommer att visa sig framgent. Det gäller även de affärer vi planterat under perioden, som nu skjuter skott inför framtiden.


Vid halvårsskiftet ägde Fastator fem större innehav; intressebolagen Offentliga Hus och GenovaFastator samt dotterbolagen Nordic PM, Industrisamhället och Point.

 

Intäkterna under perioden uppgick till 76,1 Mkr (45,8). De högre intäkterna berodde både på förvärv av fastigheter och på en ökning av förvaltningstjänster i Nordic PM. Hyresintäkterna under perioden ökade till 22,9 Mkr (1,3) liksom värdeförändringarna från fastigheter som steg 172,0 Mkr (3,5). Denna ökning var dels en effekt av omförhandlade hyror och sänkta direktavkastningskrav, dels att värdeförändringarna var kopplade till en större fastighetsportfölj i jämförelse med motsvarande period föregående år.  Resultatet från intressebolag minskade till 16,2 Mkr (191,8).

 

Resultatet efter skatt för halvåret minskade efter en skattebelastning om –28,8 Mkr (0,27) till 142,2 Mkr (193,3).

 

I balansen ökade fastighetsvärdet starkt i koncernen till 1.126,0 Mkr (46,2). Det högre värdet berodde dels på förvärvet av Industrisamhället under fjärde kvartalet 2018, som tidigare var ett hälftenägt intressebolag, dels på ett flertal fastighetsförvärv sent under 2018 och under första halvåret 2019. De största förvärven har gjorts i dotterbolaget Point där fem centrumfastigheter med redovisat värde om totalt 320,0 Mkr har förvärvats och i Fastator AB där två fastigheter har förvärvats med ett redovisat marknadsvärde om totalt 402,7 Mkr.

 

De totala tillgångarna i koncernen mer än fördubblades till 2,36 Mdr kr (1,07) samtidigt som de långfristiga skulderna steg till 932,4 Mkr liksom de kortfristiga skulderna vila ökade till 378,4 Mkr (26,7). Det innebar att det egna kapitalet steg till 1.046,9 Mkr (777,4) med en soliditet som minskade till 44,4 procent (72,8). Substansvärdet per aktie efter utspädning ökade kraftigt till 74,3 kr (55,5). SF