29 januari 2020
tisdag, 10 september 2019 13:38

Gotska får markanvisning i Hässelby Gård

Skrivet av 

 

Gotska Fatighets AB har direktanvisats en tomträtt på Malthesholmsvägen 107 i Hässelby Gård som idag används som en obemannad bensinstation. Bensinstationen har omlokaliserats och kommer att avvecklas från området.Exploateringsnämnden  i Stockholm har anvisat  bostäder inom fastigheten Gästkammaren 1 till Gotska Fastighets AB. Samtidigt ska Exploateringskontoret fortsätta utredningarna för södra delen av Maltesholmsvägen till ett belopp om högst 5,4 Mkr för ett inriktningsbeslut. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden upprättar ny detaljplan för området. Gotska Fastighets AB har ansökt om en markanvisning för cirka 80 bostadslägenheter på fastigheten Gästkammaren 1 i Hässelby gård.

 

Avsikten är att projektet ska genomföras i ett helägt dotterbolag till bolaget och markanvisningsavtal föreslås tecknas med detta bolag. Lägenheterna ska upplåtas med bostadsrätt, om staden bedömer att marknadsläget för bostadsrätter avsevärt försämrats ges dock bolaget möjlighet att upplåta lägenheterna med hyresrätt.

 

Bolaget ska efter fastighetsbildning förvärva marken för 7.000 kr/kvm ljus BTA. Förvärv av marken sker oavsett upplåtelseform. Bolaget har valts genom direktanvisning. Fastigheten är idag upplåten med tomträtt och används som obemannad bensinstation. Bensinstationen har omlokaliserats och kommer att avvecklas från området.
Exploateringen ger tillsammans med av nämnden tidigare lämnad markanvisning i korsningen Maltesholmsvägen/Aprikosgatan ekonomiska förutsättningar för staden att utveckla södra delen av Maltesholmsvägen i riktning mot en gata med mer stadsmässiga kvaliteter. Kontoret bedömer att hela denna exploatering, nedan kallad projektet ger ett överskott till staden.

 

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet redovisar positivt nettonuvärde om 38 Mkr. De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till cirka 47,9 Mkr. Projektets täckningsgrad inklusive nedlagda nettoutgifter beräknas uppgå till 164 procent.

 

Försäljningsinkomster för Gästkammaren 1 beräknas till 49 Mkr. Expertrådet har godkänt ärendet den 4 juni i år. De totala försäljningsinkomsterna medräknat tidigare lämnad markanvisning beräknas till 91,6 Mkr.

 

Stadsbyggnadskontoret ser positivt på projektet som kan bidra till att utveckla Maltesholmsvägen till en gata med stadsmässiga kvaliteter som ger ett välbehövligt tillskott av bostäder till stadsdelen.