19 januari 2020
onsdag, 06 november 2019 13:02

Stendörrens hyresintäkter ökade med 14 procent

Skrivet av 

 

Mikael Nicander, vd för Stendörren Fastigheter AB.För årets tre första kvartal ökade Stendörren hyresintäkterna med 14 procent till 443 Mkr (388) samtidigt som driftnettot steg med 15 procent till 306 Mkr (265). Förvaltningsresultatet minskade något till 113 Mkr (142) på grund av finansiella- och administrativa kostnader specifika för perioden. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 85 Mkr (120, motsvarande 3,02 kronor per aktie (4,30). Värdeförändring av förvaltningsfastigheter minskade för perioden till 127 Mkr (233), huvudsakligen hänförligt till förbättrade kassaflöden och justerade avkastningskrav. Periodens resultat minskade till 184 Mkr (339), motsvarande 6,52 kronor per aktie (12,15).

I balansen steg värdet på bolagets 122 (111) förvaltningsfastigheterna om 0,72 miljoner kvm till 8.892 Mkr (8.027) samtidigt som de långfristiga skulderna minskade till 4.394 Mkr (4.767), medan de kortfristiga skulderna steg till 1.477 Mkr (765). Det innebar att det egna kapitalet steg till 3.746 Mkr (2.699) med en soliditet som steg till 40 procent (33). Under perioden var lånens genomsnittliga ränta 2,4 procent (2,3)

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet var att Stendörren emitterade hybridobligationer till ett nominellt värde om 800 Mkr med evig löptid som redovisas som eget kapital. Samtidigt utnyttjas möjlighet till förtidslösen av utestående obligationslån om 710 Mkr vars ordinarie slutförfall är i juli 2020, varav 477 Mkr löstes in i oktober 2019.

Den nya detaljplanen för kvarteret Tegelbruket i Botkyrka vann laga kraft. Den nya detaljplanen omfattar cirka 800 lägenheter och cirka 10.000 kvm kommersiella lokaler.

Stendörren uppvisar för tredje kvartalet en positiv nettouthyrning om 14 Mkr. Väsentliga händelser efter periodens utgång är att två fastigheter omfattande cirka 8.300 kvm lokalyta för lätt industri- och lagerverksamhet i Enköping och Södertälje förvärvades i oktober. Det underliggande fastighetsvärdet i transaktionerna uppgick till knappt Mkr

I en kommentar till rapporten säger vd Mikael Nicander:
– Periodens driftnetto ökade till 306 Mkr (265, en ökning med 15 procent, detta trots att vi under året har haft ökande underhållskostnader samt ökande projektkostnader. Nettouthyrningen under kvartalet var positiv med knappt 14 Mkr vilket fortsatt bidrar till positiv utveckling av det viktiga resultatmåttet driftnetto. Periodens resultat minskade till 184 Mkr (339). Det minskade resultatet jämfört med föregående år är främst hänförligt till lägre värdeökningar än föregående år samt för perioden specifika finansiella kostnader och centrala administrationskostnader

– Under kvartalet har bolaget arbetat med såväl finansiering som med balansräkningen med målet att nå våra långsiktiga finansiella mål. Vi har stärkt vår balansräkning genom att emittera en hybridobligation om 800 Mkr. I samband med detta kan vi även förtidslösa en obligation om 710 Mkr med ordinarie förfall i juli 2020. Vår redovisade soliditet steg som en effekt av detta till 40 procent per rapportdatumet. Därtill har en betydande förlängning av den genomsnittliga bindningstiden av våra krediter genomförts och tillkommande kreditfaciliteter om cirka 600 Mkr tillförts från våra långivare.

 

– Sammantaget ger detta oss ett mycket gynnsamt läge för tillväxt. Bolaget ska, som tidigare har kommunicerats, växa genom förvärv och projektutveckling. Gemensamt för dessa tillväxtprocesser är att maximera aktieägarvärde över tid. Förvärven kommer att ske där vi bedömer att vi kan tillföra värden såväl ur ett geografiskt perspektiv som ett förvaltningsperspektiv.

– Under kvartalet har Stendörren flyttat sitt huvudkontor till nya, moderna och effektiva lokaler på Linnégatan vilket ytterligare kommer underlätta personalens dagliga arbete. Vi står väl rustade och känner oss redo för kommande expansion.

 

Börsen gillade rapporten då aktien steg med drygt 2,5 procent till 141,50 kr. SF