20 februari 2020
torsdag, 14 november 2019 13:47

Catella ökade intäkterna med 10 procent

Skrivet av 

 

Knut Pedersen, vd och koncernchef för Catella.


– Catella fortsätter att växa och bolagets totala intäkter ökade till 1.659 Mkr (1.518) en ökning med 10 procent i jämförelse med tredje kvartalet föregående år. Det är främst fasta intäkter som driver ökningen genom fortsatt tillväxt inom Property Investment Management som ökat sitt förvaltade kapital med cirka 34 Mdr kr i jämförelse med föregående år, säger Knut Pedersen, vd och koncernchef i rapporten.

 

Han fortsätter:

– Rörelseresultatet minskade med 18 Mkr belastat av ökade personal- och hyreskostnader i samband med uppstart av nya verksamheter inom främst Property Investment Management samt nya initiativ på produktsidan vilket är en viktig del i strategin om fortsatt tillväxt. Finansnettot påverkades negativt under kvartalet av nedskrivningen om totalt 85 Mkr hänförligt till låneportföljerna vars bokförda värde uppgår till 141 Mkr per utgången av tredje kvartalet.

 

För årets tre första kvartal ökade Catella rörelseresultatet till 300 Mkr (292) med ett resultat före skatt om 170 Mkr (275), varav -85 Mkr var hänförligt till nedskrivning av låneportföljen.

 

Periodens resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till 76 Mkr (188), varav resultat från avyttringsgrupp som innehas för försäljning steg till 52 Mkr (-96).

 

Under perioden minskade det egna kapitalet till 1.487 Mkr (1.578) samtidigt som koncernens förvaltade kapital steg till 184,1 Mdr kr (178,9).