19 februari 2020
fredag, 14 februari 2020 14:46

Heimstaden gjorde storvinst om 6 Mdr kr

Skrivet av 

 

 

Patrik Hall, vd för Heimstaden Bostad.

 


För år 2019 ökade Heimstaden hyresintäkterna med 43 procent till 4.863 Mkr (3.393). Uthyrningsgraden för bostäder steg till 99,1 procent (98,6). Det innebar att periodens driftnetto ökade till 2.725 Mkr (1.810) med ett förvaltningsresultat, rensat för orealiserade valutaeffekter, som steg till 1.426 Mkr (939). Helårsresultatet ökade kraftigt till 6.001 Mkr (3.204), eftersom värdeförändringen för bolagets fastigheter steg stort till 6.517 Mkr (2.744). Det innebar att resultatet per stamaktie steg rejält till 322 kr (139). Under året köpte Heimstaden fastigheter för 27.859 Mkr (21.696).

I balansen steg värdet på fastigheterna till 113.331 Mkr (72.329).
Bolaget hade vid periodens slut totalt 54.863 lägenheter om cirka 3,66 miljoner kvm samt 0,37 miljoner kvm lokaler. Under perioden ökade bolagets de långfristiga  räntebärande lånen till 61.411 Mkr medan de kortfristiga räntebärande lånen minskade till 5.137 Mkr (7.492), vilket bidrog till att det egna kapitalet ökade till cirka 59,94 Mdr kr (33,93). Belåningsgraden sjönk till 40 procent (49) med en räntetäckningsgrad om 2,4 gånger (2,5). Soliditeten ökade till 47 procent (41).

I en kommentar till bokslutet säger Patrik Hall, vd för Heimstaden Bostad:
– Vi expanderar snabbt, men med eftertanke. Eftersom vi har valt att sköta våra fastigheter med egen personal är värderingar och kultur två fundament som hela verksamheten vilar på. Med egen personal äger vi våra processer och får insikter om våra hus och våra kunder som är djupare och bättre än om vi tagit in extern hjälp. Våra medarbetares engagemang är den viktigaste drivkraften.