10 april 2020
tisdag, 18 februari 2020 17:58

Willhem ökade vinsten till 2.478 Mkr

Skrivet av 

 

 

Mikael Granath, vd för Willhem.

 

 

Under helåret 2019 ökade Willhem intäkterna till 2.256. Mkr (2.152), en ökning som motsvarar 4,8 procent. Driftnettot stärktes till 1.368 Mkr (1.272), en ökning med 7,5 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 6,0 procent. I resultat efter skatt som ökade till 2.478 Mkr (2.292), ingick orealiserade värdeförändring på fastigheter om 2.619 Mkr (2.015), motsvarande en värdeökning om 7,0 procent (5,9). Värdeförändringen på finansiella instrument försämrades till -350 Mkr (-94). Styrelsen föreslår en utdelning om 0,65 kr (0,52) per aktie, vilket motsvarar 501 Mkr.

I balansen ökade marknadsvärdet på fastigheterna vid utgången av året till 40.075 Mkr (36.265)
samtidigt som de räntebärande långfristiga skulderna minskade till 13.375 Mkr (16.114), medan de kortfristiga räntebärande skulderna ökade till 9.951 Mkr (5.846). Lånens genomsnittliga ränta var oförändrat 1,5 procent. Det innebar att det egna kapitalet steg till 15.205 Mkr (13.128), vilket medförde att soliditeten ökade till 35,7 procent (34,7) med en starkare räntetäckningsgrad om 3,2 gånger (2,9).

I december förnyades Willhems starka rating, A- Stable Outlook. Willhem har under år 2019 förvärvat 201 lägenheter i Malmö till ett avtalat fastighetsvärde om 277 Mkr. Utöver det har bolaget tillträtt 162 nyproducerade lägenheter i Helsingborg och Stockholm med ett totalt avtalat fastighetsvärde om 419 Mkr. I september tillträddes en fastighet i Täby med 178 lägenheter, som är under produktion, med ett avtalat fastighetsvärde om 473 Mkr.

I oktober tecknades avtal om förvärv av 256 hyresrätter som ska uppföras i Malmö med överenskommet fastighetsvärde om 435 Mkr. I december tecknades avtal om förvärv av en fastighet i Eskilstuna med 337 lägenheter som är under produktion med överenskommet fastighetsvärde om 617 Mkr. Dessa projekt förväntas vara färdigställda under 2023.

I Malmö har 781 lägenheter avyttrats till ett avtalat fastighetsvärde om 900 Mkr.

I en kommentar till bokslutet säger vd Mikael Granath:
– Vi har haft ännu ett år med stark resultatutveckling, driftnettot ökade med 7,5 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 6,0 procent. Portföljen har stärkts genom förvärv av 363 lägenheter i Malmö, Helsingborg och Stockholm. Utöver det har avtal tecknats om förvärv av totalt 771 lägenheter som är under produktion.  Vi har allt nöjdare kunder och engagerade medarbetare som känner ökad stolthet över att arbeta hos oss. Under året har vi även minskat vår klimatpåverkan, som ett resultat av väl avvägda investeringar, som minskar energianvändningen.