5 april 2020
torsdag, 20 februari 2020 13:58

Oscar Properties förlust minskade till –2,1 Mkr

Skrivet av 

 

 

Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.


 

 

Under helåret 2019 minskade Oscar Properties nettoomsättningen till 888,1 Mkr (1906,1) med ett rörelseresultat som förbättrades till 96,4 Mkr (-371,9). Periodens resultat efter skatt förbättrades till –2,1 Mkr (–492,5).

Antalet sålda bostäder minskade starkt till 27 (79)
medan antalet bokade bostäder blev nära nog oförändrat med till 33 (36) liksom antalet bostäder i pågående produktion som minskade till 184 (195). Under 2019 produktionsstartade Oscar Properties 0 bostäder (469).

I balansen ökade de totala tillgångarna till 3.178 Mkr (3.398),
varav värdet på projektfastigheter minskade till 1.055,6 Mkr (1.279,4). Under helåret minskade de långfristiga skulderna till 438,4 Mkr (72,4) liksom de kortfristiga skulderna som minskade till 1.549,1 Mkr (1.660,1). Det innebar att det egna kapitalet steg till 1.190,5 Mkr (1.026,1) med en soliditet som ökade till 37 procent (30).

Bolaget genomför nu en del avvecklingar som innebär att antalet anställda kommer att minska till 24 när alla dessa är fullt genomförda.

I bokslutsrapporten säger Oscar Engelbert:
– Vi har amorterat 700 Mkr, uppnått en soliditet på 37 procent och vänt resultatet. Under perioden har Oscar Properties arbetat intensivt med att genomföra de beslutade åtgärderna för att skapa en starkare soliditet, vilket är långsiktigt avgörande. Under perioden har bolaget genomfört dels konvertering av obligationer till stamaktier, utbyteserbjudande för preferensaktier till stamaktier samt en företrädesemission. Dessa emissioner har varit nödvändiga och trots att vi inte nådde riktigt fram, med cirka 50 procent acceptans bland preferensaktieägarna och cirka 75 procent av företrädesemissionen tecknades, kan vi glädja oss åt att vi har fått några nya storägare bland de etablerade fastighetsägarna och inte minst att fjärde AP-fonden har ökat sitt ägande från dryga 5 procent till strax under 10 procent.

– Åtgärderna har resulterat i dels förstärkning av det egna kapitalet och dels amortering av lån (bl.a. 112,5 Mkr på vår obligation), totala amortering är cirka 700 Mkr under året. Utfallet av dessa åtgärder har fallit väl ut och bolaget har med dessa åtgärder stärkt soliditeten från 30 procent i slutet av tredje kvartalet till 37 procent vid slutet av perioden.

– Ett tecken på att bostadsmarknaden har återhämtat sig är att vår senaste värdering av marknaden i Norra Djurgårdsstaden visade att värdena var tillbaka på 2017 års nivåer och ett rekordlågt utbud. Denna information fick oss att återföra projektet Unité till att åter bli ett BRF- projekt. Företagslägenheter var en god idé i en marknad där BRF-priserna var så pass låga att det var svårt att få ekonomi i projektet, men BRF-alternativet är fortfarande det bästa. Nu startas produktionen inom kort för att färdigställa projektet enligt ursprungsplanen och ny säljstart planeras under april.

– Jag kan konstatera att bolaget under perioden med framgång genomfört åtgärder för att stärka soliditeten, minskat låneskulderna och därmed lagt en bra bas för att fortsätta med projektarbetet. Jag tycker att vi tagit stora steg i rätt riktning för att anpassa bolaget till den rådande omvärldssituationen och ser med stor förhoppning fram emot 2020 där vi ser nya möjligheter.