Skriv ut denna sida
tisdag, 25 februari 2020 14:03

SHH Bostad ökade antalet sålda bostäder till 472

Skrivet av 

 

 

Under oktober togs det första spadtaget för det nya äldreboendet i Östhamra som SHH utvecklar tillsammans med Altura. Äldreboendet kommer att ägas av Altura och Humana har sedan tidigare tecknat ett långt hyresavtal. Boendet omfattar 60 lägenheter och kommer vara klart för inflyttning under Q2 2021.

 

 

 

 

Under 2019 ökade SHH Bostad antalet bostäder till 472 (225), varav antalet sålda i produktion steg till 434 (208). Samtidigt satsar bolag stort på äldreboende.

Nettoomsättningen i egen regi under helåret uppgick till 407,4 (606,4) Mkr med ett rörelseresultat som steg till 29,1 Mkr (12,5) med en rörelsemarginal som ökade till 7,2 procent (2,1). Periodens resultat efter skatt steg till 12,2 (-5,0) mkr, varav nedskrivningar av icke produktionsstartade projekt  minskade till 1,1 Mkr (16,0). Resultat per stamaktie ökade till 0,79 (-3,51) kr. Ingen utdelning lämnas till stamaktieägare vilket är oförändrat jämfört med året dessförinnan. Utdelning till preferensaktieägare blir 20 kr kr per aktie (20) att utdelas vid fyra tillfällen om 5 kr (5) vid vardera utdelningstillfälle

Under 2019 ökade  produktionsstartade boenden till 588 (234) medan antalet färdigställda bostäder minskade  till 188 (367).

I balansen ökade det egna kapitalet till 412,3 Mkr (408,7) vilket medförde att soliditeten ökade till 48 procent (43). Skuldsättningsgraden var oförändrat 0,4. (0,4).

Vid periodens slut uppgick projektportföljen till 3.175 (3.185) varav boenden i produktion ökade till 822 (422).

Under oktober togs det första spadtaget för det nya äldreboendet i Östhamra som SHH utvecklar tillsammans med Altura. Äldreboendet kommer att ägas av Altura och Humana har sedan tidigare tecknat ett långt hyresavtal. Boendet omfattar 60 lägenheter och kommer vara klart för inflyttning under Q2 2021.

I början av november byggstartade SHH 117 hyresrätter i Norrköping efter att ha erhållit lagakraftvunnet bygglov. Hyresprojektet är beläget i korsningen Rambogatan och Havregatan i stadsdelen Rambodal cirka 2 kilometer söder om Norrköping och består av 5 huskroppar i 4 och 5 våningar. Husen byggs med modulsystem i trä med entreprenören Moelven Byggsystem AB. SHH avser att miljöcertifiera projektet och har även inlämnat en ansökan om investeringsstöd för hyresrätter i syfte att erbjuda rimliga hyror.

Det är stort intresse för SHH:s bostadsrätter i projekt Brf Läroverksvallen, Hagalund Borlänge. SHH vann tidigare en markanvisningstävling för området och försäljningen av de 36 bostadsrätterna startade i oktober och i november hade 65 procent av bostäderna sålts med bindande förhandsavtal. Projektet som är egenutvecklat av SHH består av parhus uppdelade på lägenheter med 2, 3 och 4 rum och kök på 54 till 82 kvm.

I december har fick SHH ett bygglov av kommunen i stadsdelen Haga i Sundsvall för ett hyresprojekt om 124 lägenheter och i med bygglovet tillträdde SHH marken och produktionsstartade projektet. NCC har upphandlats för mark- och grundarbetena och Derome för husbyggnationen som omfattar två huskroppar i fyra våningar. Projektet kommer även att miljöcertifieras.

I december sålde SHH  även hyresprojekt i Norrköping och Sundsvall om totalt 241 hyreslägenheter till Trenum, som ägs till lika delar av AP3 och Balder. Transaktionerna, som är ovillkorade, har skett genom bolagsöverlåtelser och har baserats på underliggande fastighetsvärde om totalt cirka 400 Mkr, exklusive investeringsbidrag. I avtalet ingår projektutveckling och entreprenaduppdrag att uppföra bostäderna på de aktuella fastigheterna. Försäljningen gav en positiv initial resultatpåverkan om cirka 25 Mkr i det fjärde kvartalet 2019 samt en positiv likviditetseffekt om cirka 40 Mkr första kvartalet 2020.

SHH Bostad
SHH Bostad utvecklar prisvärda boenden i Sveriges växande städer med målet att fler ska ha råd att bo. Vår verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark för hyresrätter, bostadsrätter och samhällsfastigheter till försäljning av hyresrätter, bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av samhällsfastigheter. Sedan SHH grundades 2010 har bolaget färdigställt cirka 1.500 prisvärda bostäder över hela Sverige. Den totala projektportföljen uppgick per den 31 december 2019 till 3.175 boenden varav 822 i produktion och 2.353 var byggrätter.
Senaste från Redaktionen