2 april 2020
torsdag, 27 februari 2020 13:50

Balder ökade resultatet till 11,5 Mdr

Skrivet av 

 

 


Balder har ansvar för att bygga sex av kvarten i Solvallastaden, innehållande cirka 800 lägenheter. Detaljplanen för Södra Solvallastaden beräknas kunna gå till beslut under 2021.

 

 


Det är stora tal i Balders årsrapport. För helåret 2019 ökade Balder hyresintäkterna till 7.609 Mkr (6.714) med ett förvaltningsresultat som steg till 4.604 Mkr (3.877). Efter att orealiserade värdeförändringar för förvaltningsfastigheterna ökat till 9.562 Mkr (7.914) innebar det att resultatet före skatt steg till 14.185 Mkr (12.065) med ett resultat efter skatt om 11.526 Mkr (10.169).

I balansen steg värdet kraftigt på förvaltningsfastigheterna till 141.392 Mkr (116.542)
liksom exploateringsfastigheterna vars värde ökade till 2.344 Mkr (1.598). De räntebärande skulderna steg till 81.242 Mkr (67.205) vilket medförde att det egna kapitalet stärktes till 58.725 Mkr (47.408). Det innebar en nära nog oförändrad soliditet om 38,3 procent (38,4) och räntetäckningsgrad som ökade till 5,5 gånger (4,4).

I rapporten säger vd Erik Selin:
– Ännu ett räkenskapsår läggs till handlingarna och utfallet för 2019 blev en ökning av förvaltningsresultatet med 22 procent. För Q4 blev utfallet +20 procent och substansvärdet ökade med 23 procent under året. Att över tid öka förvaltningsresultatet/intjäningsförmågan är det enskilt viktigaste ekonomiska målet för oss. För att över tid lyckas med en god ökningstakt krävs både att vår befintliga fastighetsportfölj utvecklas väl och att vi hittar nya investeringar med rimliga avkastningar i relation till den risk vi måste ta.

 

På en börs påverkad av Corona-viruset sjönk aktien med 4,64 procent till 486,80 kr. SF