27 maj 2020
torsdag, 05 mars 2020 16:27

CLS: Stark position för fortsatt tillväxt

Skrivet av 

 

 


Fredrik Widlund, CEO för CLS Holdings.


 
För helåret uppgick CLS Holdings hyresintäkter till 109,3 miljoner pund, cirka 1,33 Mdr kr (109,6 miljoner pund). Vinsten före skatt steg till 159 miljoner pund, cirka 1,95 Mdr kr (144,9 miljoner pund). CLS äger en fastighetsportfölj värd cirka 2,0 miljarder pund, cirka 25 Mdr kr, i Storbritannien, Tyskland och Frankrike.

Bolagets EPRA NAV ökade med 6,3 procent, främst genom ökade fastighetsvärden om 57,4 miljoner pund (2018: 62,8 miljoner pund) och resultatet vid avyttring av bolagets aktieinnehav i Catena om 38,7 miljoner pund efter valutakursförändringar.

Resultat före skatt steg med 9,7 procent till 159 miljoner pund, 1,95 Mdr kr, beroende på portföljvärderingsvinster, vinsten vid avyttringen av Catena och försäljningar av fastigheter i Tyskland och Frankrike, samt en ökning av nettohyresintäkterna från förvärv.

Under året köpte CLS tretton fastigheter för 257,2 miljoner pund i Storbritannien, Tyskland och Frankrike (till en netto initial avkastning om 5,8 procent). Två av förvärven slutfördes i början av 2020 för 32,8 miljoner pund.

Under 2019 sålde CLS totalt tjugoåtta fastigheter i tre länder för 187,2 miljoner pund (5,4 procent initial nettoavkastning, exklusive Storbritanniens regionala portföljförsäljning som hade en NIY om 3,6 procent), varav fyra slutfördes i början av 2020 för 9,1 miljoner pund. Under helåret kontrakterade CLS 158 hyresavtal som säkerställde 14,7 miljoner pund i årlig hyra, en ökning med 3,3 procent.

I balansen var skulden 292,4 miljoner pund, finansierad till en snittränta om 2,65 procent.

Den 15 augusti 2019 blev Lennart Sten koncernens första oberoende icke-verkställande ordförande. Denise Jagger och Bill Holland utsågs till oberoende icke-verkställande direktörer och ledamöter i revisions- och ersättningskommittéerna.

I en kommentar till bokslutet säger vd Fredrik Widlund:
– Under 2019 hade koncernen ett nytt fokus på vår kärnverksamhet genom avyttring av vår andel i Catena och försäljningar av våra regionala brittiska tillgångar. Försäljningen av fastigheter för 187 miljoner pund med begränsad kapitalförvaltningspotential uppvägde med mer än 257 miljoner pund från våra högavkastande förvärv. Vår vinst före skatt om 159 miljoner pund, är en ökning med 9,7 procent, jämfört med föregående år, vilket visar på vår aktiva och konsekventa portföljmetod som levererar.