27 maj 2020
tisdag, 17 mars 2020 10:47

Pandox aktie rasar och bolagets utdelning slopas

Skrivet av 

 

 


Anders Nissen, vd för Pandox.Aktien i Pandox har störtdykt under de senaste dagarna och i år är kursnedgången hittills cirka 70 procent efter aktien sjunkit med nära 15 procent under förmiddagen under tisdagen.  I ett pressmeddelande säger Pandox att på grund av coronaviruset (COVID-19) och de extraordinära samhällsåtgärder som vidtagits för att minska virusets spridning, har affärsaktiviteten på Pandox nyckelmarknader minskat kraftigt de senaste två veckorna. Baserat på nuvarande information är Pandox bedömning att EBITDA för det första kvartalet kommer att bli cirka 15-20 procent lägre än motsvarande period föregående år. Baserat på nuvarande information bedömer Pandox att den negativa resultateffekten blir väsentligt större i det andra kvartalet. Pandox vill betona att bedömningarna är behäftade med stor osäkerhet.


Pandox finansiella ställning och likviditet är stark. Per den 16 mars 2020 uppgick likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter till cirka 4.500 Mkr. Pandox finansiella kovenanter är framförallt baserade på belånings- och räntetäckningsgrad på betryggande nivåer och kan läkas. Pandox kan därmed stå emot en betydande nedgång i affärsaktivitet på företagets marknader.

Pandox följer och utvärderar affärsläget löpande och har en nära dialog med affärspartners i affärssegmentet Fastighetsförvaltning om resultatutveckling och likviditet för respektive part. Minimihyror med garanti plus fasta hyror uppgår enligt avtal till totalt motsvarande cirka 2.000 Mkr mätt i årstakt. Minimihyror ackumuleras och avräknas normalt per halvår och helår.

Pandox har vidtagit kraftfulla åtgärder i affärssegmentet Operatörsverksamhet i form av minskad bemanning och ökad samordning av drift mellan hotellen. Därutöver planeras temporära stängningar av vissa hotell i Belgien och Tyskland. Affärssituationen på varje enskild marknad utvärderas löpande med hänsyn taget till omsorg om Pandox gäster och medarbetare samt de krav som myndigheter ställer.

Planerade investeringar i den befintliga hotellfastighetsportföljen har reducerats. Fokus är att avsluta redan pågående projekt. Totalt uppgår planerade investeringar innevarande år till motsvarande cirka 550 Mkr, varav cirka 50 Mkr utgör underhåll.

Som en konsekvens av den försämrade affärssituationen och den stora osäkerheten om marknadsutvecklingen har Pandox styrelse, för att ytterligare stärka bolagets finansiella ställning, beslutat dra tillbaka det tidigare utdelningsförslaget för 2019 till årsstämman om 3,60 kr/aktie.