26 maj 2020
tisdag, 28 april 2020 18:05

Amasten köper av SBB för 1,5 Mdr kr

Skrivet av 

 

 

 


Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten.

 

 

 


Amasten tecknar avtal om förvärv av fastighetsportfölj för 1,5 Mdr kr, villkorat av finansiering, och avser att genomföra en riktad nyemission av stamaktier. Amasten Fastighets AB har, via dotterbolag, ingått ett avtal villkorat av finansiering med ett dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, SBB, om att förvärva en fastighetsportfölj med ett underliggande fastighetsvärde om 1.500 Mkr. Fastigheterna är belägna i Karlstad, Tranås, Motala och Skövde och har en uthyrningsbar area om 104.513 kvm. Bostadsfastigheter utgör 85 procent av fastighetsvärdet och består av 1.259 lägenheter. Amasten ser en god potential i det förvärvade beståndet, bland annat genom uppgradering av lägenheter.

Förvärvet är villkorat av att Amasten erhåller nödvändig bankfinansiering och tillförs nytt eget kapital. Den preliminära köpeskillingen för fastighetsägande bolag i förvärvet uppgår till 20 Mkr. Därutöver ska Amasten på tillträdesdagen lösa de fastighetsägande bolagens bank- och koncernskulder.

Som en del i att finansiera Förvärvet och för att uppfylla villkoren i avtalet avser Amasten att genomföra en riktad nyemission om totalt 90 miljoner stamaktier. Nyemissionen är på förhand fulltecknad genom teckningsåtaganden från ett antal befintliga aktieägare inklusive Eiendomsspar AS, Helene Sundt AS, ICA-handlarnas Förbund, Länsförsäkringar Fastighetsfond, Odin Eiendom och SBB. Ingen ersättning eller garanterad tilldelning vid allokering erhålls i utbyte mot teckningsåtagandena. I tillägg till detta har ett antal ytterligare befintliga aktieägare uttryckt intresse att teckna aktier i Nyemissionen.

Bolaget har uppdragit åt ABG Sundal Collier att utreda förutsättningarna för efterfrågan från institutionella investerare att delta i Nyemissionen genom ett så kallat accelererat book building-förfarande. Nyemissionen ryms inom det bemyndigande som årsstämman beslutade om den 16 maj 2019. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är primärt att fullborda förvärvet och att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. En potentiell positiv följdverkan är även att Amasten adderar nya långsiktiga institutionella ägare.

Nyemissionen förutsätter bland annat att styrelsen i Amasten beslutar härom, vilket tillsammans med tilldelning beräknas ske innan handeln öppnar på Nasdaq First North Premier Growth Market klockan 9.00 den 29 april 2020. Bolaget kommer att informera om slutligt utfall av nyemissionen i ett pressmeddelande när book building-förfarandet har avslutats.

I syfte att underlätta leverans av aktier har Eiendomsspar AS, Helene Sundt AS och Bengt Kjell genom Expassum Invest AB erbjudit sig att låna ut aktier i samband med nyemissionen.

– Amasten fortsätter sin tillväxt och genom affären når vi över 8 Mdr kr i fastighetsvärde. Vi stärker det löpande kassaflödet och förvärvet ger en positiv effekt på intjäningsförmågan per aktie. Därutöver finns goda möjligheter att utveckla de förvärvade bostadsfastigheterna genom uppgraderingar och därmed framtida hyreshöjningar, säger Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten.

 

– För tredje gången på kort tid mitt under Corona-krisen gör vi en större försäljning vilket än en gång visar på den goda likviditeten i SBBs fastighetsportfölj. Vi är särskilt stolta över att framgångsrikt ha förädlat och höjt kvaliteten i denna portfölj under vår ägandetid genom ett stort antal värdehöjande renoveringar och ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Vi kommer som en av Nordens största fastighetsutvecklare att även fortsättningsvis äga och utveckla byggrätterna som finns på fastigheterna i Motala och Karlstad och som bedöms generera upp till 40.000 kvm BTA byggrätter för bostäder och samhällsfastigheter, säger Ilija Batljan, vd för SBB.

 

Kort om Förvärvet

1.Totalt 22 fastigheter med en uthyrningsbar area om 104.513 kvm och ett hyresvärde om 106 Mkr

2. Fastigheterna är belägna i Tranås (48.114 kvm), Motala (36.436 kvm), Karlstad (18296 kvm) och
Skövde (1.667 kvm).

3. Underliggande fastighetsvärde om 1.500 Mkr, motsvarande 14.352 kr per kvm

4. Bostadsfastigheter utgör 85 procent av fastighetsvärdet och består av 1.259 lägenheter

5. Förvärvet finansieras med likvid från nyemissionen samt extern finansiering i form av banklån

6. Tillträde planeras ske den 1 juli 2020.Motiv till Förvärvet

Fastigheternas karaktär passar väl in i Amastens bestånd i termer av fastighetsvärde per kvadratmeter och genomsnittshyra. Förvärvets storlek skapar förutsättningar för stordriftsfördelar och därmed en effektivare fastighetsförvaltning. Omfattande renoveringspotential ger möjligheter till betydande hyresökningar