26 maj 2020
onsdag, 20 maj 2020 11:28

Scandic: Stor förlust, men säkrad finansiering

Skrivet av 

 

 

 


Jens Mathiesen, vd och koncernchef för Scandic Hotel Group.

 

 

 

 

För första kvartalet 2020 minskade Scandic Hotels nettoomsättningen med 17,8 procent till 3.343 Mkr (4.066).  Nettoomsättningen steg i januari och februari men sjönk kraftigt i mars på grund av en extremt låg aktivitetsnivå till följd av utbredningen av coronaviruset. Under perioden har kraftfulla åtgärder vidtagna för att sänka kostnadsnivån, bland annat genom omfattande permitteringar och uppsägningar.

På grund av den minskade omsättningen försämrades resultatet till –3.927 Mkr (37). Justerat för effekter från finansiell leasing samt jämförelsestörande poster minskade resultat per aktie till -36,23 Kr  (-0,79). Genomförda sänkningar av kostnadsnivån har mildrat den negativa effekten av den låga beläggningsnivån i mars.


En omvärdering av immateriella tillgångar, främst goodwill, resulterade i en nedskrivning om  2.955 Mkr. En skattekostnad har uppkommit om cirka 400 Mkr relaterat till att Förvaltningsdomstolen i Finland har avslagit Scandics överklagan om eftertaxering för 2007-2017.

Den 16 mars beslutade Scandics styrelse att dra tillbaka det tidigare utdelningsförslaget om 3,70 kr  per aktie till följd av det dramatiskt försämrade affärsläget.

I balansen minskade de totala tillgångarna till 40.908 Mkr (42.892) med en räntebärande nettoskuld som steg till 4.250 Mkr (4.195) vilket innebar att det egna kapitalet minskade till 2.599 Mkr (6.418).


Till följd av utbredningen av coronaviruset skedde en tilltagande minskning av beläggningsnivån på samtliga marknader i mars. I mars minskade såväl efterfrågan mätt i antal sålda rum som marknadens RevPAR med mellan 50 och 65 procent.

 

Den största minskningen skedde i Danmark medan den svenska marknaden var något mindre drabbad. RevPARminskningen i mars förklarades helt av minskad beläggningsnivå, medan genomsnittligt rumspris steg med mellan 1 och 6 procent.

 

Beläggningsgraden på de nordiska marknaderna var mellan 23 och 29 procent i mars jämfört med 59-67 procent i mars 2019. Aktivitetsnivån har generellt varit högre i Sverige jämfört med övriga nordiska länder till följd av mindre omfattande myndighetsrestriktioner. Generellt har de större städerna drabbats hårdast av coronakrisen.

 

För det första kvartalet som helhet minskade marknadens RevPAR med mellan 19 och 28 procent, medan beläggningsgraden uppgick till mellan 44 och 47 procent.

Fortsatt extremt låg beläggning i april
Hotellmarknaden försvagades ytterligare i april till följd av coronakrisen. I april var den genomsnittliga beläggningsnivån på den svenska marknaden cirka 12 procent medan RevPAR var ner med omkring 83 procent. I Norge uppgick marknadens beläggning i april till knappt 7 procent och RevPAR föll med 86 procent. I Finland och Danmark var beläggningsnivån 4-5 procent och RevPAR var ner med 93-94 procent.

Vid periodens utgång hade Scandic totalt 53.071 rum i drift fördelade på 269 hotell, varav 245 med hyresavtal
. Den 30 januari öppnade Scandic Voss i Norge med 215 rum. Totalt ökade antalet rum i drift med 316 under kvartalet varav 276 i hotell med hyresavtal. Omkring 15 procent av Scandics hyresavtal löper ut fram till slutet av 2022 och cirka 25 procent till slutet av 2025.

Den 29 april meddelade Scandic en utökning av sin kreditfacilitet med 1.150 Mkr till totalt 6.650 Mkr samt en garanterad nyemission med företrädesrätt för existerande aktieägare om 1.750 Mk
r.

I en kommentar till rapporten säger vd Jens Mathiesen:
– Det första kvartalet präglades helt av coronakrisen. Året började visserligen bra med växande försäljning både i januari och februari, men från slutet av februari började vi märka av en vikande efterfrågan med färre internationella besökare och reserestriktioner hos våra företagskunder. Därefter har de myndighetsbeslut som tagits för att minska spridningen av viruset lett till en extremt låg aktivitetsnivå som vi aldrig tidigare upplevt. I mars halverades i princip vår nettoomsättning jämfört med föregående år. 

– I slutet av februari initierade vi en rad åtgärder för att sänka kostnaderna. Exklusive hyror har vi sänkt kostnaderna vid inledningen av det andra kvartalet med drygt 70 procent. Sänkningen är främst ett resultat av lägre rörliga kostnader, personalreduktioner och åtgärder för att sänka den allmänna kostnadsnivån. Vi har dessutom tagit del av riktade statsstöd såsom permitteringsstöd och stöd till täckning av fasta kostnader. Vi förbereder ytterligare åtgärder för att kompensera för att de riktade statsstöden över tid reduceras och så småningom tas bort. Ambitionen är att Scandic ska vara lönsamt vid lägre beläggningsnivåer än tidigare. På motsvarande sätt kommer vi att utvärdera de fasta och garanterade hyresnivåerna för att i samråd med fastighetsägarna finna lösningar som gör det lönsamt att bedriva hotellverksamhet vid lägre beläggningsnivåer än tidigare.

– I april uppgick Scandics beläggningsgrad till rekordlåga 6 procent. Sedan mitten av april har både beläggningsnivån och bokningstrenden förbättrats. Från och med slutet av maj planerar vi för att successivt återöppna fler hotell. Vi räknar med en successiv ökning av beläggningsgraden under maj och juni med några procentenheter per månad. När semesterperioden inleds räknar vi med en ytterligare förbättring till följd av nationella turismströmmar. Osäkerheten är fortsatt hög och vi förbereder oss för en långsam återhämtning av efterfrågan med fortsatta kostnadssänkningar och kassaflödesstärkande åtgärder som framgångsfaktorer. För 2020 räknar vi med att omsättningen mer än halveras jämfört med 2019.

– Kvartalet påverkas negativt av två icke-kassaflödespåverkande poster i form av nedskrivning av immateriella tillgångar med ca 3 miljarder SEK och en skattekostnad om cirka 400 Mkr relaterat till en skattedom i Finland. Scandic kommer att överklaga domen.

– Den 29 april presenterade vi en finansieringslösning med utökad kreditfacilitet och en garanterad nyemission som säkrar det framtida likviditetsbehovet, samtidigt som det också möjliggör fortsatt utveckling av Scandic. Med de omfattande kostnadsåtgärder som nu genomförs skapar vi mycket goda möjligheter till att på sikt kunna överträffa vårt EBITDA-marginalmål på 11 procent, även i en marknad med lägre RevPAR-nivåer än vi såg under förra året.

 

Marknaden gillade rapporten då akten under dagen steg med drygt 7 procent till drygt 45 kronor, dock stod aktien som högst i mitten av februari med 116 kr. SF