26 maj 2020
fredag, 22 maj 2020 12:21

Affären Gårdsten är dubbelt lönsam

Skrivet av 

 

 

 


Vision Gårdsten 2025 handlar om att bygga runt 1.500 nya bostäder i Gårdsten under en tioårsperiod – såväl flerbostadshus med hyres- och bostadsrätter som olika typer av småhus. Det bor drygt 9.000 personer i Gårdsten och fram till år 2025 väntas befolkningen ha ökat med mellan 3.000 och 4.000, vilket betyder växande underlag för lokal handel, service och kommunikationer.

 

 

 

 

 

Den positiva utvecklingen fortsätter för Gårdstensbostäder. I rapporten ”Affären Gårdsten – uppdatering 2020” konstateras att företaget har en stabil ekonomisk utveckling med leverans av både samhälls- och företagsekonomisk vinst.

Gårdstensbostäder är ett av Göteborgs kommunala bostadsbolag och ingår i Förvaltnings AB Framtiden, en del av Göteborgs Stad. Bolaget bildades 1997 med uppgift att förvalta fastigheterna och även utveckla och förnya området Gårdsten, ett miljonprogramsområde i nordöstra delen av Göteborg. Bolaget äger 2.751 lägenheter och vilket är cirka 80  procent av alla bostäder i området.

I mitten på 90-talet ansågs Gårdsten vara ett av de mest utsatta områdena i Sverige.
Gårdstensbostäder bildades 1997 med ett tydligt uppdrag, vänd utvecklingen i Gårdsten och skapa en väl fungerade stadsdel. Gårdstensbostäder erhöll totalt 538 Mkr i koncernbidrag från ägaren Framtidenkoncernen, som till övervägande del använts för byggnadsinvesteringar och upprustning av det eftersatta underhållet av fastighetsbeståndet.

Under 2007 genomfördes en ekonomisk utvärdering i rapporten Affären Gårdsten. Investeringarna i Gårdsten hade genererat en omfattande samhällsekonomisk vinst, men mot bakgrund av den omfattande problematik som präglade området hade inte en företagsekonomisk lönsamhet nåtts.

– Företaget har lyckats bevara de positiva effekter som man skapat under tidigare år, säger Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid KTH och författare till rapporterna om Affären Gårdsten.

Han tillägger:
– Slutsatsen var att dessa positiva samhällsekonomiska effekter var större än de samhällsekonomiska förlusterna.


Under 2013 gjordes en uppdatering av Affären Gårdsten. Slutsatsen i den rapporten var att de samhällsekonomiska vinsterna kvarstod och att Gårdstensbostäder numera även var företagsekonomiskt lönsamt. Värdeutvecklingen för fastigheterna har ökat från 150 Mkr till 2.100 Mkr, en uppgång som är markant högre än genomsnittet i Framtidenkoncernen.

I den nyligen publicerade rapporten har man under perioden 2014-2019 följt de centrala variablerna brottslighet, sysselsättning/arbetslöshet och företagets ekonomiska utveckling.

Rapporten visar att brottsligheten i Gårdsten (antal anmälda brott per 1.000 invånare) minskat stadigt och idag ligger på betydligt lägre nivåer än genomsnittet i Göteborg.


I tidigare rapporter har man också tittat på utvecklingen av sysselsättningsgrad och arbetslöshet. Gårdsten har legat något bättre till än liknande förorter. Den trenden fortsätter, men arbetslösheten är fortfarande ett stort problem.

Mohamed Hama Ali, styrelseordförande i Gårdstensbostäder, säger:
– Gårdstensbostäders samhällsbygge har gett resultat, idag är Gårdsten det enda området i Sverige som lyfts ur polisens lista över s.k. särskilt utsatta områden. Gårdstensmodellen har vi även nytta av i arbetet med att vända utvecklingen i andra utsatta områden,

– Vi kan också konstatera att Framtidenkoncernen får skälig ekonomisk avkastning på sin investering i Gårdsten. Detta visar att investeringar i ett hållbart samhällsbygge är en god affär, förklarar Mohamed Hama Ali.