18 augusti 2018

Redaktionen

fredag, 17 augusti 2018 17:17

Veidekke sålde färre bostäder

alt
Jimmy Bengtsson, koncernchef Veidekke Sverige.

 

Under Q2 2018 ökade omsättningen i Veidekkes svenska verksamhet till 3.034 Mkr (2.731). Kvartalets resultat minskade till 122 Mkr (156). Orderstocken stärktes till 11.627 Mkr (10.174), trots att antalet sålda bostäder, brutto, minskade till 75 (283). Vid kvartalet slut hade Veidekke Sverige totalt 1.762 bostäder (2.405) i produktion.

 

I ett pressmeddelande säger Veidekke: ”För affärsområdet entreprenad – bostäder innebär den minskade efterfrågan på bostäder att verksamheten i större utsträckning riktas mot externa kunder som bygger hyresrätt, studentbostäder samt olika typer av vårdboende.”

 

Under maj månad tillträdes förvärvet av entreprenadbolaget BRA AB i Göteborg som omsätter 1,4 Mdr kr med 200 anställda. Förvärvet stärker Veidekkes position för kommersiella lokaler i Väst. Dessutom tillträdes under april förvärvet av en täkt och ett asfaltverk i Göteborgstrakten, vilket långsiktigt stärker industri- och anläggningsverksamheten i Väst.

 

Entreprenadverksamheten redovisade för Q2 en omsättning om 2.701 Mkr (2.295), en ökning med 18 procent. Resultatet före skatt ökade till 68 Mkr från 46 Mkr, motsvarande period föregående år. Marginalen i kvartalet ökade till 2,5 procent (2,0), vilket gav en förbättring för nionde kvartalet i rad.

 

Av större kontrakt som blivit ingångna under Q2 kan nämnas:

1. Sickla avloppsreningsanläggning, Stockholm, tunnelarbeten, beställare Stockholm Vatten och Avfall, kontraktssumma 599 Mkr. 2. Sisjödal äldreboende, Göteborg, nybyggnation offentliga lokaler, beställare Dawasta, 250 Mkr. 3. Norvik MoK, Nynäshamn, anläggningsarbeten, beställare Stockholms hamnar, kontraktssumma 187 Mkr. 4. Kv. Brädstapeln, Stockholm, kommersiella lokaler, beställare Areim, kontraktssumma 126 Mkr.

 

Orderstocken vid utgången under Q2 var 11,6 Mdr kr, vilket kan jämföras med 10,2 Mdr kr vid årsskiftet.

 

Bostäder

Bostadsverksamheten redovisade för Q2 ett resultat om 59 Mkr (116). Det lägre resultatet förklaras både av minskad försäljningsvolym och av färre bostäder i produktion jämfört med föregående år. Avkastningen på sysselsatt kapital, rullande 12 månader, blev 29,2 procent (55,3 procent).

 

Under Q2 såldes 75 bostäder (Veidekkes andel 67) att jämföras med 283 (259) under samma period 2017. Per sista juni hade Veidekke 1.762 bostäder i produktion, varav Veidekkes andel var 1.578 (2.405 respektive 2.229 Q2 2017.) Under kvartalet färdigställdes 8 projekt med 549 bostäder.

 

Försäljningen av bostäder i produktion var 81 procent (85). Vid utgången av perioden innehöll Veidekke Sveriges ”tomtbank” cirka 10.900 enheter, varav Veidekkes andel var 9.800 enheter fördelade på cirka 100 projekt.

 

Jämfört med föregående kvartal 2018 återhämtade sig försäljningen något, säger Veidekke i ett pressmeddelande. Nu följer Veidekke utvecklingen av bostadsförsäljningen i stort, med ett större tapp i Stockholm/Uppsala, medan marknaden i Göteborg och Malmö/ Skåne är mer stabil.

 

Veidekkes bedömning är att priserna har stabiliserats men de kan komma att påverkas på vissa lokala marknader med ett momentant stort utbud. Den serie kreditrestriktioner som genomförts under senare år i kombination med ett ändrat agerande från bankerna gör att kapitalsvaga hushåll har svårare att finansiera ett bostadsköp och påverkar för närvarande också kunderna psykologiskt. Veidekke väljer att inta en försiktig hållning i en allmänt sett avvaktande marknad.

alt
Från vänster Ekologiska Bostäders vice vd Alexis Aminoff och till ett höger Ekologiska Bostäders typhus.

 

Såväl staten som kommunerna vill ha fler bra och billiga hyresbostäder. Just därför finansierar staten fastighetsutvecklaren Ekologiska Bostäder som nu avser bygga 148 hyreslägenheter i Haninge kommun. Fler kommuner står på rad. Bolaget finansierar expansionen med en konvertibellösning som ger 10 procent och planerar för notering.

 

– Intresset för vår byggteknik och verksamhet är mycket stor. Åt Haninge kommun bygger vi 148 hyreslägenheter. Sedan hyr kommunen lägenheterna av oss med ett avtal som löper på 10 + 5 år, berättar Ekologiska Bostäders vice vd Alexis Aminoff.

 

Bolaget har fått stöd av staten på drygt 40 Mkr, dels genom en kreditgaranti från Boverket på 23 Mkr, dels genom ett investeringsstöd från Länsstyrelsen på 17,2 Mkr. Kriterier för att få stödet är att byggherren bidrar till att öka byggandet av billiga hyresbostäder så att de som har svårt att få hyreskontrakt kan få det.

 

Byggkostnaderna är cirka hälften så höga jämfört med traditionellt byggande, säger Ekologiska Bostäder i ett pressmeddelande från Laika Consulting.

 

Hyr ut bostäderna till kommunerna

Bolagets affärsmodell är annorlunda eftersom de bygger och hyr ut bostäderna till Haninge kommun, som sedan i sin tur hyr ut till sina hyresgäster.

 

– Det ger oss stabila och förutsägbara intäkter och vår lönsamhetskalkyl ser mycket bra ut. Ett flertal kommuner har kontaktat oss och vill använda vårt affärskoncept, berättar Alex Aminoff.

 

Men det är inte bara staten och kommuner som fått upp ögonen för Ekologiska Bostäder.

– Många privata placerare har investerat i vår konvertibellösning. Vi för även samtal med större bolag inom private equity, säger Alexis Aminoff.

alt
Maria Rankka, vd på Stockholms Handelskammare.

 

Alliansens partier i Stockholms stad föreslår att Östlig förbindelse byggs. Stockholms Handelskammare, som länge efterfrågat att ringleden ska slutas, är positiva till beskedet.

 

– Att bygga klart ringleden är helt avgörande för att Stockholm ska kunna fortsätta utvecklas och vara landets tillväxtmotor, säger Maria Rankka, vd på Stockholms Handelskammare.

 

Beskedet presenterades i partiernas gemensamma valmanifest.

 

– Redan i dag är det ofta långa köer, trångt och stökigt i innerstaden. Både näringslivet och en majoritet av stockholmarna vill se ringleden slutas, helt enkelt för att man vet hur ineffektiv trafiken är i dag. Att bygga klart ringleden och leda trafiken runt staden istället för genom den är därför helt nödvändigt för att undvika en trafikinfarkt, säger Maria Rankka.

 

– Befolkningen förväntas växa med nästan ett helt Malmö fram till 2030. Det ställer mycket högre krav på effektiva trafikflöden så att arbetspendlingen ska fungera. Därför behöver den sista delen av ringleden byggas så snart det bara går, tillägger Maria Rankka.

 

I december förra året överlämnade Sverigeförhandlingen sitt slutbetänkande till regeringen, och som tidigare meddelats fanns inte Östlig förbindelse med i slutbetänkandet. Förutsättningarna för att förhandla fram en finansieringslösning av den för Stockholmsregionen nödvändiga Östlig förbindelse gick upp i rök när finansborgarrådet Karin Wanngård (S) tidigare under år 2017 meddelade att Stockholms stad hade lämnat förhandlingsbordet.

 

I december 2017 sa Anna König Jerlmyr (M), gruppledare och oppositionsborgarråd:

– Östlig förbindelse är ett vallöfte från oss. Regeringen behöver nu ta sitt ansvar och återuppta arbetet med en Östlig förbindelse. Istället för att underlätta för stockholmarna i deras vardag, öka framkomligheten samt minska utsläppen i innerstaden, har socialdemokraterna stängt dörren för att bygga Östlig förbindelse. Det är häpnadsväckande och ansvarslöst.

fredag, 17 augusti 2018 15:22

NCC bygger Kulturkvarteret i Örebro

alt
NCC ska bygga skola och stadsbibliotek i Örebro. Illustration: Wingårdhs arkitekter.

 

NCC ska bygga ett kulturkvarter i Örebro som bland annat ska inrymma ett stadsbibliotek och en kulturskola. Uppdragsgivare är det kommunala fastighetsbolaget Örebroporten Fastigheter AB och projektet är en totalentreprenad i partnering.  

 

– Kulturkvarteret ska vara en mötesplats för alla och är en djärv framtidssatsning för Örebro utifrån ett tillväxt- och attraktionsperspektiv. I det arbetet är det oerhört viktigt att entreprenören har tillräcklig kraft och metoder som är till gagn för projektet. Det fann vi i NCC som också hade det bästa utfallet i vår upphandling, säger Jeanette Berggren, vd på Örebroporten.

 

Uppdraget är en totalentreprenad i partnering, en samarbetsform där bägge parter från start bidrar med kunskap och erfarenheter för projektets bästa i fokus. Sedan slutet av 2017 har parterna tillsammans planerat och projekterat och nu enats om byggnationen och slutgiltigt utseende.

 

– Det här är ett jätteintressant projekt i ett centralt läge i Örebro. Det är mycket tillfredsställande att se hur starkt Örebroporten har värderat vårt erbjudande med en digitaliserad byggprocess, genomtänkta logistiska lösningar och en stark organisation. Tillsammans genomför vi nu ett projekt som kommer att ge Örebroarna stort värde över lång tid, säger Henrik Landelius, Sverigechef NCC Building.

 

Kulturkvarteret blir en byggnad på 14.000 kvm fördelat på sex våningar. I huset kommer det bland annat byggas ett nytt stadsbibliotek, en aula, en kulturskola med till exempel annat dans- och musiksalar I entréplanet kommer en stor multiscen att rymmas med en flexibel scen och skjutbara läktare för till exempel repetitioner, konserter och föreläsningar.

 

Byggnaden kommer miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad 3.0 nivå Silver som ställer höga krav på till exempel låg energiförbrukning, god ventilation och bra materialval. Projektet kommer också genomföras med många digitala verktyg så som Virtual Reality och helt digitala byggritningar. Parterna ska tillsammans även utveckla en digital förvaltningsmodell för kvarteret.

 

Kulturkvarteret har ritats av Wingårdhs arkitekter.

 

Byggstart sker under hösten 2018 och projektet beräknas vara färdigställt under våren 2021. Ordern registreras det tredje kvartalet 2018 i affärsområde NCC Building.

fredag, 17 augusti 2018 15:16

Peab blev kursvinnare

alt
Jesper Göransson, vd för Peab.

 

För årets första sex månader ökade Peab ordrstocken rejält till 47.453 Mkr (39.470). Under perioden steg nettoomsättning till 24.943 Mkr (23.896). Nettoomsättningen ökade i alla länder, Sverige, Norge och Finland, som bolaget verkar i. Rörelseresultat steg till 967 Mkr (951) med ett resultat före skatt om 929 Mkr (928). Det innebar att rörelsemarginalen sjönk till 3,9 procent (4,0).

 

I balansen minskade kassaflödet före finansiering till –1.094 Mkr (683) med en nettoskuld som steg till 3.592 Mkr (2.707). Det innebar att soliditeten blev nära oförändrad med 29,2 procent (29,3).

 

Större projekt som kom in under andra kvartalet var kontorsprojektet Platinan och anläggningsprojektet Olskroken.

 

Under perioden minskade antalet sålda bostäder till 1.184 (2.734). Antalet bostäder i produktion steg till 6.020 (5.169) i Sverige, Norge och Finland. Peab ser i en prognos att försämringen på bostadsmarknaden kompenseras med bättre orderingång för hus- och anläggningsmarknaden.

 

Peab räknar fortsättningsvis med att lämna en utdelning om 50 procent på vinsten.

 

I rapporten säger vd Jesper Göransson:

– Vårt utgångsläge är positivt med en välfylld orderstock, en bra projektmix, en väldimensionerad byggrättsportfölj samt en stark finansiell ställning. Marknadssituationen är fortsatt positiv med en stabil efterfrågan på totalmarknaderna i Sverige, Norge och Finland. Vår bredd i verksamheten gör också att vi kan möta nedgångar inom vissa produktområden med uppgångar inom andra.

 

Under dagen blev Peab en kursvinnare med en uppgång om nära 8,5 procent till 76,30 kr som senast betalt. SF

torsdag, 16 augusti 2018 19:05

Castellum rekryterar Anna Björklund

alt

                                                                                                                                        

För att ytterligare stärka sin position inom stads- och projektutveckling har Castellum Öresund rekryterat Anna Björklund (bilden) som projektutvecklingschef. Hon kommer närmast från Skanska Öresund där hon under 17 år haft flera olika roller, nu senast som affärsutvecklingschef.

 

– Det har varit en lång och noggrann process för att vi skulle hitta rätt person. Anna tillför gedigen erfarenhet inom såväl projektledning som projektutveckling och äger god förmåga och förståelse att verkligen driva nytänkande inom projekt- och stadsutveckling, säger Ola Orsmark, vd Region Öresund.

torsdag, 16 augusti 2018 19:02

Johan Fryksborn i ny roll på Diös

alt

                                                                                                                                     

Den 1 september tillträder Johan Fryksborn (bilden) som ny affärschef för Diös i Östersund/Åre. Han har tidigare arbetat som uthyrare i bolaget och kommer från och med nu, genom fortsatt fokus på stadsutveckling, leda teamen i Östersund/Åre.

 

Som tidigare kommunicerats förstärker Diös också sin organisation kring stadsutveckling och inrättar två nya roller där Malin Runberg (nuvarande affärschef för Diös i Östersund/Åre) blir ansvarig för strategier inom stadsutveckling och Andreas Eriksson blir ansvarig för nya affärer. De tillträder också sina nya roller den 1 september.

torsdag, 16 augusti 2018 18:56

Riksbyggen växer i Helsingborg

alt
Nu byggstartas totalt 132 hyresrätter i kvarteret Guldgubben i Helsingborg.

 

I kvarteret Guldgubben med närhet till Maria station i Helsingborg uppför Riksbyggen 95 hyresrätter och Hyléns Fastighetsförvaltning 37 hyresrätter.

 

Ett första gemensamt spadtag tas av Christian Orsing, stadsbyggnadsnämndens ordförande, Leif Linde, vd Riksbyggen, Bengt Hylén, Hyléns Fastighetsförvaltning och Christer Dahlén, Byggmästarn i Skåne. Inflyttningen är planerad till 1:a kvartalet 2020.

 

I juni tog Riksbyggen även ett första spadtag för 188 hyresrätter i Miatorp i Helsingborg.

 

– Det finns ett stort behov av fler hyresrätter och på Riksbyggen har vi därför tagit beslut om att dubbla produktionstakten av hyresrätter. Det är därför mycket glädjande att vi nu inom loppet av några månader kan byggstartarta två hyresrättsprojekt i Helsingborg, säger Leif Linde, vd Riksbyggen.

 

Ifjol köpte Riksbyggen 582 hyresrätter på Dalhem i Helsingborg och tar med med de två nya projekten vid Maria station och Miatorp ytterligare ett steg som hyresrättsaktör i Helsingborg. Riksbyggen bygger också bostadsrätter kontinuerligt och tog i maj första spadtaget för 46 bostadsrätter i Oceanhamnen.

torsdag, 16 augusti 2018 11:11

Bonnier hyr ut 1.000 kvm till Clas Ohlson

alt
Clas Ohlson flyttar sitt Stockholmskontor och öppnar ett Lab Store i fastigheten Morsaset 2 på Sveavägen i Stockholm.


I slutet av september flyttar Clas Ohlson sitt Stockholmskontor till anrika biografen Rivieras före detta lokaler på Sveavägen 52 och öppnar där samtidigt en helt ny Lab Store som kommer att fungera som ett servicecenter och testlabb. Genom ett större auditorium i biografen kommer Clas Ohlson att erbjuda möjligheten till att arrangera olika typer av kundevent till exempel på temat smarta lösningar för att förenkla livet i hemmet. Totalt hyr Clas Ohlson cirka 1.000 kvm i fastigheten.
    

– Vi har varit på jakt efter en lokal med rätt läge och som har det där lilla extra. En lokal där vi kan skapa en riktig ”hemma hos känsla”. Vi kommer dels att flytta vårt Stockholmskontor hit, dels skapa en flexibel ”lab store”, där vi testar nya koncept och där vi kan arrangera olika aktiviteter. Det blir en mix av kontor och butik som är värdefullt för oss i vår ambition att komma närmare kunden i allt vi gör, säger Fredrik Uhrbom, Sverigechef för Clas Ohlson.
    

– Vi är glada över att Clas Ohlson valt den här fantastiska lokalen till sin nya spännande satsning. Precis som Clas Ohlson vill vi på Bonnier Fastigheter vara nära kunden och samverka i utvecklingen av lokaler, fastigheter och stadsrum. Vi har ägt detta kvarter i nästan 100 år och Clas Ohlsons nya spännande koncept passar mycket bra i den utveckling som skett på Sveavägen de senaste åren, säger Tomas Hermansson, vd för Bonnier Fastigheter.

torsdag, 16 augusti 2018 11:09

Scandic öppnar Trondheims största hotell

alt
Karta over Nyhavna i Trondheim där platsen för Scandics nya hotell är markerad. Bild: Bane NOR Eiendom


Scandic Hotels har tecknat ett långt hyresavtal med Bane NOR Eiendom och Utstillingsplassen Eiendom om drift av ett nytt hotell i stadsdelen Nyhavna, i Trondheim. Hotellet blir stadens största konferenshotell med 425 rum och konferensfaciliteter på närmare 4.000 kvm. Hotellet förväntas öppna 2022.
    

– Genom att upprätta Trondheims största hotell skapar vi en attraktiv mötesplats för stadens befolkning såväl som för besökare. Trondheim är en stad med stor potential som konferensdestination, bland annat på grund av stadens läge ”mitt i landet” och med goda flygförbindelser till övriga delar av landet, säger Svein Arild Steen-Mevold, Managing Director för Scandic Hotels Norge.
    

Nyhavna är en stadsdel i Trondheim under utveckling. Hamnområdet har präglats av industri men nu ska mycket göras om till bostäder och näringsverksamhet. Det blir en ny stadsdel med unikt kulturarv och närhet till vattnet.
    

– Detta är ett väldigt spännande projekt för oss. Nyhavna har potential för att bli ett levande och attraktivt område i Trondheim och ett vackert, nytt hotell här kommer ge stadsutvecklingen en flygande start, säger Petter Eiken, vd för Bane NOR Eiendom.

Sida 1 av 761