22 februari 2019

Redaktionen

fredag, 22 februari 2019 16:22

Stendörren slopar utdelningen

 

Mikael Nicander, nytillträdd vd för Stendörren.Stendörren Fastigheter har hittills haft som policy att utdelningen långsiktigt ska uppgå till högst 50 procent av bolagets förvaltningsresultat efter avdrag för schablonskatt. Men just nu ser bolaget betydande möjligheter till tilläggsinvesteringar i projektportföljen, som utgör 14 procent av Stendörrens balansräkning, vilket betyder att styrelsen beslutat att föreslå 2019 års årsstämma att aktieutdelningen slopas. Ifjol delade bolaget ut 2,24 kr per aktie.

 

Under det gångna året fortsatte Stendörren att växa genom förvärv av fastigheter för 1.687 Mkr (436) och investeringar om 296 Mkr (225), vilket tillsammans med värdeförändringar i befintliga fastigheter om 366 Mkr (363) medförde att portföljen vid årets slut värderades till cirka 8,5 Mdr kr (6,5).

 

Mot slutet av året lämnade EQT Real Estate ett kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i Stendörren. Vid det tillfället hade avtal ingåtts med fem av Stendörrens aktieägare (bland dem Kvalitena AB), om aktieförvärv omfattande totalt 26,1 procent av aktierna och 50,0 procent av rösterna i bolaget. Vid utgången av året hade ytterligare aktieägare accepterat erbjudandet varvid EQT Real Estate kontrollerade 57,2 procent av rösterna och 39,0 procent av kapitalet i bolaget.

 

Hyresintäkterna ökade under 2018 med 19 procent till 537 Mkr (453), medan driftnettot steg med 12 procent till 355 Mkr (316) och förvaltningsresultatet ökade till 174 Mkr (161). Rensat för engångsposter hänförliga till uppköpserbjudandet, förbättrades förvaltningsresultatet med 18 procent till 190 Mkr. Vinsten efter skatt ökade med 6 procent till 419 Mkr (396) motsvarande 15,00 kr per aktie (14,32)

 

Den 23 januari i år hölls en extra bolagstämma varvid två nya styrelseledamöter, Henrik Orrbeck och Anders Tägt, tillträdde som ledamöter och Jenny Wärmé, Hans Runesten och Knut Pousette lämnade styrelsen. Seth Lieberman utsågs till ny styrelseordförande och han efterträder därmed Knut Pousette på den positionen.

 

Den 29 januari utsåg den nya styrelsen Mikael Nicander till ny vd efter Fredrik Brodin som har varit bolagets vd sedan börsnoteringen i november 2014.

fredag, 22 februari 2019 15:28

Kungsledens HR-chef till ledningsgruppen

 

 


Kungsleden utökar sin ledningsgrupp med ytterligare en ordinarie medlem. Det är HR-chefen Hanna Brandström (bilden), som tar plats i ledningen för att höja den strategiska ambitionsnivån i det viktiga arbetet med att utveckla bolagets organisation och dess medarbetare.

 

Hanna Brandström är sedan knappt två år tillbaka HR-chef på Kungsleden och hon har varit adjungerad i Kungsledens ledningsgrupp sedan dess. Dessförinnan har hon lång erfarenhet från HR-arbete från sina år för General Motors Nordic och Opel/Chevrolet Sverige AB.

 

– För att vi ska nå våra högt ställda mål är det viktigt att vi arbetar strategiskt med att utveckla vår viktigaste tillgång – våra medarbetare och med denna utnämning höjer vi den strategiska ambitionsnivån ytterligare, säger Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.

 

– Jag brinner för att kombinera affärsstrategier med medarbetar- samt kompetensfrågor och ser fram emot att få bidra med min erfarenhet för att bygga vidare på bolagets starka kultur och värdegrund med målet om att bli den mest attraktiva arbetsplatsen, säger Hanna Brandström, HR-chef Kungsleden.

 

 

fredag, 22 februari 2019 15:17

NP3 höjer utdelningen

 

Andrea Nelvig, vd för NP3 Fastigheter.NP3 Fastigheter redovisar en helårsvinst efter skatt som ökade till 468 Mkr (447), vilket motsvarade 8,04 kr/stamaktie (8,22). I resultatet ingick värdeförändringar på fastigheter med 212 Mkr (245) och på derivat med -22 Mkr (-5).

 

Under året köpte NP3 fastigheter för 2,6 Mdr (1,4) och investerade 221 Mkr (137) i befintligt bestånd och 41 Mkr (39) i nybyggnation, vilket bidrog till att portföljens värde steg till 10,5 Mdr (7,7). Det större fastighetsbeståndet medverkade i sin tur till att intäkter ökade med 24 procent till 842 Mkr (677), och att driftöverskott steg till 590 Mkr (477) med ett förvaltningsresultatet som förbättrades med 21 procent till 382 Mkr (315), motsvarade 6,54 kr/stamaktie (5,79).

 

Inför årsstämman föreslår styrelsen att utdelning för 2018 höjs till 3,00 kr/stamaktie (2,70) med utbetalning vid två tillfällen om vardera 1,50 kr samt en utdelning om 2,00 kr/preferensaktie (2,00) att utbetalas fyra gånger per år med vardera 0,50 kr. Totalt utdelningsbelopp blir 206 Mkr (168), vilket motsvarar en ökning med 23 procent.

 

De räntebärande skulderna ökade till 6.542 Mkr (4.854) och finansierades till en snittränta om 2,60 procent (2,67). Två emissioner av preferensaktier bidrog till att det egna kapitalet ökade till 3.464 Mkr (2.584). Efter avdrag för preferenskapital och minoritetens andel ökade det egna kapitalet per stamaktie 50,93 kr (47,51). Soliditeten i bolaget uppgick till 32 procent (33) och det långsiktiga substansvärdet beräknades till 3.141 Mkr (2.858), motsvarande 57,81 kr per stamaktie (52,61).

 

– NP3:s intjäningsförmåga per stamaktie växte under året med 28 procent med bibehållen soliditet och skuldkvot. Det har därmed varit en tillväxt som varit till gagn för våra aktieägare, och som jag ser det, utan att ta högre risk, säger vd Andreas Nelvig.

 

Han fortsätter:

– För 2019 är målet att tillväxten för bolaget ska fortsätta. För att även fortsättningsvis kunna vara selektiva i våra förvärv och öka antalet möjliga affärer kan det bli aktuellt för NP3 att addera ytterligare en huvudort till beståndet. NP3s fokus är dock fortfarande norra Sverige.

 

 

 

 

fredag, 22 februari 2019 15:05

Catella ökade intäkterna till 2,22 Mdr

 

Knud Pedersen, koncernchef Catella.För helåret 2018 ökade Catella de totala intäkterna till 2.216 Mkr (2.013).

 

Catellas affärsområde Banking redovisas sedan tredje kvartalet 2018 som avyttringsgrupp vilken innehas för försäljning. Det innebar att de totala intäkter under kvartalet för kvarvarande verksamheter var i linje med föregående år, trots väsentligt lägre rörliga intäkter inom Equity, Hedge and Fixed Income Funds och Property Investment Management, vilket tydliggjorde Catellas stabila intjäningsplattform.

 

Förvaltat kapital växte under året med 21,9 Mdr kr, varav förvärvet av APAM stod för 15,9 Mdr, vilket ger högre fast arvode, men framför allt skapar en större möjlighet för prestationsbaserat arvode genom värdeskapande för kund. Kvartalet har, i jämförelse med föregående år, högre externa kostnader och personalkostnader, vilka är relaterade till initiativ inom både Property Investment Management och Equity, Hedge and Fixed Income Funds. Dessa proaktiva satsningar kombinerat med väsentligt lägre prestationsbaserade intäkter påverkade rörelseresultatet som minskade med 60 procent jämfört med föregående år.

 

Affärsområdet Corporate Finance ökade intäkterna till 715 Mkr (659) med ett resultat om 49 Mkr (71). Affärsområdets volym för fastighetstransaktioner ökade totalt till 69,6 Mdr kr (56,2), varav 34,8 Mdr (56,2) för Frankrike, 18,8 Mdr kr (19,3) för Sverige, 6,0 (11,6) för Danmark och 3,2 Mdr kr (3,0) för Tyskland.

 

För Catellas Asset Management ökade de totala intäkterna till 1.510 Mkr (1.371) med ett rörelseresultat om 391 Mkr (410). Affärsområdets förvaltade kapital ökade 186,2 Mdr kr (164,3).

 

Koncernens resultat från kvarvarande verksamheter minskade till 210 Mkr (337). Resultatet för Q 4 påverkades av avvecklingskostnader om 164 Mkr och uppskjutna skatteintäkter om 51 Mkr hänförligt till affärsområdet Banking samtidigt som intäkter om 384 Mkr från avtalade inkråmöverlåtelser, som bedöms tillfalla Catella, inte ingår i resultatet. Intäkter om 258 Mkr kan redovisas 2019 och 126 Mkr bedöms redovisas i slutet av 2019 alternativt i början av 2020. Det innebar att resultatet för helåret 2018 blev  –28 Mkr (284), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare minskade till –112 Mkr (192).

 

Catellas styrelse avser att föreslå att utdelning för 2018 höjs till 1,20 kr (1,00) per A- och B-aktie.

fredag, 22 februari 2019 13:53

SBC:s styrelse rekommenderar Obos bud

 

Daniel Siraj, koncernchef för Obos.

 

 

Styrelsen i SBC Sveriges Bostadsrättscentrum rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera Obos erbjudande om 25 kronor per aktie. Samtidigt ser styrelsen att budet ligger i den nedre delen av ett prisspann som kan betraktas som skäligt. Det framgår av ett pressmeddelande.

Obos förvärvade den 16 januari 36,6 procent av aktierna i SBC till kursen 25 kronor per aktie och passerade därmed gränsen för budplikt.

Styrelsen har beslutat att rekommendera aktieägarna att acceptera budet och grundar sin uppfattning på en bedömning av flera faktorer som styrelsen anser vara relevanta. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, erbjudandets premie, målbolagets nuvarande ställning, aktiernas omsättning, målbolagets förväntade framtida utveckling och potential samt därtill relaterade möjligheter och risker.

Budet på 25 kronor per aktie värderar SBC till 1,03 Mdr kr, vilket ger en budpremie på 19 procent jämfört med stängningskursen på 21 kronor den 15 januari.

"Styrelsens uppfattning är att erbjudandet ligger i den nedre delen av ett prisspann som kan betraktas som skäligt ur ett finansiellt perspektiv. SBC:s aktieägare bör beakta att även om erbjudandet inte skulle resultera i att Obos förvärvar samtliga SBC:s aktier kan erbjudandet resultera i en ytterligare försämring av SBC-aktiens likviditet", skriver styrelsen.

 

I sin bokslutskommuniké för 2018 redovisar SBC ett resultat efter skatt som steg till 49,1 Mkr (44,0). Under 2018 ökade bolaget sina hyresintäkter till 436 Mkr (431,5), medan de totala tillgångarna steg till 218,2 Mkr (200,1), samtidigt som det egna kapitalet ökade till 125,7 Mkr (117,9). SF

 

 

 

 

 


 

 

  

Äldreboendet Salem Parken 6 färdigställdes med 54 lågenheter år 2015 i Salem.HEBA har tecknat ett avtal med Salems kommun avseende förvärv av fastigheten Salem Parken 6 i Salem. Byggnationen på fastigheten inhyser ett äldreboende med 54 lägenheter som färdigställdes 2015. Byggnaden är i tre plan och omfattar totalt cirka 3.650 kvm.

 

Förvärvet genomförs som en bolagsaffär och är villkorad av att kommunfullmäktiges beslutar att genomföra försäljningen. Tillträde beräknas ske den 1 april 2019. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 162 Mkr. Förvärvet kommer att finansieras genom banklån. Nuvarande hyresgäst, Salems Kommun, väljer ett förnyat kontrakt med HEBA, och har i samband med förvärvet tecknat ett 20-årigt hyresavtal med en årshyra om cirka 8 Mkr med årlig indexjustering.

 

 

– Förvärvet av Salem Parken 6 innebär att vi ökar vårt ägande av vårdfastigheter ytterligare. HEBA:s verksamhet är i första hand inriktad på att utveckla, äga och förvalta hyresbostäder, men vår tillväxt kommer även omfatta äldreboenden, säger Patrik Emanuelsson, vd HEBA Fastighets AB.

 

HEBA har som strategi att öka andelen samhällsfastigheter. HEBA äger sedan tidigare äldreboenden i Täby, Sollentuna och Farsta.

 

– Vi ser nu fram emot ett riktigt gott samarbete med vår hyresgäst Salems Kommun, tillägger Patrik Emanuelsson.

 

 

Äldreboendet i Fornudden, Tyresö med totalt 60 lägenheter beräknas vara färdigställt till sommaren 2020. Foto: Vectura Fastigheter
TL Bygg har tecknat avtal med Vectura Fastigheter AB om nyproduktion av ett äldreboende i Fornudden, Tyresö. Boendet får en total uthyrbar yta om 4.330 kvm där byggstart är planerad till mars 2019.


Äldreboendet kommer att inrymma totalt 60 lägenheter uppdelat på sex avdelningar. Boendet med utsikt över Fornuddsparken kommer även att innehålla ytor för såväl samvaro som rekreation med bland annat en egen takterrass och en fin innergård. Vardaga kommer att hyra hela fastigheten och bedriva verksamheten där tillträde beräknas till sommaren 2020.

 

– Vi är väldigt stolta över att ha fått förtroendet att uppföra ett högklassigt äldreboende åt Vectura Fastigheter. Vi har följt dem under en längre tid och tycker att deras projekt, värderingar och sätt att ta ansvar för ett hållbart samhälle gör dem till en perfekt samarbetspartner för oss. Vi hoppas det här blir inledningen på en god och långvarig relation, säger Jonas Bölegård, Affärschef på TL Bygg.

 

Vecturas ambition är att skapa bostäder för äldre med en hemlik miljö som är anpassad för de boende, besökare och de som arbetar på äldreboendet i Fornudden. En ambition som TL Bygg fått ansvaret att uppfylla.

 

– Valet att handla upp TL Bygg som totalentreprenör till vårt projekt i Tyresö visade sig självklart under upphandlingsprocessen. De har liknande ambitioner, värderingar och långsiktighet som Vectura har. Vi hoppas nu på att vi har ett gott och givande samarbete framför oss med TL Bygg, säger Susanne Ekblom, vd för Vectura Fastigheter.

 

Byggstart är planerad till mars 2019 och fastigheten beräknas stå klar till sommaren 2020. Fastigheten kommer byggas för att kunna certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

 

 

 

Lindbäcks 402 studentbostäder i projektet Ängsklockan i Uppsala, Ekeby-Flogsta, ska påbörjas under år 2020. Illustration: TengbomStiftelsen Västmanlands-Dala nations studentbostäder (V-Dala) gör en stor satsning med nyproduktion av 402 studentbostäder i Uppsala, Ekeby-Flogsta och nu är det klart att det blir Lindbäcks som får förtroendet att bygga dem.

 

Projektet, som heter Ängsklockan, omfattar fyra huskroppar med vardera sex våningar. Inflyttning ska ske i omgångar och påbörjas redan under 2020.

 

– Studentbostäderna består i huvudsak av ett rum och kök och är cirka 25 kvm, vi har byggt liknande lägenheter i området tidigare så det känns extra roligt att vi nu får bidra med fler studentbostäder i Flogsta-Ekeby, säger Mikael Thorgren, affärsområdeschef på Lindbäcks.

 

– Med det här bygget fortsätter vi att vara den nation som har flest bostäder, och flest små lägenheter. Totalt får vi nu nästan 1300 bostäder, säger Anna-Carin Andersson, vd för V-Dalas bostadsstiftelse.


Lindbäcks bygger industriellt producerade bostäder i trä för att vi tror på att skapa hållbara och attraktiva bostäder som fler har råd att bo i. Sedan ett år tillbaka är Lindbäcks nya fabrik i Piteå igång och i full produktion kommer företagets två fabriker att kunna leverera 2.500 lägenheter per år.

 

fredag, 22 februari 2019 11:47

Willhem förstärker med projektchef

 

 

 


Willhem fortsätter sin satsning på nyproduktion och förstärker nu projektorganisationen med Dastan Media Ringlund (bilden) som ny projektchef. Hon kommer närmast från rollen som projektledare för nyproduktion hos HSB Göteborg och har tidigare arbetat i en liknande roll på Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad, samt varit byggprojektledare på WSP Management.

Som projektchef på Willhem kommer Dastan Media Ringlund att ansvara för förberedande, genomförande och överlämningsfaserna i Willhems nyproduktionsprojekt på ett antal orter i Sverige.

− Det känns positivt att vi nu stärker upp med ny kompetens inom affärsområdet nyproduktion. Vi har många spännande projekt på gång i både idé- och produktionsfas, och det här möjliggör för oss att ytterligare höja produktionstakten, säger Rikard Norström, nyproduktionschef på Willhem.

 

 

 

fredag, 22 februari 2019 11:43

Skanska renoverar Kulturhuset för 550 Mkr

 

Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels torg i centrala Stockholm. Foto: Matilda Rahm
Skanska har tecknat avtal med Stockholms stad om att renovera Kulturhuset och Stadsteatern i centrala Stockholm. Kontraktet är värt cirka 550 Mkr och uppdraget innefattar renovering, förbättring av inomhusmiljö samt nya tekniska installationer.

– Vi är glada över förtroendet att, tillsammans med Stockholms stad och Fastighetskontoret, få vara med och modernisera Kulturhuset och Stadsteatern, säger Bengt Staaff, regionchef, Skanska Sverige.

Renoveringen utförs med högt ställda hållbarhetskrav och målsättningen är att söka certifiering enligt Breeam, nivå Good. Miljöcertifieringssystemet Breeam tar ett helhetsgrepp på en byggnads miljöprestanda.

– Skanska har erfarenheten och kompetensen som krävs för att arbeta med komplicerade installationer i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Vi ser fram emot att samarbeta med Skanska i detta tekniskt svåra projekt, säger Håkan Falk, tf fastighetsdirektör, Stockholms stad.

Renoveringsarbetena inleds inom kort och målsättningen är att Kulturhuset och Stadsteatern ska stå färdigrenoverade till sommaren 2020.

 

Sida 1 av 850