16 februari 2019

Redaktionen

fredag, 15 februari 2019 20:48

Atrium Ljungberg gjorde sitt bästa resultat

 

Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg, har nu en rekordstor möjlig projektportfölj om cirka 21 Mdr kr.

 – 2018 var ett intensivt år, aldrig tidigare har vi genomfört så många stora affärer. Resultatet var det bästa i Atrium Ljungbergs historia, säger vd Annica Ånäs i bolagets bokslutskommuniké.

 

Bolagets nettoomsättning ökade till 2.629 Mkr (2.563) med ett bruttoresultat som steg till 1.619 Mkr (1.616), vilket gav ett resultat före värdeförändringar och efter finansiella kostnader om 1.214 Mkr (1.180). Då de orealiserade värdeförändringarna steg till 2.516 Mkr (1.930), jämte realiserade värdeförändringar om 121 Mkr (–4), innebar det att resultatet efter skatt steg ökade till 3.466 Mkr (2.573).

 

Under året gjorde Atrium Ljungberg ett flertal förvärv och försäljningar. Totalt köptes fastigheter för 1.727 Mkr (2.265) samtidigt som fastigheter såldes för –2.662 Mkr (–868). Bland de fastigheter som förvärvades var Katarinahuset vid Slussen och bland de fastigheter som såldes märktes Blästern 6 i Hagastaden och Roddaren 7 på Kungsholmen.

 

Ett flertal investeringar i egna fastigheter om totalt 1.758 Mkr (1.593), varav 1.216 Mkr (922) var i projektfastigheter, främst i Sickla Front II, Gränbystaden, Mobilia torghuset samt Curanten i Sickla,  genomfördes även under året.

 

Atrium Ljungberg har nu en rekordstor projektportfölj, varav 3.770 Mkr avser beslutade projekt och cirka 17.000 Mkr avser möjliga projekt, vilket ger bolaget en projektportfölj om cirka 21 Mdr kr, exklusive projekten i Slakthusområdet där investeringen skattas till cirka 8 Mdr kr under perioden 2019-2030.

 

Atrium Ljungberg gör förvärven av befintliga fastigheter vid två tillfällen i Slakthusområdet, där tillträde för 51.000 kvm uthyrbar area beräknas ske i juni 2019 och en option om 32.000 kvm uthyrbar area efter att en ny detaljplan vunnit laga kraft, dock senast 31 december 2021. Dessutom innefattar affären optioner, där Atrium Ljungberg ges möjlighet att avropa markanvisningar om cirka 100.000 kvm BTA. Förvärven och utvecklade markanvisningar i Slakthusområdet uppgår totalt till cirka 200.000 kvm BTA för kontor och bostäder kompletterat med kultur, handel/restaurang, hotell, utbildning med mera.

 

Efter att Atrium Ljungberg externvärderat 62 procent av fastighetsbestånd ökade värdet på bolagets 51 fastigheter till 43.310 Mkr (39.991).

 

I balansen steg de långfristiga skulderna till 23.655 Mkr (21.503), medan de kortfristiga skulderna minskade till 777 Mkr (3.037). Det innebar att det egna kapitalet ökade till 20.696 Mkr (18.223), med en soliditet som steg till 45,9 procent (42,6) och en räntetäckningsgrad som stärktes till 5 gånger.

 

Atrium Ljungberg har goda framtidsutsikter enligt vd Annica Ånäs då hon i bokslutskommunikén säger:

– Atrium Ljungberg har goda förutsättningar även framgent. Vi finns i Sveriges fyra storstäder och vi har en stor projektportfölj som borgar för tillväxt. Framförallt är det bristen på attraktiva kontor i centrala lägen som gör att det kommer finnas en fortsatt stor efter frågan. Utmaningen finns på  handelssidan där e-handelns utveckling står för all tillväxt. Vi arbetar aktivt med att våra platser ska innehålla ett attraktivt och relevant innehåll. Och i vår stadsutvecklingsstrategi är handel, service och restauranger avgörande för att skapa attraktiva platser där människor vill vara. För vi är inte nöjda förrän ”alla vill leva i vår stad”

 

I en kommentar kan sägas att Atrium Ljungberg är ett spännande bolag med en exceptionellt stor och lovande projektportfölj. Fastighetsaktien kommer att göra en särskild aktieanalys av bolaget inom de närmaste veckorna. SF

 

 

 

 

 

 

 

fredag, 15 februari 2019 18:52

Oscar varnar för en förlust om –493 Mkr

 

Efter nära en halv miljard i förlust för 2018 måste nu vd Oscar Engelbert sälja tillgångar i Oscar Properties för att få bolaget i balans för en ny affärsstrategi.

 Det går inte bra för Oscar Properties. För att travestera en känd schlager ser det mörkt ut för bolaget: ” Regntunga skyar vart än jag ser, nån sol finns ej mer…” efter att bolaget gör en rekordstor förlust för helåret 2018 om –492,5 Mkr (350,5). Dessutom har bolagets likvida medel minskat till 101,7 Mkr (479,9).

 

Resultat per stamaktie sjönk stort till –18,54 kronor (11,28). Under året minskade antalet bostäder i pågående produktion till 195 (1.114). Antalet sålda bostäder under helåret mer än halverades till 79 (180). Och antalet bokade bostäder uppgick endast till 36 (1). Klart är Oscar Properties måste finna en ny affärsplan eftersom det inte går att sälja bostäder på ritning. Visserligen har bolaget ett eget kapital om 1.026 Mkr (1.554), men fortsätter Oscar att göra förluster kring en halv miljard kr, försvinner snart det egna kapitalet.

 

Det var fullt naturligt att Navid Rostam slutade på egen begäran i januari i år som CFO på Oscar Properties med bakgrund av den nu publicerade bokslutskommunikén. Klart är även att Oscar nu måste fortsätta att sälja av tillgångar för att få bolaget i en långsiktig balans. SF

 

 

Flytande studentbostäder vid Kolkajen. Bild: Adept & Madaworks

 AquaVilla Produktion AB och ByggVesta markanvisades under fredagen ett projekt som är unikt i Sverige – 40 flytande, miljövänliga studentlägenheter vid en nybyggd ö i Lilla Värtan i Stockholm.

 

Bostadsbeståndet i Norra Djurgårdsstaden utvecklas snabbt, och snart får stadsdelen även studentlägenheter på vattnet. Cirka 40 bostäder kommer att byggas av AquaVilla Produktion AB och förvaltas av ByggVesta genom deras prisbelönta koncept Live to Grow by ByggVesta. Beslutet fattades i exploateringsnämnden i Stockholms stad den 14 februari 2019.

 

– Bostäderna på Kolkajen är verkligen ett projekt som går hand i hand med ByggVestas innovativa anda och passar perfekt in i vårt studentbostadskoncept Live to Grow by ByggVesta. Vi ser fram emot ett spännande samarbete med Aquavilla och att med våra banbrytande studentlägenheter få vara pionjärer i ett nytt skede av Stockholms stadsutveckling, säger Jan Andersson, projektutvecklare på ByggVesta.

 

De flytande studentlägenheterna kommer att tillverkas i Västervik för att sedan skeppas till sin plats i Kolkajen. Tack vare en flytkropp utförd i betong som ska kunna klara sig utan underhåll i 100 år, och en oorganisk stomme (Casabona) bestående av stålreglar och hård isolering, samt ett patenterat innovativt energisystem som kommer täcka 65–70 procent av energiförbrukningen, kommer husen att vara oerhört effektiva ur hållbarhetssynpunkt.

 

– Studentbostäderna vid Kolkajen innebär en ny milstolpe i Aquavillas utveckling med boende på vatten, efter det att vi historiskt sett legaliserade boende på vatten 1997 i Pampas Marina tillsammans med Solna stad. Sverige har fantastiska möjligheter att utveckla boende på vatten genom att vi har en kuststräcka på hela 380 000 km, och människan vill ju bo nära vatten, så vi ser ljust på framtiden, och vi ser fram emot att få utveckla studentboende på vatten tillsammans med ByggVesta, säger Richard Bergström, grundare av AquaVilla.

 

De 40 lägenheterna kommer att fördelas på allt från ettor till större lägenheter, så att studenter och forskare med eller utan familj kan flytta in. En del av bostäderna blir så kallade kompislägenheter – yteffektiva treor för två vänner att dela på, med separata sovrum och gemensamt kök, vardagsrum och badrum.

 

ByggVesta kommer att förvalta lägenheterna genom sitt prisbelönta koncept Live to Grow, med unikt bra studentcommunities, delningsekonomi och anställda studentambassadörer som själva bor i husen.

 

AquaVilla och ByggVesta och inväntar just nu beslut om detaljplanen för området. Om den går igenom beräknas byggstart för studentlägenheterna ske år 2025.

 

 

fredag, 15 februari 2019 17:52

Heimstaden växte med hela 28,6 Mdr

 

Patrik Hall vd för Heimstaden.

 Med fastighetsförvärv i Köpenhamn och Oslo samt kompletteringsförvärv i Malmö, Lund, Linköping, Norrköping, Uppsala och Gävle för sammanlagt 24,7 Mdr kr (22,1) och orealiserade värdeförändringar i fastigheter om 2,7 Mdr (1,8) växte Heimstadens portfölj under 2018 till 72,3 Mdr kr (43,7).

 

Denna kraftfulla volymökning medverkade till att hyresintäkterna ökade till 3.231 Mkr (1.620), fastighetskostnaderna steg till 1.480 Mkr (816) och driftnettot ökade till 1.751 Mkr (805). Vidare redovisades ett finansnetto om -672 Mkr (-363) och ett förvaltningsresultat om 1.142 Mkr (344). Helårsvinsten efter orealiserade värdehöjningar, aktuell skatt om -135 Mkr (-35), uppskjuten skatt om -557 Mkr (-511) ökade till 3.023 Mkr (1.577)

 

– För att säkerställa en fortsatt hållbar och lönsam tillväxt, samt för att möta de krav som ställs på organisationen, har vi inom Heimstaden rekryterat flertalet nyckelpersoner. Under det gångna året utökade vi personalstyrkan med cirka 100 nya medarbetare, säger vd Patrik Hall.

 

Under det fjärde kvartalet erhöll Heimstaden Bostad en Investment Grade rating från Standard & Poor´s med kreditbetyg BBB-. I samband med detta emitterades obligationer om 10,6 Mdr kr. Emissionen skedde främst i euro och SEK, och i samband med detta återbetaldes säkerställda banklån med ungefär motsvarande belopp.
Vid årsskiftet uppgick Heimstadens räntebärande skulder till 41.593 Mkr (24.828), varav 65 procent var säkerställda med pantbrev i fastigheter, vilket ger en belåningsgrad för säkerställda lån om 35 procent. Den genomsnittliga räntan var 1,6 procent och den genomsnittliga återstående kapitalbindningstiden uppgick till 8,1 år.

 

Under året genomförde Heimstaden nyemissioner om totalt 11.414 Mkr, vilket bidrog till att det egna kapitalet ökade till 31.925 Mkr (18.065), vilket innebar en soliditet om 42 procent (40).

 

I bokslutskommunikén framhåller Heimstaden Bostad att bolaget nu har positionerat sig för en fortsatt tillväxtresa för 2019.

 

– Vi ser framför oss ett utökat fastighetsbestånd i tillväxtregioner i våra skandinaviska länder. Vi har fortsatt ökande investeringstakt i befintligt fastighetsbestånd, oförändrad eller sänkt belåningsgrad samt en målsättning att inom 18 månader uppnå kreditbetyget BBB, avslutar Patrik Hall. LE

fredag, 15 februari 2019 17:47

Hemfosa visade vinst om 2.030 Mkr

 

Caroline Arehult vd för Hemfosa.

 Hemfosas helårsvinst ökade till 2.030 Mkr (1.949), motsvarande 11,97 kr (11,66) per stamaktie före utspädning. I resultatet ingick orealiserade värdeökningar i fastigheter med 1.307 Mkr (1.281) och i finansiella instrument med –14 Mkr (44). Hyresintäkterna ökade till 2.525 Mkr (2.103), medan driftnettot steg till 1.792 Mkr (1.484) och förvaltningsresultatet ökade till 1.204 Mkr (1.173), motsvarande en minskning till 6,52 kr (6,74) per stamaktie. Föregående år påverkades periodens förvaltningsresultat av en hög värdeökning på delägda fastigheter, som redovisas inom resultatandel i joint ventures.

 

Under året köpte Hemfosa fastigheter för 5.198 Mkr (2.652) där nybyggda specialistsjukhuset i Gardermoen, Oslo, och en portfölj av fastigheter i Örebro, Falun, Härnösand och Sollefteå, utgjorde de största förvärven. Vidare investerade bolaget 482 Mkr (705) i befintligt bestånd och avyttrade för 67 Mkr (18), vilket bidrog till att portföljens totala värde steg till 36.049 Mkr (29.106). I slutet av året delades Nyfosa med fastigheter för 7,1 Mdr kr ut till aktieägarna i Hemfosa.

 

– Vi har lämnat det opportunistiska bakom oss i och med utdelningen av Nyfosa och tar nu sikte på en strukturerad tillväxt där vårt första mål är inställt på 50 Mdr kr i fastighetsvärde inom fem år, med god lönsamhet och bibehållen låg risk. Vi ser vägen framåt som en evolution, där vi bevarar och utvecklar den gedigna plattform som redan finns i Hemfosa, samtidigt som vi adderar en hel del som är nytt, säger vd Caroline Arehult.

 

Hemfosas räntebärande skulder minskade till 22.027 Mkr (24.110) och finansierades till en genomsnittlig ränta om 2,05 procent (1,94). Det egna kapitalet minskade till 13.276 Mkr (17.807) och soliditeten var 35,4 procent (40,4, inklusive Nyfosa). Substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie beräknades vid årsskiftet till 75,11 kr (112,20 kr inklusive Nyfosa).

 

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,40 kr per stamaktie med utbetalning kvartalsvis om 0,60 kr samt en utdelning om 10,00 kr per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 2,50 kr per preferensaktie. LE

fredag, 15 februari 2019 17:23

Skanska bygger för 350 Mkr åt Wihlborgs

 

Skanska ska bygga kontorshuset Prisma i ett strategiskt läge på Oceanpiren, intill Helsingborgs centralstation och Knutpunkten.

 Skanska har tecknat avtal med Wihlborgs om att bygga kontorshuset Prisma vid centralstationen i Helsingborg. Kontraktet är värt cirka 350 Mkr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Sverige för det första kvartalet 2019.

 

Kontorshuset blir mellan sex och åtta våningar högt och kommer att ha en total yta om 13.000 kvm. Det byggs strategiskt på Oceanpiren intill Helsingborgs centralstation och Knutpunkten. Byggnadsarbetena är påbörjade och huset ska stå klart före utgången av 2020.

fredag, 15 februari 2019 17:19

Intea och Vitartes uppför Sahlgrenska Life

 

Sahlgrenska Life, sett från öst.

 Intea Fastigheter och Vitartes har inlett samarbete för att uppföra hus 2 och 3 i projektet Sahlgrenska Life i Göteborg. Sahlgrenska Life omfattar specialanpassade lokaler för life science, högspecialiserad vård, avancerad forskning, utbildning samt näringslivsutveckling. De nya byggnaderna kommer att sammanlänka Sahlgrenska Universitetssjukhuset och de medicinska institutionerna på Medicinareberget.

 

Projektet har utvecklats av Vitartes tillsammans med Västfastigheter, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet. Projektet som pågått i ett antal år har nyligen gått in i en intensivare fas. Vitartes ska fortsätta att utveckla hus 2 och 3 tillsammans med Intea som också blir den långsiktiga ägaren.

 

– Utöver lokaler för rättsväsende och högskolor är sjukvård ett prioriterat tillväxtområde för Intea. Att få vara med redan i projektets tidiga fas ger oss ypperliga möjligheter att anpassa och förbereda de nya husen för en långsiktig egen förvaltning, säger Christian Haglund på Intea.

 

Hus 2 och 3 kommer att innehåll lokaler om cirka 55.000 kvm. Projektering pågår och byggstart beräknas ske till våren 2021 med färdigställande år 2024.

 

– Vi har arbetat länge med att skapa förutsättningar för ett translationellt center i ett strategiskt läge i Göteborg. Nu har vi rätt läge och rätt samarbetspartner för att ta nästa kliv mot att uppnå vår vision, säger Steinar Stokke.

 

I december i fjol köpte SveaNor Hemsö Fastighets aktiepost i Vitartes AB, vilket innebär att Vitartes nu kan inleda andra samarbeten. Hemsö kvarstår som delägare och samarbetspart i Vitartes projekt i Hagastaden.

 

 

Uthyrningskonsulten New Property stärker nu sin kompetens inom ytterligare ett område – Retail. Ett nytt bolag har bildats – New Property Retail & Development – och som vd har Sofia Petzelius (bilden) anställts. Hon kommer närmast från Agora där hon var ansvarig för uthyrning och utveckling av fastigheterna i Stockholm/Mälardalen.

 

Med New Propertys breda kunskap och långa erfarenhet av lokaluthyrning, i kombination med Sofia Petzelius långa erfarenhet från såväl fastighetsägarsidan som konsultsidan, förväntas New Property Retail & Development få en stark position på marknaden.

 

– Vi är glada och stolta över att kunna attrahera medarbetare av den här kalibern med gedigen erfarenhet och ett starkt track-record inom segmentet Retail där vi förväntar oss mycket aktivitet under 2019. Sofia Petzelius kompletterar oss perfekt och fyller ett tomrum som våra kunder länge efterfrågat, säger Niklas Borg, vd New Property Group AB.

 

 

 

Benny Thögersen, vd för Catena Fastigheter.

 Det går bra för Catena som till hundra procent är ett fastighetsbolag som är uteslutande inriktat på logistikfastigheter vilka ska länka Skandinaviens godsflöden. Bolaget ökade hyresintäkterna under helåret 2018 med 22 procent till 1090,7 Mkr (892), vilket gav ett driftsöverskott som steg med 23 procent till 827,6 Mkr (671,2). Bolaget noterade en rekordstor uthyrningsgrad om 95,9 procent, vilket i sin tur ledde till att förvaltningsresultatet ökade med 30 procent till 571,3 Mkr (440,1).

 

Resultat för 2018, efter en skattebelastning om –116,7 Mkr (–123,9),  ökade till 830,7 Mkr (638,9). I resultatet ingick orealiserade värdeförändringar från förvaltningsfastigheter med 329,1 Mkr (291,1) och med 35,0 Mkr (25,8) för värdeförändring för derivat.

 

I balansen ökade de totala tillgångarna till 15.984,9 Mkr (14.246) samtidigt som de räntebärande långfristiga skulderna sjönk till 6.171,2 Mkr (6.251,5) medan de räntebärande kortfristiga skulderna ökade till 2.346,6 Mkr (1.316,7). Skulderna finansierades till en genomsnittsränta om 2,7 procent (3,2). Det medförde att det egna kapitalet ökade till 5.308,8 Mkr (4.596,5) med en soliditet som steg 33,2 procent (32,3) och en räntetäckningsgrad om 3,4 gånger (3,5).

 

I rapporten säger vd Benny Thögersen:

– Förändrade varuflöden, högre andel digitalt driven handel och alltmer komplex logistik gynnar vår affär och driver våra  kassaflöden. Vi ser fortsatt tillväxt i vår bransch och Catenas fokus på hållbara, effektiva logistikanläggningar på strategiska lägen matchar de framväxande behoven mer än väl.

 

Marknaden gillad rapporten då aktien steg med 4 kr/aktie eller 1,67 procent till 244,0 kr som senast betalt. SF

 

 

 

fredag, 15 februari 2019 15:17

Joakim Larsson: Ny detaljplan för Stureplan

 

Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm.

 Den grönblåa majoriteten i stadsbyggnadsnämnden har under torsdagen gått vidare med stadsbyggnadskontorets svar på återremiss för kvarteret Sperlingens backe, mer känt som Stureplan, som presenterades på Svd Debatt i förra veckan. Stadsbyggnadskontoret ska nu upprätta ett detaljplaneförslag för kvarteret.

 

– Jag är stolt över det förslag för Stureplan som vi i den grönblåa majoriteten kunde presentera i förra veckan och som vi nu går vidare med i nämnden.

 

– Vi sätter stopp för de omfattande rivningar som tidigare planerades. Kvarteret kommer att öppnas upp samtidigt som sekelskiftsbyggnader återställs till sin forna glans, vilket har varit en förutsättning för hela projektet. Förslaget möjliggör också för uppskattade verksamheter i kvarteret att vara kvar under ombyggnationen, säger stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M).

Sida 1 av 846