30 mars 2020

Redaktionen

 

 


Anders Nissen, vd för Pandox.

 

 

 

 

 

 

Hotell kan inte räkna med hyresrabatt. Men om bankerna ställer upp, accepteras efterskottshyror från hotellen, säger Anders Nissen, vd för Pandox, till SvD idag.

Han fortsätter:
– De får gå till sina egna banker och ägare och se till att de tar del av de stora statliga stöd som nu ges, säger Anders Nissen.

Pandox äger 156 hotellfastigheter med cirka 35.000 rum i 15 länder och Pandox driver operatörsverksamhet i 18 av dessa hotellfastigheter. Scandic är Pandox största hyresgäst med långtidskontrakt för cirka 50 hotell.

Hela 95 procent av Pandox hyresintäkter är omsättningsbaserade.
SF
torsdag, 19 mars 2020 15:36

Fortsatt stark ställning för Wihlborgs

 

 


Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.

 

 

 

 


 

 

I ett pressmeddelande skriver Wihlborgs att spridningen av covid-19 har stor effekt på världsekonomin och därmed finns också frågor om hur situationen påverkar Wihlborgs. Wihlborgs har under lång tid byggt upp en stark finansiell ställning som gör att vi står väl rustade för utmaningar framåt.

Wihlborgs kontraktsstock är bred och endast en mindre del av kunderna finns inom de segment som drabbas negativt redan på kort sikt. Kategorierna hotell och restaurang står för totalt 1,7 procent respektive 1,1 procent av våra totala kontrakterade hyresintäkter. Butiker står för ytterligare 3 procent.

S
oliditeten uppgick vid årsskiftet till 38,4 procent och belåningsgraden till 51,9 procent. Wihlborgs har outnyttjade kreditfaciliteter hos banker som gör att vi kan återbetala samtliga obligationsförfall, totalt 1,8 Mdkr, som vi har under året.

Inför årsstämman den 28 april har Wihlborgs styrelse föreslagit en aktieutdelning om 4,50 kronor per aktie, vilket motsvarar 692 Mkr. Detta förslag ligger fast.

– Vi har ett starkt kassaflöde och en stark ekonomisk ställning. Exponeringen mot särskilt utsatta branscher är låg och vi kommer jobba med långsiktiga lösningar för att även dessa kunder ska ha förutsättningar att klara sig i en svår tid, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Hon fortsätter:
– Vi fortsätter med våra investeringar och har förberett verksamheten för att klara en riktigt turbulent tid men vi bibehåller också fokus på att vara redo när tiden är rätt för nya investeringar.torsdag, 19 mars 2020 13:40

Croisette: Panik hjälper inte någon

 

 


Charlotte Norell. Head of Valuation & Analysis på Croisette Real Estate Partner

 

.

 

 

 

 

Coronaviruset Covid-19 sprider sig som en löpeld över kontinenterna, länder stänger gränser, hela befolkningar sätts i karantän och utvecklingen på världens börser är nattsvart, skriver Charlotte Norell, Head of Valuation & Analysis på Croisette Real Estate Partner, i en analys:

– Vi befinner oss mitt i en pandemi, en krissituation som många av oss aldrig upplevt tidigare. Dessvärre verkar den kollektiva oron sprida sig snabbare än viruset. Vad är det vi är oroliga för? Inte verkar det vara för själva viruset, då de flesta av oss endast kommer att drabbas av lindriga influensaliknande symtom. Oron, som får oss mer eller mindre i panikslagna, grundar sig i osäkerheten kring framtiden. Det gäller såväl privatpersoner som investerarare. Kanske är det den kollektiva hysterin i kombination med brist på erfarenheten från liknande situationer som får oss att bunkra toalettpapper och havregryn istället för att låta bli att belasta sjukvården i onödan.

– Det är i dagsläget omöjligt att göra någon prognos över hur detta kommer att utveckla sig och vilka konsekvenser det kommer att få för fastighetsbranschen. Stor del av de större fastighetsbolagens finansiering har under de senaste åren skett på kapitalmarknaden. I tider av kris kommer kapitalmarknadens aktörer att omvärdera risk och lånat kapital kommer att bli dyrare. Även utvecklingen på den kommersiella hyresmarknaden kommer att bli tuffare framöver. Lägg där till att fastighetsbolagens värde på börsen nästan halverats sedan mitten av februari, från ett all-time-high ska tilläggas. Givet detta är det en klart tuff situation för vissa fastighetsägare.

– I en situation som vi nu befinner oss i, där osäkerheten är stor och paniken nära, är det lätt att fastna i uppgivna tankebanor som målar upp det ena worst-case-scenariot efter det andra. Det är inte särskilt konstruktivt, så låt oss istället fokusera på det vi faktiskt vet:

Räntorna kommer att sänkas och stödpaket kommer att erbjudas

– Låga räntor är som bekant mumma för fastighetsbranschen. Inledningsvis har Riksbanken stödköpt obligationer, sänkt utlåningsräntan till banker samt tagit fram ett stödpaket om 500 miljarder. Stödpaketet ska användas till korttidutlåning för att rädda livskraftiga företag.

Fastighetsindex på samma nivå som för ett år sedan

– Ett 40-procentigt tapp på en månad är naturligtvis ett historiskt fall. Det är dock lätt att glömma bort vilken nivå vi föll från, en historisk hög. Fastighetsindex (fbindex) är i dagsläget på samma nivå som för ett år sedan. Noll utveckling på ett år är en ingen lyckad utveckling men inte heller någon anledning till panik.

Arbetslösheten kommer att öka

– Vi vet inte hur mycket eller under hur lång tid. I måndags kommunicerade regeringen att man tagit fram ett stödpaket om 300 miljarder kronor som ska gå till företagande för att rädda så många företag och arbetstillfällen som möjligt.

Människor behöver fortfarande bostäder

– I en lågkonjunktur kommer troligtvis hyresbostaden att vara ett än mer attraktivt boendealternativ medan det kommer att bli tuffare för nyproducerade bostäder upplåtna med ägande- eller bostadsrätt.

Samhällsfastigheter är fortsatt en bristvara

– Behovet av samhällsnyttiga fastigheter kommer att vara minst lika stort som innan krisen.

Konkurser är värre än lägre hyresintäkter under en period

– Hotell- och besöksnäring samt restauranger och viss handel kommer att få det tufft och precis som med arbetslösheten vet vi inte hur illa det kommer att bli. Sett ur såväl ett samhälls- som fastighetsägarperspektiv är en period med lägre hyror och bolag med låg lönsamhet bättre än inga alls.

Virusutbrott tar slut
– Vi vet inte hur lång tid det kommer att ta men det kommer att få ett stopp genom framtagande av vaccin och troligtvis även gruppimmunitet. Idag kommunicerades även att man kommer att testa en medicin för att lindra besvären av viruset samt att ett vaccin kan finns till hösten.

– Sammanfattningsvis kommer det att finnas en uppsida för fastigheter på andra sidan av denna kris, med låga räntor och fortsatt brist inom vissa segment. Fastigheter med kommersiella hyresgäster, i synnerhet viss handel, restaurang och hotell, kommer att ha en tuffare utveckling både på kort och lång sikt. Det finns även ljusningar, med största sannolikhet kommer lågprissegment få ett uppsving i en lågkonjunktur. Även livsmedelshandel kommer garanterat få en positiv utveckling på kort sikt, i takt med att restaurangbesöken minskas.

– Så vad kan vi då göra? Mitt förslag är att vi tar efter alla eldsjälar inom vården. Kavla upp ärmarna och börja jobba istället för att fundera på hur illa det KAN bli. Det största hotet mot den inhemska ekonomiska utvecklingen som i allra högsta grad drabbar fastighetsbranschen är arbetslöshet, vilket skapar en ond spiral som hämmar både konsumtion och tillväxt. Vad kan vi i vårt arbetsliv eller privatliv göra för att rädda så många arbetstillfällen som möjligt? Som fastighetsägare kan man prata med sina hyresgäster för att se vad som kan underlätta deras situation, kanske kan det vara en sänkt hyra under några månader som är räddningen, avslutar Charlotte Norell, Head of Valuation & Analysis på Croisette Real Estate Partner, sin analys.

 

 


De nya tunnelbanorna är försenade. För blå linje till Nacka är förväntat färdigställande nu år 2030, medan gul linje till Arenastaden, en plan som kommer att fastställas i år och där CBRE har antagit att ett färdigställande av gul linje sker 2028.

 

 

 

 

 

I början av 2019 publicerade CBREs analyschef Amanda Welander, en rapport om tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm och hur den kan komma att påverka fastighetsmarknaden. Vad har hänt sen dess?

Baserat på reduktionen i pendlingstid i de nya områden som får tunnelbana och antal år till färdigställande, menade CBRE att den största årliga prisökningen skulle ske i Hagastaden och i Sickla. Den största totala reduktionen i pendlingstid skulle dock uppnås i Sickla och i Järla. Baserat på dagens prisnivåer jämfört med liknande lägen som redan har tunnelbana, trodde CBRE dock att det tryggaste valet skulle vara Nacka C och Södra Hagalund.

Generellt menade CBRE att områden som drar störst fördel av utbyggnaden är de områden som idag saknar spårbundna transportmöjligheter. Det som har hänt sedan CBRE publicerade sin rapport för drygt ett år sedan är att det meddelats att byggtiderna kommer att bli cirka 2 år längre för respektive linje än vad man först kommunicerat.

För blå linje till Nacka är förväntat färdigställande nu 2030, medan gul linje till Arenastaden ännu inte har en fastslagen järnvägsplan. Det kommer att ske under året. Men CBRE har antagit att ett färdigställande av gul linje sker 2028.


Den längre byggtiden beror framförallt på att man behöver spränga loss betydligt mer berg än man först trodde och konstruera fler hjälptunnlar, för att säkerställa säkerheten för de som arbetar i projektet.

Prisutvecklingen har haft både med- och motvind. Vad gäller prisutvecklingen under året har Stockholm och Solna haft en positiv utveckling, medan Nacka och Järfälla har haft motvind. Generellt kan det även förväntas att den genomsnittliga prisutvecklingen för blivande tunnelbanestationer kommer vara starkare än för det lokala området i stort.

I Järfälla har det byggts många nya bostäder på kort tid, vilket kan ha gett en negativ påverkan på ett års sikt.

För Nacka har prisutvecklingen säkerligen påverkats av den längre byggtiden, samt att det ett tag såg ut att bli en överklagan, men som sedermera drogs tillbaka.

 

 


Vasakronan bygger Nya Kronan i centrala Sundbyberg om 47.000 kvm där Skatteverket ska hyra 42.000 kvm. Nya Kronan ska stå klar 2021 och den ska då certifieras enligt LEED på högsta nivå, Platina.

 

 

 

 

 

 

Vasakronan AB och Nordiska investeringsbanken (NIB) har avtalat om ett sjuårigt grönt lån på 750 Mkr för uppförande av den gröna kontorsfastigheten Nya Kronan i centrala Sundbyberg. Projektet omfattar totalt 47.000 kvm fördelat på två nya byggnader och en befintlig byggnad som renoveras. Skatteverket hyr 42.000 kvm och är därmed fastighetens största hyresgäst.

Sedan Vasakronan bildades 2008 har bolaget fokuserat på att leverera en långsiktigt hög och stabil avkastning men aldrig på bekostnad av människa eller miljö. Ett genomtänkt och systematiskt arbete har gjort det möjligt att halvera energianvändningen i bolagets fastighetsbestånd samt sänka koldioxidutsläppen från verksamheten med nästan 100 procent. 85 procent av bolagets fastighetsbestånd är miljöcertifierat, varav 72 procent enligt LEED nivåerna Guld eller Platina.

År 2013 emitterade Vasakronan världens första gröna företagsobligation. År 2016 togs det första gröna banklånet upp med NIB och sedan dess har bolaget breddat sin investerarbas genom att även inkludera gröna certifikat. Vid årsskiftet var 47 procent av finansieringen grön.

Nya Kronan ska stå klar 2021 och ska då certifieras enligt LEED på högsta nivå, Platina. Solceller kommer att installeras på taket och integreras i fasaden, och bergvärmesystem ger både värme och kyla. Gröna byggnader är mer energi- och resurseffektiva än konventionella byggnader. De kan bidra till att höja produktiviteten på arbetsplatsen och förbättra användarupplevelsen för dem som vistas i byggnaderna tack vare bland annat bättre inomhusluft, akustik, värmekomfort och belysning.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

 

 


Ulf Rohlén, vd för ÖrebroBostäder.

 

 

 

 

 

 

I ett pressmeddelande skriver ÖrebroBostäder AB (ÖBO) att bolaget tar ansvar för allas vår gemensamma stad, Örebro, genom att efterskänka två månadshyror till bolagets drygt 1.000 lokalhyresgäster. Det fanns en möjlighet att bidra och därför togs beslutet att ge två månadsfria hyror (april och maj) till utsatta företagare som står i en svår och oöverblickbar ekonomisk situation. Om det därmed kan hjälpa några av lokalhyresgästerna att ta sig igenom en ekonomisk kris, är det i det långa loppet gynnsamt för alla parter. Insatsen gäller för alla ÖBO:s och Västerportens lokalhyresgäster.

 

ÖrebroBostäder säger att den senaste utvecklingen visar oroväckande tydligt att det coronavirus som löper som en farsot över världen inte bara gör människor sjuka och belastar vår sjukvård – det dränerar även ekonomin för vissa av våra lokalhyresgäster. Det vi alla upplever just nu är en unik situation där en tydlig konsekvens är de stora intäktsförluster som många företagare nu verkar gå till mötes.

– Vi står inför en unik situation och den här insatsen är något vi normalt inte skulle drömma om att göra. Men, nu står vi här med en stor grupp företagare som är i en akut ekonomisk kris och om vi stöttar dem nu så har vi igen det senare, när vi slipper leta nya lokalhyresgäster, riskerar att få långvariga hyresförluster och kanske behöver anpassa våra lokaler till nya ägare. Vi tror att åtgärden i det långa loppet kommer att gynna både oss, företagarna och örebroarna, säger Ulf Rohlén, vd för ÖrebroBostäder.

ÖBO har, i samråd med branschorganisationer så som City Örebro, gjort en bedömning över vilka som främst behöver insatsen och till de kunder som anses särskilt drabbade. Det handlar till exempel om restauranger och caféer, butiker med inriktning på sällanköpsvaror, såsom kläder, blommor och liknande.

Målet är att försöka undvika ett ännu svårare ekonomiskt läge i Örebro längre fram och det syns som ett affärsmässigt och klokt beslut. Åtgärden ger samtidigt ÖBO ett handlings-utrymme att följa utvecklingen och se vilka subventioner/stödpaket som riktas från myndigheter för att stötta verksamheter i Örebro och andra orter i Sverige.

–  Högst prioriterat är människors hälsa. Men ska vårt samhälle börja fungera igen efter coronas framfart, så kan vi inte blunda för vilka som påverkas mest just nu. Bland dessa finns de minsta företagen. Som företrädare för ÖBOs ägare, kommunen, ser vi stor samhällsnytta med den här insatsen, säger Kenneth Handberg, kommunstyrelsens ordförande.

ÖrebroBostäder, ÖBO, Örebros kommunala fastighetsbolag, hade år 2019 cirka 1.663 Mkr i nettoomsättning. Inklusive dotterbolagen äger ÖBO totalt 23.235 lägenheter och 1.002 lokaler med 42.800 hyresgäster.

 

 


Mimer 7, omfattar 6.805 kvm kontor, på Hagagatan 23 A i Vasastaden. Bild: Hemfosa

 


 

 

 

SBB säljer fastigheten Mimer 7 på Hagatan 23 A i Vasastan, Stockholm, till Alecta för 460 Mkr, motsvarande 67.597 kr/kvm. Fastigheten omfattar 6.805 kvm lokaler med en hyresintäkt på 14,6 Mkr och ett uppskattat driftnetto på 13,7 Mkr. Alecta tillträder fastigheten den 31 mars 2020.

Mimer 7 ägdes tidigare av Hemfosa som SBB lade ett bud på värt drygt 23,5 Mdr i november 2019, vilket ledde till att Hemfosa avnoterades den 17 januari i år.

– SBB redovisar första försäljningen av de aviserade 11 Mdr kr redan 6 veckor efter att budtiden för Hemfosa-aktierna har gått ut. Vi fortsätter att rusta bolaget för en BBB+ rating med starkt fokus på samhällsfastigheter med långa hyreskontrakt i Norden och svenska hyresrätter, säger Ilija Batljan, vd för SBB.

 

 


Tullhusplatsen blir ett nytt parktorg med mycket grönska och tullhusen från 1733 som en integrerad del av torget.

 

 


 


Nästa etapp i Hagastaden innebär att den stora trafikapparaten vid Norrtull ska förvandlas till en miljö för människor med ett nytt torg, nya parker och massvis med grönska i stråk som underlättar för människor att både nå ut i naturen och in till stan. Detaljplanen för området går ut på samråd idag och bakom gestaltningen av torg, parker och gator står White Arkitekter på uppdrag av Stockholms Stad.

– Norrtull är en av Stockholms viktigaste entréer med en känslig kulturmiljö, viktiga kopplingar mellan stadens olika delar och naturen i Hagaparken. Det är en komplex uppgift med många aspekter att ta hänsyn till och jag är glad att vi har lyckats skapa nya offentliga platser av hög kvalitet till glädje för alla stockholmare, säger Gustav Jarlöv, ansvarig landskapsarkitekt på White.

De klassiska tullhusen från 1733 blir en integrerad del av ett nytt parktorg – Tullhusplatsen. Det blir en stor offentlig plats som kan användas året om för evenemang och stadens vardagsliv. Över platsen byggs en elegant gång- och cykelbro ritad av arkitekten Erik Andersson i samarbete med White. Bron kopplar Karolinska i väst med Stockholms Universitet och KTH i öst. Området får också en ny aktivitetspark på 12 000 kvadratmeter som är skapad med både rörelse och vila i åtanke. Parken har planerats med både barn- och jämlikhetsperspektiv genom hela processen. Målet har varit att skapa en variation av aktiviteter och platser som tilltalar flickor lika mycket som pojkar.

Särskild hänsyn har också tagits för att stärka den biologiska mångfalden genom val av växter och parkens utformning. Växtligheten längs med gator och i parkerna kommer också att ta emot och rena regnvatten vilket motverkar översvämningar och hindrar föroreningar från att nå ut i natur och vattendrag.

Nya stråk för cyklister och fotgängare gör det enklare och bekvämare att på ett trevligt sätt ta sig ut i den storslagna naturen i nationalstadsparken. Det gör det också enklare för stockholmarna att röra sig till Karolinska eller in till stan med cykel eller till fots. Att de nya gaturummen är fulla av grönska gör också att till exempel fåglar och pollinerande insekter får lättare att ta sig fram.


 

 


Visionsbild över området kring kvarter 11 och Sveatorget med Barkarbystadens tunnelbanestation, kontor, bostäder, restauranger, handel och annan service. Bild: TovattJärfälla kommun bjuder in till markanvisningstävling för två centrala kvarter i Barkarbystaden. Kvarteren ligger i direkt anslutning till den nya tunnelbanestationen och erbjuder ett strategiskt läge för kontorsetablering, kommersiell verksamhet, vårdverksamhet och bostäder.

– Nu tar vi nästa steg i utvecklingen av Barkarbystaden med kvarter som ligger i direkt anslutning till den kommande tunnelbanan. Dessa kvarter kommer att ha ett mycket gynnsamt och strategiskt läge med liv och rörelse, bra kommunikationer, restauranger, handel och annan service precis utanför dörren, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Kvarter 9 har entré till Barkarbystadens tunnelbanestation i gatuplanet och har ett strategiskt läge för kontor och kommersiell verksamhet som restaurang, kafé och handel. Förutom kontor och centrumverksamheter kan kvarteret innehålla vårdverksamhet och bostäder i form av bostadsrätter eller äganderätter. Totalt omfattar kvarteret 30 000 kvm BTA, varav 10 700 kvm centrumverksamheter.

Kvarter 11 ligger mitt emot det centrala Sveatorget med Barkarbystadens tunnelbanestation. Läget erbjuder stora möjligheter för kontor, kommersiell verksamhet och bostäder i form av bostadsrätter eller äganderätter. Kvarteret omfattar totalt 27 000 kvm BTA, varav 2 800 kvm centrumverksamheter.

– Det här är två väldigt centrala och viktiga kvarter i Barkarbystadens utveckling till modern, hållbar, social och livfull stadsmiljö. Kvarteren ska bidra med attraktiva bottenvåningar och verksamheter som skapar dynamik i staden, säger Nikoletta Josza (L), kommunalråd med ansvar för byggnation.

I området har Järfälla kommun avtal med flera byggaktörer med långt framskridna planer:
1. Byggvesta har byggstartat ett kvarter om 17 000 kvm med bostäder och kommersiella lokaler. 2. Credentia, K2A och Svenska Studenthus bygger studentbostäder, förskola, bostäder och kommersiella lokaler i ett kvarter om 25.000 kvm. 3. Botrygg har markanvisningsavtal för ett kvarter om 17.500 kvm och planerar för bostäder och kommersiella lokaler. 4. Järfällahus har markanvisningsavtal för ett kvarter om 21.500 kvm och planerar för bostäder och kommersiella lokaler. 5. JM har markanvisningsavtal för ett kvarter om 18.000 kvm och planerar för äganderätter och lokaler för co-working. 6. Sveaviken har markanvisningsavtal för ett kvarter om 25.000 kvm och planerar för bostäder, studentbostäder, förskola och kommersiella lokaler. 7. Åke Sundvall investerar i Barkarbystaden för tredje gången och har markanvisningsavtal för ett kvarter om 25.500 kvm och planerar för bostäder, dagligvarubutik med Coop som tilltänkt hyresgäst och kommersiella lokaler för mindre butiker.

Markanvisningstävlingen pågår mellan den 18 mars och 6 maj. Detaljplanen för området, Barkarbystaden IV, vann laga kraft den 14 juli 2019.

Beslut om markanvisningstävling Barkarbystaden IV, kvarter 9 och 11, del av fastighet Barkarby 2:2 togs av kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 16 mars 2020.


Barkarbystaden
Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I, Barkarbystaden II, Barkarbystaden III, Barkarbystaden IV och Barkarbystaden X samt detaljplanearbete för detaljplanerna Veddesta I, Veddesta II, Veddesta III och Veddesta IV.

onsdag, 18 mars 2020 13:47

NCC utvecklar hotell i Hagastaden

 

 


NCC:s förslag omfattar ett hotell med utsikt över Brunnsviken om totalt cirka 13.300 kvm ljus bruttoarea och en verksamhet om cirka 330 hotellrum. Det är ännu inte klart vem som ska driva det planerade hotellet eller med vilket koncept.När Östra Hagastaden i Stockholm ska utvecklas kommer NCC enligt planförslaget bidra genom att utveckla ett nytt hotell. Gestaltningsförslaget som nu presenteras för första gången är framtaget för att knyta samman innerstaden med närliggande och natursköna Hagaparken och Brunnsviken.

Hagastaden är den nya stadsdelen mellan innerstan och Solna som nu växer fram. För ett år sedan vann NCC en markanvisningstävling, arrangerad av Stockholms stad, gällande ett nytt hotell i den östra delen av området. Idag presenterar Stockholm stad detaljplanen för området och gestaltningsförslaget för hotellet visas.

– Ambitionen är att Norrtull ska bli en grön och välkomnande stadsmiljö, en värdig entré till staden, säger Magnus Bäckström, ansvarig planarkitekt, Stockholm stad. Hotellet är en viktig del av helheten och bidrar till att befolka platsen och göra den mer levande.

NCC har tillsammans med AIX Arkitekter tagit fram ett förslag som passar väl in i den känsliga miljön med Tullhusplatsen, Hagaparken, Brunnsviken och Stallmästaregården som närmaste grannar. Hotellet får en vacker gestaltning och en strålande utsikt över Brunnsviken. Läget gör hotellet till en portalbyggnad och en självklar destination i området.

NCC:s förslag omfattar totalt cirka 13.300 kvm ljus bruttoarea och en verksamhet om cirka 330 hotellrum. Det är ännu inte klart vem som ska driva det planerade hotellet eller med vilket koncept.  

– Intresset från olika hotelloperatörer är stort. Det nya innerstadsläget vid Tullhusplatsen med direkt anslutning till Uppsalavägen mot Arlanda är utan tvekan attraktivt. Inte bara för hotellgäster, utan även för stockholmare och andra besökare som vill gå på after work, äta middag med sjöutsikt eller kanske köpa med sig en kaffe till parken, säger Andreas Lindelöf, regionchef Stockholm, NCC Property Development.

Projektet kommer även innebära stora konstruktionsmässiga utmaningar, med många tunnlar, broar och annan infrastruktur som påverkar fastigheten.

– Uppdraget att utveckla ett hotell i denna miljö innebär även att kunna hantera komplexa utmaningar med grundförhållanden och känslig infrastruktur. Det är en av NCC:s styrkor och visar vår samlade kompetens inom företaget. Nu fortsätter vårt nära samarbete med staden, så att den nya byggnaden kan skapa maximala mervärden för Stockholm, säger Andreas Lindelöf.

Detaljplanen som ligger ute för samråd innehåller flera spännande delar. Sju byggherrar ska bidra med nya byggnader och funktioner i området, som kommer att få en helt annan karaktär än idag – samtidigt som de stora kultur- och naturvärdena ska bevaras.

Stockholms stad bedömer att den aktuella detaljplanen ska ut på granskning under andra kvartalet 2021 och att ett godkännande och ett antagande skulle kunna ske under första kvartalet 2022.