22 februari 2018

Redaktionen

torsdag, 22 februari 2018 12:47

Anders Kvist lämnar Kungsleden, går till FI

alt
CFO lämnar Kungsleden efter bokslutet för det andra kvartalet 2018.


Anders Kvist har beslutat att efter nästan sex år på Kungsleden lämna sin tjänst som Chief Financial Officer (CFO) och vice vd för att efter sommaren tillträda en anställning på Finansinspektionen (FI) som senior rådgivare till Generaldirektören.
    

– Det har varit mycket givande att under nästan sex år jobba med Biljana Pehrsson och övriga kollegor i transformationen av Kungsleden. Bolaget har nu en attraktiv fastighetsportfölj och en solid balansräkning. Jag är övertygad om att Kungsledens strategi är rätt och att bolaget har alla förutsättningar att uppnå goda resultat. Mitt motiv för att lämna Kungsleden handlar om en personlig önskan att med mina finansmarknadserfarenheter bidra till ett bättre och stabilare finansiellt system i Sverige, säger Anders Kvist.
    

– Anders Kvist har spelat en avgörande roll i Kungsledens omvandling under de senaste sex åren. Kungsledens styrelse och jag vill tacka Anders för hans mycket förtjänstfulla insatser och önska honom all lycka när han går över till Finansinspektionen, säger vd Biljana Pehrsson.

alt

Pelle Björklund, vd för Svenska Bostäder.


Över 600 studenter fick en lägenhet hos Svenska Bostäder under 2017 visar statistik från Bostadsförmedlingen i Stockholm. Det är cirka 50 procent fler än föregående och ett rekord för bolaget som nu är en de största hyresvärdarna även för studenter i Stockholm. Ökningen av antalet uthyrda studentlägenheter berodde bland annat på inflyttningen i kvarteret Vallgossen på Kungsholmen.
    

– Svenska Bostäder ökar tempot och planerar för över 1.300 studentbostäder de kommande åren. Det är viktigt att Stockholm, som en av Sveriges viktigaste universitetsstäder, kan erbjuda studenterna ett bra boende, säger Pelle Björklund, vd för Svenska Bostäder.
    

Under fjolåret utgjorde studentbostäder en tredjedel av de lägenheter Svenska Bostäder lämnade till Bostadsförmedlingen i Stockholm. Totalt förmedlades 2.507 studentlägenheter via bostadskön i Stockholm.

torsdag, 22 februari 2018 11:44

Lilleland utsedd till ny vd för D. Carnegie

alt

                                                                                                                                          
D. Carnegie & Co AB meddelar att Svein Erik Lilleland (bilden), för närvarande styrelseledamot och tillförordnad vd, utses till permanent vd för bolaget. Lilleland anslöt till bolagets styrelse i oktober 2016 och har sedan dess arbetat nära med företagsledningen. Svein Erik Lilleland har visat sig vara en mycket kvalificerad kandidat och passande att leda D. Carnegie & Co AB genom nästa steg i bolagets utveckling.
    

– Jag ser fram mot att få fortsätta det påbörjade arbetet och tillträda som ny vd. Jag tror starkt på D. Carnegies affärsidé, att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Jag vill se en fortsatt stark tillväxt i bolaget och ser ljust på kommande utvecklingsmöjligheter och möjligheterna att växa, säger Svein Erik Lilleland.

onsdag, 21 februari 2018 15:17

White ritar för sjukhusområdet i Malmö

alt

De nya vårdbyggnaderna kommer att synas långväga. Illustration: White arkitekter

 

Nu byggs två nya vårdbyggnader på sjukhusområdet i Malmö som kommer att förändra vardagen för personal, vårdtagare och besökare. Nyligen beviljade stadsbyggnadsnämnden bygglov för Whites förslag för två högre byggnader i området för det före detta Universitetssjukhuset Mas (Umas), som nu kallas för Skånes universitetssjukhus efter sammanslagning år 2010 med före detta Universitetssjukhuset i Lund (Usil).

 

Sjukhusområdet i Malmö ska bli högre, grönare och öppnare gentemot resten av staden. Hela området står inför en omfattande modernisering, som kommer att ske successivt under en tjugoårsperiod. Närmast är det två byggnader om tio respektive elva våningar, totalt 57 och 62 meter höga, som ska byggas på båda sidor om Inga Marie Nilssons gata. Det högsta huset kommer att kvala in på delad tolfteplats över Malmös högsta byggnader, lika högt som Hyllie vattentorn och Malmö arena, och bli ett nytt inslag i Malmös skyline.

 

Bottenvåningarna är vikta för olika slags publika verksamheter. Det kan handla om kafé, restaurang, perukmakeri eller annat som går i linje med sjukhusverksamheten. De tyngre vårdfunktionerna, som exempelvis operation, förläggs till mittenvåningarna. Över detta, i ett mer stillsamt läge med utsikt över staden, ligger vårdavdelningarna.

 

Fasaderna får ljust grågult tegel och bottenvåningar i trä. Stor omsorg läggs vid fasadgrönska och omgivande möjligheter till rekreation och vila. Öster om de nya vårdbyggnaderna anläggs en stor park. Inga Marie Nilssons gata utformas som en gångfartsgata.

 

– Ett modernt sjukhus ställer höga krav på sina lokaler. Nu får vi ett grönt och tilltalande sjukhusområde, funktionellt och lättillgängligt för både vårdtagare, besökare och förbipasserande och en arbetsplats som anpassats efter framtidens avancerade sjukvård, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

 

– Sjukhuset i Malmö har ju några år på nacken. Nu får området ett välbehövligt lyft samtidigt som sjukhuset får nya moderna vårdbyggnader, säger Sofia Hedén (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

alt
Anneli Jansson är vd för ett starkare Humlegården Fastigheter.

 

Humlegården Fastigheter har gjort ett av sina bästa resultat någonsin för helåret 2017, då vinsten före skatt steg till 2.198 Mkr (1.783). I resultatet ingick orealiserade värdeförändringar på fastigheter med 1.626 Mkr (1.510) och en positiv värdeförändring på derivat med 77 Mkr (–108). Totalt omfattade Humlegårdens bestånd vid årsskiftet 53 fastigheter om 0,46 miljoner kvm och till ett värde som steg till 22,5 Mdr kr (18,2).

 

Värdeförändringen på fastigheterna var främst hänförlig till högre hyresnivåer, lägre avkastningskrav samt projektvinster i de större pågående projekten.

 

Intäkterna ökade med 8 procent och steg till 1.056 Mkr (982). Ökningen förklaras av högre hyresnivåer i samband med omförhandlingar och nyuthyrningar samt tillskott från förvärvade fastigheter.

 

Under året förvärvade Humlegården fastigheterna Härden 16 och Dykaren 10 av Länsförsäkringar Liv genom en apportemission samtidigt som bolaget stärkte närvaron i Hagalund genom friköp av 13 tomträtter.

 

Finansnettot stärktes till –219 Mkr (–240), efter att den genomsnittliga låneräntan sänkts till 2,0 procent (2,9). Uthyrningsgraden steg till 94,3 procent (92,5).

 

Fastighetskostnaderna minskade till 300 Mkr (317). En minskning som berodde i huvudsak på sänkta underhållskostnader och på lägre driftkostnader.

 

Driftöverskottet ökade starkt till 756 Mkr (665), motsvarande 14 procent., vilket ledde till att förvaltningsresultatet ökade med hela 30 procent och uppgick till 494 Mkr (381).

 

Under 2017 fortsatte Humlegården Fastigheter refinansieringsarbetet för att uppnå en kostnadseffektiv finansiering med fler motparter och kapitalkällor samt längre kapitalbindningstid. Som en del av detta arbete lanserades i maj 2017 ett obligationsprogram (MTN-program) med ett rambelopp om 4.000 Mkr, tillsammans med ett grönt ramverk. I juni emitterade Humlegården sina första företagsobligationer om totalt 1.250 Mkr och ytterligare 400 Mkr i december. Under året har Humlegården refinansierat banklån om cirka 3.250 Mkr.

 

Totalt steg de långfristiga skulderna till 7.815 Mkr (4.998) medan de kortfristiga skulderna minskade till 3.341 Mkr (5.030). Det innebar att soliditeten ökade till hela 50,4 procent (44,8) med ett eget kapital som steg till 6.506 Mkr (5.068).

 

I bokslutskommunikén framhåller vd Anneli Jansson att Humlegården Fastigheter är väl rustade:

– Humlegården går in i 2018 med en stark finansiell position, en organisation med nytt fokus, engagerade ägare och medarbetare och flera spännande projekt som närmar sig fullbordande. Vi står väl rustade för att möta en mer osäker marknadsutveckling.

onsdag, 21 februari 2018 13:48

Nordic PM förvaltar åt Offentliga Hus

alt
Fastigheterna Ättehögen 4 i Jönköping och Mätaren 11 i Umeå är två av de drygt 160 fastigheter som Nordic PM ska förvalta för Offentliga Hus räkning.


Nordic PM får ansvar för förvaltningen av den portfölj om drygt 160 fastigheter som Offentliga Hus förvärvar från Svevia. I samband med detta rekryterar Nordic PM tio nya medarbetare till tre nya lokalkontor; i Jönköping, Borlänge och Umeå.
    

Fastigheterna utgörs huvudsakligen av vägstationer med uppställningsytor, industri- och lagerlokaler och är lokaliserade över hela landet, från Skåne i söder till Riksgränsen i norr. Totalt ingår 290 hektar mark och en lokalyta om 178.000 kvm. Offentliga Hus och Svevia har för avsikt att etablera ett långsiktigt samarbete och Svevia kommer även fortsättningsvis att nyttja fastigheterna för sin kärnverksamhet och vara den dominerande hyresgästen.
    

Nordic PM:s uppdrag beräknas starta i samband med Offentliga Hus tillträde av fastigheterna i början av årets andra kvartal.
    

– Det är fantastiskt roligt att vi får dessa förträffliga möjligheter att växa ytterligare, och vi ser verkligen fram emot att börja arbeta med uppdraget och våra nya kollegor. Då flera av fastigheterna i beståndet utgörs av utvecklingsfastigheter ser vi även fram emot att bidra med kompetens genom att leda utvecklings- och förädlingsprocesserna av dessa, säger Joakim Orthén, vd, Nordic PM.

onsdag, 21 februari 2018 13:11

MOOD blir en unik galleria

alt
Några nya plattformar i MOODs The Lobby.

 

alt

Annelie Gullström, affärsutvecklingschef på AMF Fastigheter och kollegan, Göran Swärdh, affärsutvecklare, ska leda etableringen av en ny typ av galleria i MOOD på Regeringsgatan i Stockholms city.

 

alt

Ett förslag på en ny inredning i MOOD.

 

alt

Det kommer finnas plats för nya varumärken, ”brands.

 

alt

MOOD The Lobby ska också vara en upphämtningsplats för kunder som köpt varor i gallerian.

 

alt

Framtidens modeskapare, designföretag och entreprenörer inom hälsovård erbjuds ytor om 2-20 kvm i MOOD The Lobby.

 


Av Thomas Mattsson


Den femte april öppnar en ny handelsplats för kombinerad e-handel och fysisk handel i MOOD gallerian på Regeringsgatan i Stockholm. Lönsamhet för inhyrda företag ska kunna uppnås direkt, enligt fastighetsägaren AMF Fastigheter.

 

Projektet eller testplattformen kallas för ”The Lobby”. Framtidens modeskapare, designföretag och entreprenörer inom hälsovård kommer att vilja etablera sig där, liksom matställen och resebyråer, bedömer Annelie Gullström, som är affärsutvecklingschef på AMF Fastigheter. Hon säger:

– Det är den enda gallerian i sitt slag i Sverige. Affärerna mellan e-handel och fysiska handelsplatser tunnas ut. Vi vill erbjuda både och, för entreprenörer som hyr av oss i gallerian.

 

Hon fortsätter och preciserar affärsidén för gallerian:

­– Vi låter olika företag pröva sina affärsmodeller. Men gallerian ska också vara en upphämtningsplats för kunder som köpt varor där.

 

Personal, inredning, städning, internet och Wifi ska ingå som bas i en paketlösning i hyran, enligt AMF Fastigheter. Hyreskontrakten ska vara korta, så att företag kan flytta in och ut på ett smidigt sätt.

 

– Det ska bara vara att plugga in sig och sälja, menar Annelie Gullström.

 

Utrymmen på 2-20 kvm kommer att hyras ut, för 20.000-100.000 kr per månad. Den totala uthyrningsytan för entreprenörer finns i två våningar och omfattar totalt på 900 kvm. Dessutom kommer en större restaurang och en bar att finnas i anslutning till affärsytan.

 

– Vi kommer inte enbart att ta betalt per kvadratmeter, utan fastställa en hyra utifrån läge och flexibla lösningar för såväl mindre som större aktörer, framhåller Annelie Gullström.

 

onsdag, 21 februari 2018 13:01

FastPartner justerar sina finansiella mål

alt
Sven-Olof Johansson, vd för FastPartner.


FastPartner har fastställt sina finansiella mål, vilket innebär att avkastningen på eget kapital under en femårsperiod ska uppgå till minst 15 procent per år (oförändrat mål) och att förvaltningsresultatet per stamaktie ska öka med 10 procent per år (nytt mål). Avkastningen på eget kapital under den senaste femårsperioden har i genomsnitt uppgått till 21,5 procent, medan avkastningen på eget kapital i snitt ökat med 22,3 procent. Vidare är det bolagets mål att i slutet av år 2020 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 950 Mkr. Vid utgången av år 2017 uppgick det rullande förvaltningsresultatet till cirka 725 Mkr.
    

FastPartner har även uppdaterat sin finanspolicy och fastställt att nedan bör uppfyllas:

 

  • Räntetäckningsgrad skall överstiga 2,0 ggr.
  • Nettobelåningsgraden skall understiga 60 procent.
  • Nettoskuld i förhållande till EBITDA skall understiga 10 ggr.

 

Räntetäckningsgraden har i snitt uppgått till 3,1 ggr under den senaste femårsperioden. Vid utgången av år 2017 uppgick den till 4,0 ggr.

 

Nettobelåningsgraden har under samma period i snitt uppgått till 59,0 procent och var 51,8 procent vid det senaste årsskiftet.
    

Nettoskuld i förhållande till EBITDA har i snitt uppgått till 8,3 ggr under den senaste femårsperioden och uppgick vid årsskiftet till 8,6 ggr.
    

FastPartners utdelningspolicy är oförändrad vilket innebär att utdelningen till stamaktieägarna skall uppgå till minst en tredjedel av resultatet före skatt och orealiserade värdeförändringar.

alt
Ulrika Francke.


Ulrika Francke kommer att föreslås till ny styrelseordförande vid Vasakronans bolagsstämma den 3 maj 2018. Nuvarande styrelseordförande Mats Wäppling har avböjt omval.  
    

Ulrika Francke har en gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen och var fram till 2017 vd och koncernchef på Tyréns. Förutom erfarenheterna från de olika vd-rollerna i Tyréns, SBC (Sveriges bostadsrättscentrum) och Fastighets AB Brommastaden, har hon även varit Förvaltningschef och Borgarråd i Stockholms stad.
    

Utöver styrelseuppdraget i Vasakronan är Ulrika Francke också styrelseledamot i Tyréns och Hexagon samt vice ordförande i Swedbank.
    

Övriga ledamöter blir enligt valberedningens förslag Johan Magnusson (vd Första AP-fonden), Eva Halvarsson (vd Andra AP-fonden), Kerstin Hessius (vd Tredje AP-fonden), Niklas Ekwall (vd Fjärde AP-fonden), Rolf Lydahl, Ann-Sofi Danielsson, Jan-Olof Backman och Christel Kinning.

tisdag, 20 februari 2018 17:23

Castellum avtalar med Carlsberg i Rosersberg

alt
Anders Hägglund, affärsområdeschef Region Stockholm-Norr i Castellum.

 

Carlsberg Sverige har tecknat avtal med Castellum för en lagerlokal om 2.300 kvm i Rosersberg norr om Stockholm. Lokalen kommer att användas för Carlsberg Sveriges serviceverksamhet.

 

Flytten till Rosersberg innebär en effektivisering då servicelokaler tidigare funnits på flera olika adresser runt om i Stockholm. Carlsberg Sverige har många av sina kunder runt Arlanda med omnejd, vilket gör att placeringen av den nya lokalen är mycket passande.

 

– Det är jätteroligt att vi har kunnat erbjuda Carlsberg Sverige denna lokal. Att den dessutom bidrar till att samlokalisera och effektivisera deras serviceorganisation känns både hållbart och miljövänligt, säger Anders Hägglund, affärsområdeschef Region Stockholm-Norr i Castellum.

Sida 1 av 688