27 maj 2020

Redaktionen

 

 

 


Johanna Ode, bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare på ​Riksbyggen.

 

 
Preliminärt påbörjades nybyggnationen av cirka 11.900 nya bostäder under första kvartalet 2020, enligt färska siffror från SCB. Det är inte tillräckligt för att komma till rätta med bostadsbristen och coronapandemin riskerar att sänka nuvarande byggtakt. Riksbyggen efterlyser ett statligt Ungbolån som både kan hjälpa fler unga vuxna in på bostadsmarknaden och bidra till att motverka bostadsbristen.

En nybyggnationen av totalt cirka 11.900 nya bostäder under första kvartalet är ungefär lika många som under motsvarande period 2019.

– Det är en hög nivå, men motsvarar inte de 64 000 bostäder som Boverket bedömer behöver byggas årligen. Eftersom statistiken bara visar första kvartalet ser vi ännu inte effekterna av coronapandemin. För att motverka dess effekter behöver vi statliga åtgärder nu, säger Johanna Ode, bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare på Riksbyggen.

Av de påbörjade bostadslägenheterna finns 9.600 i flerbostadshus. Det är 3 procent fler än under 2019.

– Under en lång tid har unga vuxna haft stora svårigheter att ta sig in på bostadsmarknaden på grund av bostadsbristen. Det är därför väldigt viktigt med ett fortsatt högt bostadsbyggande och införande av ett statligt Ungbolån som hjälper unga vuxna in på bostadsmarknaden, säger Johanna Ode.

Riksbyggens förslag om ett statligt Ungbolån
1. Lånet riktar sig till unga vuxna i åldern 18-35 år. 2. Lånet omfattar maximalt tio procent av bostadens marknadsvärde med ett tak på 300.000 kr. 3. Låntagaren står själv för de återstående 5 procenten av kontantinsatsen. 4. Banker kan precis som tidigare bevilja lån upp till 85 procent av marknadsvärdet. 5. Räntan på lånet består precis som studiestödet av statens upplåningskostnad plus avgiften för administration och är inte avdragsgill. 6. Lånet är amorteringsfritt under maximalt fem år. 7. Amorteringskrav två tillämpas inte.


 

 

 

 

 

 


I Solhagsparken, Masmo i Huddinge, har SHH Bostad 86 bostadsrätter i produktion.

 

 

 

 


För första kvartalet 2020 var utvecklingen för SHH Bostad stabil med ett positivt rörelseresultat och ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten samt en utökad projektportfölj. Under perioden minskade nettoomsättningen i egen regi till 45,4 Mkr (110,8) med ett rörelseresultat som steg till 3,2 Mkr (0,6) och till en rörelsemarginal om 7,0  procent (0,6). Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,2 Mkr (-3,9) Mkr. Antalet produktionsstartade boenden under perioden minskade till 0 (77) liksom antalet färdigställda bostäder som minskade till 0 (36). Antalet sålda boenden under perioden ökade till 56 (17), varav sålda i produktion var 16 (14).


I balansen uppgick likvida medel till 155,1 Mkr (173,6) med en balansomslutningen som steg till 840,5 Mkr (828,8) och med ett eget kapital som ökade till 411,1 Mkr (404,8).

Soliditeten var oförändrat 49 procent liksom skuldsättningsgraden som var oförändrat 0,3. Antalet boenden i produktion ökade till 822 (463), varav 297 (0) var i egen regi

Antalet sålda boenden i produktion steg till 587 (303), varav 293 (0) i egen regi, vilket innebar att försäljningsgraden boende i produktion ökade till 71 procent (65), varav 99 procent (-) i egen regi.


Under februari månad förvärvade SHH Samhällsfastigheter en centralt belägen markfastighet intill Parkallén i Hjärup, Staffanstorp. Förvärvet omfattar utveckling och nybyggnation av ett äldreboende om 60 platser samt ett 20-tal lägenheter i hyresrättsform. Fastigheten har god tillgänglighet med mindre än 500 meter till stationen som trafikeras av Pågatågen mellan Malmö och Lund. SHH avser behålla fastigheten långsiktigt efter färdigställande.

Under mars månad tecknade SHH Samhällsfastigheter avtal om förvärv av en kontorsbyggnad i Huddinge, Stockholm, som ska byggas om till grundskola för Internationella Engelska Skolan. Fastigheten är belägen på Vårby Udde där kommunen planerar för utbyggnad av 2.000 nya bostäder. Den nya skolan planeras inrymma 600 barn från förskoleklass till årskurs 9 och den kommer bestå av två paralleller. Internationella Engelska Skolan ska förhyra skolan på ett tjugoårigt avtal. SHH avser behålla fastigheten långsiktigt efter färdigställande.

Med anledning av effekterna av spridningen av Covid-19 har SHH gjort analyser och genomgångar utifrån olika riskscenarion. Situationen med covid-19 motiverar i nuläget inga andra operationella åtgärder än vad som ligger inom ramen för den normala affärsverksamheten. Sedan en tid arbetar SHH systematiskt med att förbereda sig för att hantera påverkan på den löpande verksamheten, till exempel genom hemarbete för att minska risken för smittspridning både internt och mot omvärlden. Liksom för många andra bolag föreligger hos SHH bemanningsmässiga risker i entreprenad- och underleverantörskedjan, bolaget har dock inte har blivit utsatta för väsentliga störningar hittills.

Under en period, vars varaktighet ingen kan överblicka, förväntar SHH en minskning i efterfrågan av bostadsrätter samtidigt som boknings- och försäljningsandelen i den pågående produktionen i nuläget är på en god nivå. Strategin för att överbrygga den akuta covid-19-perioden är att värna om fortsatt god likviditet och produktionskapacitet till dess att marknadssituationen har förbättrats. Ingen vet dock i dagsläget hur länge den rådande situationen kvarstår och vilka följdeffekter den kan få.

Efter periodens utgång kallades aktieägarna i SHH kallades till årsstämma den 26 maj 2020 för att bland annat besluta om föreslagen utdelning om 20 kr per preferensaktie samt omval av styrelseledamöterna Johan Ericsson, Thomas Eriksson, Marcus Hansson, Johan Hessius och Misha Moeremans d’Emaus. Styrelseledamoten Ulrika Hallengren har avböjt omval. Nyval föreslås av Stina Lindh Hök som styrelseledamot. Stina Lindh Hök är född år 1973 och är för närvarande operativ chef på Nyfosa AB och hon har tidigare varit transaktionschef på Hemfosa Fasigheter AB, projektledare för transaktioner på Atrium Ljungberg AB och Leimdörfer Fastighetsmarknad samt fastighetschef på Fabege AB. Stina Lindh Hök är utbildad civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och hon är oberoende i förhållande till bolaget och oberoende i förhållande till större ägare i bolaget. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Johan Ericsson.

SHH förvärvade obligationer i SHH Bostad AB till ett nominellt belopp om 43 Mkr. Förvärvspriset för obligationerna motsvarade 91,3 procent av obligationernas utestående nominella belopp cirka 39,3 Mkr. Efter förvärvet uppgick SHH koncernens innehav av egna obligationer till ett nominellt belopp om 53 Mkr.

Den totala projektportföljen uppgick per den 31 mars 2020 till 3.372 boenden, varav 822 i produktion och 2.550 bedömda byggrätter.

I rapporten säger vd och koncernchef Misha Moeremans d’Emaus:
– SHH uppvisade en stabil utveckling under årets första kvartal och redovisade ett positivt rörelseresultat om 3 Mkr samt ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten om 75 Mkr. Projektportföljen har sedan årsskiftet ökat med nästan 200 bostäder och uppgår nu till cirka 3.400 fördelade på bostadsrätter, hyresrätter och samhällsfastigheter.

 

 

 

 

 

 

 


Rekryteringen av Mathias Asplund (bilden) innebär att han från den 11 maj är en ny marknadsområdeschef för Riksbyggens förvaltningsverksamhet i Värmland. Riksbyggen är en av Sveriges största fastighetsförvaltare och marknadsområde Värmland spänner över hela Värmlands län.

– Jag är glad över möjligheten att ansluta mig till ett värderingsstyrt företag som jobbar för en hållbar utveckling i samhället. Samtidigt ser jag fram emot att få vara en del av den organisation som ska fortsätta utveckla marknadsområde Värmland som en bra samarbetspartner för alla våra befintliga och nya kunder, säger Mathias Asplund.

Mathias Asplund har en bakgrund som distriktschef på Skanska samt olika ledarbefattningar inom Volvo Construction Equipment. Som marknadsområdeschef blir han ansvarig för en organisation på cirka 90 personer plus ett antal säsongsanställda under sommaren.

Marknadsområde Värmland innefattar Värmlands län med kontor i Karlstad, Karlskoga och Hammarö och med kunder över hela länet. Kunderna består av både bostadsrättsföreningar, kommuner och andra fastighetsägare.

Riksbyggen är en av Sveriges största fastighetsförvaltare. Totalt förvaltar Riksbyggen 4.384 bostadsrättsföreningar med över 200.000 bostadsrätter samt över 100.000 hyresrätter. Riksbyggen förvaltar även ett stort antal kommersiella och offentliga lokaler. Riksbyggen har förvaltningsverksamhet på cirka 430 orter runt om i landet.

 

 

 


Christoffer Bööj, affärsutvecklare på Catena.

 

 

 

Catena investerar 147 Mkr och tecknar hyresavtal med Seafrigo och uppför en ny, effektiv logistikanläggning till Seafrigo på strategiskt logistikläge vid E4 i Åstorp. Delar av fastigheterna Broby 57:1 och Broby 4:32 förvärvas av Catena från Åstorp kommun. På den 25.000 kvm stora markarean kommer Catena att uppföra ett nytt distributionscenter om 10.800 kvm med både kyl och frys samt en mindre del kontor. För fastigheten har Catena har tecknat ett hyresavtal med Seafrigo Nordic, avtalslängden är 12 år med ett beräknat driftsöverskott om drygt 9 Mkr.

Seafrigo är ett internationellt företag inom tredjepartslogistik med fokus på hantering och lagring av livsmedel. Den nya fastigheten kommer att ha en lagringskapacitet på 25.000 pallar, en större installation för infrysning av livsmedel samt reservkraft som garanterar kyla och drift även vid längre strömavbrott. Anläggningen certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och på taket kommer en solcellsanläggning att installeras.

– Läget är utmärkt för logistiketableringar och vi är glada att Seafrigos framgångsresa kan fortsätta med ytterligare ökad kapacitet från den nya, effektiva och hållbara anläggningen i Åstorp, säger Christoffer Bööj, affärsutvecklare på Catena.

– Vi vill fortsätta att utveckla den nordiska marknaden för tempererade logistiktjänster och genom ett fördjupat samarbete med en aktör med hög kompetens som Catena så skapar vi ännu bättre förutsättningar att lyckas, säger Peter Jönsson, vd för Seafrigo Nordic.

Byggnationen startar under sommaren 2020 och Seafrigo planerar att flytta in under våren 2021.

tisdag, 26 maj 2020 08:59

Zengun bygger Fabeges nya huvudkontor

 

 

 


Fabeges nuvarande huvudkontor ligger på Pyrmaidvägen 7 i Arenastaden, Solna medan det nybyggda huvudkontoret kommer att ligga på Gårdsvägen i Arenastaden.

 

 

 

 


Efter en inledande projekteringsfas har Zengun och Fabege nu slutit avtal om ombyggnation av en kontorsfastighet på Gårdsvägen i det växande området Arenastaden i Solna. Kontraktet har ett ordervärde om drygt 140 Mkr.

Fastigheten kommer att inrymma flera hyresgäster, däribland Fabege själva samt ett WAW-kontor (Work Away from Work), som är en del av Fabeges nya koncept för att förenkla vardagen för sina hyresgäster.

Fastigheten är knappt 10.000 kvm stor och den första hyresgästen flyttar in i februari 2021. Projektet certifieras genom BREEAM-In Use till nivå Excellent och lägger stor vikt vid återbruk och energieffektivisering. Zengun och Fabege har arbetat tillsammans i en projekteringsfas och går nu även in i produktionsfasen i nära samverkan.

– Vi är mycket glada över förtroendet att få starta ytterligare ett projekt tillsammans med Fabege, där utformningen av deras nya huvudkontor kommer att bygga på ett mycket nära samarbete, säger Zengunkoncernens vd Sture Nilsson.

– Ambitionen med vårt nya huvudkontor är att skapa en förebild inom kontorslösningar på marknaden. Vi har utvecklat så många fantastiska kontor åt våra kunder och nu plockar vi hem vår kunskap till våra medarbetare, vilket känns otroligt spännande, säger Klas Holmgren, chef projekt och förädling på Fabege.

Zengunkoncernens fokus är kommersiella fastigheter, i portföljen finns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Antalet medarbetare är cirka 220 och nettoomsättningen uppgick 2019 till 2,6 Mdr kr.

 

 

 


 

 

 


Hälsobyggnaden Curanten kommer att omfatta totalt 11.500 kvm och öppnar för besökare under hösten 2020. Byggnaden är belägen strax intill Sickla station. Illustration: Walk the Room/Atrium Ljungberg

 

Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med KRY som väljer Sickla när de nu expanderar fysiskt. Vårdcentralen planeras i det nya hälsohuset Curanten som byggs strax intill Sickla station.

KRY har sedan tidigare vårdcentraler på andra platser i Sverige och växer nu även i region Stockholm. Curanten i Sickla är en av de första platserna som KRY väljer för sina fysiska etableringar i Stockholm.

– Vi på KRY vill erbjuda en mer tillgänglig vård för de som behöver det, oavsett om det kräver en digital eller en fysisk vårdkontakt. Vår ambition är att våra vårdcentraler ska vara lätta att nå med kollektivtrafiken och vi ser fram emot att öppna i Curanten i Sickla, säger Nadine Gerson Flam, regionchef för Stockholm på KRY.

Idén med Curanten är att under ett och samma tak kunna erbjuda ett brett utbud av vård och förebyggande hälsoinsatser med hög tillgänglighet. Curanten kommer att omfatta totalt 11.500 kvm och öppnar för besökare under hösten 2020. Byggnaden är belägen strax intill Sickla station och är lätt att nå med både Tvärbanan, Saltsjöbanan och bussar.

– Vår ambition är att skapa ett nav i Sickla där människor kan få tillgång till olika sorters vård på samma ställe. I Curanten samlar vi aktörer som är framstående inom sitt specifika område för att möjliggöra för synergier mellan de olika verksamheterna. Sickla växer kraftigt och det byggs både bostäder och nya kontorsarbetsplatser i området. Detta kommer att resultera i en ökad efterfrågan på god vård och där ser vi att Curanten kommer att fylla en viktig funktion, säger Charlotta Gustafson, Head of Leasing på Atrium Ljungberg.

Hyresavtalet med KRY är ett så kallat grönt hyresavtal – en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.

 

 

 


 

 

 


Vy korsningen Lindhagensgatan(Nordenflychtsvägen. Illustration: Tengbom. Det är flera byggaktörer som är involverade i projektet för Hornsbergskvarteren. Skanska Fastigheter bygger kontor och hotell. Skanska Nya Hem, Ikano Bostad samt Borätt/Seniorgården bygger bostäder. Familjebostäder bygger bostäder och LSS-boende. Stockholm parkering bygger parkeringshuset och Fastighetskontoret bygger idrottsanläggningen.

 

 

 

 

Kommunfullmäktige fattade den 25 maj ett beslut om att anta en detaljplan för Hornsbergskvarteren på nordvästra Kungsholmen. Detaljplanen syftar till att fullfölja programmet för området genom att bygga ut stenstaden i en modernare tappning. Det görs genom att den gamla bussdepån omvandlas till integrerade stadskvarter med bostäder, kontor, idrott och service. Syftet är också att bevara och utveckla Kristinebergs idrottsplats, samt att skapa en nyanlagd park som blir en del av Kristinebergs Slottspark.

Det är flera byggaktörer som är involverade i projektet för Hornsbergskvarteren. Skanska Fastigheter bygger kontor och hotell. Skanska Nya Hem, Ikano Bostad samt Borätt/Seniorgården bygger bostäder. Familjebostäder bygger bostäder och LSS-boende. Stockholm parkering bygger parkeringshuset och Fastighetskontoret bygger idrottsanläggningen.

– Vi ser positivt på beslutet om detaljplanen för Hornsbergskvarteren, som syftar till att omvandla ett område som i dag domineras av en bussdepå, till ett funktionsblandat stadsområde. Vi i den grönblå majoriteten tror att planen kommer att utgöra ett mycket positivt tillskott till området, med ambitionen att området ska bli en modern stadsdel med innerstadens starka attraktionskraft och stadskvalitéer. Bostadskvarteren, som är slutna med ganska stora gårdar, formar tydliga gaturum som knyter an till, och utgör en fortsättning på, innerstadens kvartersstruktur, säger Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd.

Planförslaget innehåller fyra bostadskvarter med cirka 890 lägenheter och två förskolor om totalt 10 avdelningar, två kontorskvarter, ett hotellkvarter och ett kvarter med en idrottsanläggning. Under Essingeledens brokonstruktion föreslås ett parkeringshus med fasad mot Lindhagensgatan. Här placeras även en sopsugsterminal och tryckstegningsstation. Planförslaget omfattar delar av slottsparken med Kristinebergs IP samt en ny park, Ekparken.

– Den nya bebyggelsen ska uppföras enligt stenstadens traditionella skala och täthet med blandad användning av bostäder, arbetsplatser och service. Aktiva bottenvåningar skapar en levande stadsmiljö och ger ögon på gatan och som bidrar till att öka tryggheten i området. Den föreslagna kontorsytan utgör ett betydande tillskott av arbetsplatser i ett attraktivt område på kontorsmarknaden. Det är positivt att områdets befintliga värden, såsom idrottsmöjligheter och naturvärden, bibehålls och stärks. Planen bidar också till att kopplingarna till omkringliggande områden stärks och att nya offentliga platser tillskapas. Planförslaget medger en tät struktur och en hög exploatering varför allmänna ytor såväl som bebyggelse och gårdsytor ska ha hög kvalité gällande gestaltning och materialval. För att säkerställa detta ställer detaljplanen krav på kvarterens volymhantering och utformning och ett gestaltningsprogram har även tagits fram, avslutar Joakim Larsson.

 

  

 

 


Sveafastigheter har i samarbete med White arkitekter utvecklat ett förslag för särskilt boende för äldre vid Gårdsjö strand i centrala Flen. Illustration: White arkitekter

 

 

 


Med hållbarhet och god arkitektur i fokus vinner Sveafastigheter markanvisning för särskilt boende för äldre, gruppbostad och lägenheter intill natursköna Gårdsjö strand i centrala Flen. Sveafastigheter har i samarbete med White arkitekter utvecklat ett förslag för särskilt boende för äldre vid Gårdsjö strand i centrala Flen. Med hållbarhet och god arkitektur i fokus samspelar äldreboendet med såväl närheten till vattnet och strandpromenaden som med den omgivande gatunära bebyggelsen.

I markanvisningen ingår äldreboende med 69 lägenheter, gruppbostad samt i ett första skede 50 bostäder. Bostäderna kommer att bli ett välkommet tillskott av lägenheter i Flen.

Här kan människor i alla åldrar få en chans att bo i ett område med god tillgång till service och publika kommunikationer, promenadavstånd till centralstationen och pendlingsavstånd på mindre än en timme till Stockholm. Med solceller på tak och fasader i trä, tegel och puts kommer bostäderna att harmoniera väl med nuvarande bebyggelse i området.

Preliminär byggstart blir årsskiftet 2021–2022. Äldreboendet vid Gårdsjö strand i Flen blir Sveafastigheters tredje äldreboende och kommer drivas av Flens kommun. Två äldreboenden byggs just nu: ett i Upplands Väsby tillsammans med Silver Life samt ett i Kalmar tillsammans med Vardaga.

– Vi är väldigt glada att Flens kommun har utsett oss till vinnare i markanvisningstävlingen. Vårt förslag har fokus på platsens unika förutsättningar, god arkitektur med ett långsiktigt och ansvarsfullt ägande och egen förvaltning. Nu ser vi fram emot ett långsiktigt samarbete med Flens kommun i utveckling av staden, säger Carl Auer, affärsområdesansvarig för samhällsfastigheter på Sveafastigheter.


Ann-Charlotte Munter
, kommunstyrelsens ordförande i Flen välkomnar det nya äldreboendet och bostäderna. Hon säger:

– Ett nytt modernt äldreboende och nya bostäder med god arkitektur på Flens vackraste plats är mycket efterlängtad här i Flen. Det är en glädje att äntligen kunna erbjuda de som behöver den här typen av lägenheter inom kommunens gränser

 

 


 

 

 


Den nya logistikparken i Sundsvall är tänkt att vara ett transportnav. Projektet innebär byggnation av en ny kombiterminal med etableringsytor, vägar och järnväg. Illustration: Ramboll.

 

 

 

 

Peab har fått uppdraget att bygga Sundsvalls nya logistikpark i anslutning till Tunadalshamnen. Beställare är Sundsvall Logistikpark AB och kontraktssumman uppgår till 734 Mkr.

Logistikparken är tänkt att vara ett transportnav. Projektet innebär byggnation av en ny kombiterminal med etableringsytor, vägar och järnväg. Här ska väg, järnväg och sjöfart mötas och kopplas ihop i ett och samma område. Lastning av gods ska kunna ske utan tidsförluster och onödiga transportsträckor. Kombiterminalen innebär att näringslivet kan nyttja effektiva och miljöanpassade transporter till och från Sundsvall. Dagens terminal har två spår om 350 meter. Den nya terminalen kommer att erbjuda tre spår om 650 meter med möjlighet till utbyggnad.

– Detta projekt är uppdelat i två faser. I den första fasen som startade 2017 har vi tillsammans med Sundsvall Logistikpark och Ramboll projekterat för den nya kombiterminalen. Att det nu står klart att vi kan påbörja arbetet med byggnationen känns självklart bra. Jag ser fram emot att vi är med och bidrar till att Sundsvall får ett hållbart transportnav med kopplingar mellan tåg, fartyg och lastbil i vår region, säger Jörgen Eriksson, regionchef Peab.

– Att få komma igång med Sundsvalls största infrastrukturprojekt känns väldigt spännande. Nu är vi redo för nästa fas i projektet och med den nya logistikparken får näringslivet tillgång till hållbara och effektiva transporter, säger logistikparkens vd Sven Magnusson.

Logistikparken kommer att vara den första som byggs enligt miljöcertifieringssystemet Ceequal. Systemet bedömer och betygsätter hur väl projektet hanterar hållbarhetsfrågor och är utformat för att uppmuntra och belöna beställare, projektörer och entreprenörer som anstränger sig mer än vad lagen kräver gällande hållbarhetsfrågor.

Uppdraget är en totalentreprenad i samverkan. Byggstart äger rum i juni 2020 och projektet beräknas vara klart under 2024. Projektet orderanmäls i det andra kvartalet. 

 

 


Efterfrågan på mark för bostäder och verksamheter är högre än på många år i Skellefteå. Därför har Skellefteå kommun uppdaterar den fördjupade översiktsplanen från 2011 för Skelleftedalen. Målsättningen är att de 500 lägenheterna som Skebo köper av Lindbäcks ska vara färdigställda senast år 2024. Lägenheterna kommer att erbjudas till Skebos bostadskö.

 

 


Skebo förvärvar tre kvarter med totalt 500 lägenheter. Det gäller fastigheter i kvarteren Frigg, Balder samt Lejongapet på Getberget i centrala Skellefteå. Köpesumman är cirka 900 Mkr.  Säljare är Lindbäcks Fastigheter som har haft Pangea som rådgivare.

– Skellefteå expanderar och det här förvärvet är ett krafttag från Skebos sida. Som ledande samhällsbyggare vill vi fortsätta att ligga i framkant med att utveckla Skellefteås bostadsförsörjning, säger Skebos styrelseordförande Harriet Classon.

Målsättningen är att all inflyttning ska vara gjord senast 2024. Lägenheterna kommer att erbjudas till Skebos bostadskö.

– Det är en satsning som ger ett fint tillskott av bostäder i Skellefteå. Vi kommer samtidigt att fortsätta bygga ännu fler bostäder på olika områden för att möta den stora efterfrågan som finns på hyresrätter i och med Northvolts etablering och andra etableringar, säger Skebos vd Åsa Andersson.

– Vi får anledning att återkomma med fördjupad information under senhösten. Det här är en stor bostadssatsning som ligger i tiden. Nya lägenheter, byggda i trä, tillförs på attraktiva områden, säger Åsa Andersson.

Skebo och Lindbäcks har tecknat avtal och affären genomförs under förutsättning att Lindbäcks styrelse och Skellefteås kommunfullmäktige godkänner den. Skebo är Skellefteås största fastighetsbolag som äger och förvaltar cirka 5.350 lägenheter och ett antal lokaler.

 

 

 


Sida 1 av 1084